Archive for the ‘SECTOR TERCIARIO’ Category

España, unha economía de servizos; territorio e actividades económicas, tema das pau

12 Febreiro, 2013

O SECTOR SERVIZOS E O PROCESO DE TERCIARIZACIÓN DA ECONOMÍA EN ESPAÑA E GALICIA

– Características do sector terciario

– Causas da terciarización

– Contrastes na localización dos servizos

O sector servizos abrangue todas aquelas actividades que non se poden considerar agrícolas ou industriais. En España este sector ocupa o mirande número de traballadores. Por iso, considérase que vivimos nunha sociedade terciaria. Nos países desenvolvidos máis da metade da poboación activa traballa no sector terciario ou servizos, que medrou en importancia tanto polo número de persoas que ocupa como pola riqueza que xera. A distribución dos servizos no territorio amosa grandes desigualdades e desequilibrios, dado que tenden a se concentrar nas zonas con maiores niveles de renda.

Características do sector terciario

O sector terciario ou servizos abrangue o conxunto de prestacións orientadas a satisfacer as necesidades e demandas da sociedade. É un sector moi heteroxéneo formado por actividades moi diversas. As características principais que definen o sector terciario son:

– Actividades intanxibles e inmateriais. O que se ofrece e se valora é a calidade da prestación que se realiza, por exemplo, un servizo médio ou unha asesoría.

– Actividades imposibles de almacenar. Os servizos préstanse cando son necesarios ou requiridos, polo que se adoitan localizar preto dos posibles usuarios.

– Actividades moi diversas. Desde administracións públicas, servizos financieiros, comerciais, culturais e de lecer, sanitarios e educativos, dirección, administración e asesoría de empresas, servizos de limpeza e mantemento, asistencia social, comunicacións, etc.

– Actualmente, téndese a diferenciar o terciario clásico do terciario superior ou cuaternario, sector que reúne as actividades máis cualificadas: investigación, telecomunicacións, alta tecnoloxía…

– É un sector que abrangue dende grandes empresas con milleiros de traballadores a pequenos empresarios.

Causas da terciarización

Desde hai tres décadas, pódese dicir que España ten unha economía de servizos, porque máis de dous terzos de todos os empregos e a produción que se xera no país proceden deste sector. A tendencia é que esta proporción continúe aumentando nos próximos anos, tal e como ocorre en todos os países do noso medio. Por iso adóitase afirmar que en España vivimos un proceso de terciarización da economía.

O rápido crecemento que experimentaron as actividades de servizos é o resultado das profundas transformacións que viviu a sociedade española, que hoxe presenta as seguintes características:

– É unha sociedade de consumo, en que o aumento do nivel de renda elevou a capacidade de compra e, con isto, o desenvolvemento do comercio e toda unha serie de servizos destinados á poboación.

– É unha sociedade do benestar, en que aumentou a oferta de todo tipo de servizos sociais (educativos, sanitarios, culturais, deportivos…), ofrecidos por institucións públicas e privadas.

– É unha sociedade de ocio, en que aumenta a importancia do turismo e de diversos servizos relacionados co gozo do tempo libre (hostalaría, restauración, espectáculos, etc.).

– É unha sociedade capitalista avanzada, en que o sector financieiro e de seguros ocupa un lugar destacado no control dos cartos e o crédito, básicos para o funcionamento das empresas e o propio consumo familiar.

– É unha sociedade do coñecemento, en que cobran protagonismo unha serie de servizos avanzados que melloran a calidade e competitividade das empresas (enxeñaría, deseño, servizos informáticos, asesoría técnica…), xunto a centros de investigación e centros tecnolóxicos para promover a I+D (investigación e desenvolvemento tecnolóxico).

– É unha sociedade rede, en que tanto as persoas coma os produtos ou a información, teñen cada vez maior mobilidade, xerando densas redes de fluxos ás que os territorios queren estar conectados, o que aumenta a demanda de todo tipo de transportes e telecomunicacións.

– É unha sociedade regulada, porque a súa complexidade esixe unha administración pública eficaz que xestione o seu funcionamento. Todo isto supón unha gran diversidade de servizos, desde os máis especializados e modernos ata os máis tradicionais e precarios.

Contrastes na localización dos servizos

A localización do emprego en actividades de servizos mostra importantes diferenzas se se considera o volume total de persoas ocupadas nas diferentes provincias. As de Madrid, Barcelona e Valencia concentran case 5 millóns de empregos, equivalentes a máis dunha terceira parte do total, seguidas por outras provincias litorais, xunto a Sevilla e Zaragoza. Se se considera en cambio a proporción do emprego terciario sobre o total, as diferenzas disminúen, cos valores máis altos en Madrid, o litoral mediterráneo (agás Cataluña) e ambos os arquipiélagos.

Esa distribución relaciónase coa influencia de diversos factores:

– Ante todo, relaciónase coa repartición da poboación e o seu nivel de renda, pois a maioría destas actividades buscan estar cerca dos seus clientes potenciais e, polo tanto, aumentan en territorios con altas densidades e elevado nivel de ingresos.

– Tamén inflúe a presenza de poboación estacional relacionada co desenvolvemento do turismo, sobre todo, nas áreas litorais, pois iso engade un volume importante de consumidores dalgúns tipos de servizos.

– Un terceiro factor é a densidade de empresas no territorio, pois son as principais demandantes dalgúns servizos (desde o transporte e as telecomunicacións, aos servizos informáticos, xurídicos, de mantemento e reparación, de deseño e enxeñaría, etc.).

– Por último, as administracións central, autonómica e local distribúense por todo o territorio, pero a presenza de funcionarios e contratados nelas é maior naqueles provincias e cidades onde se localiza a capitalidade nacional ou autonómica.

En resumo, os servizos teñen hoxe unha gran importancia e dinamismo, ata converterse na principal fonte de emprego actual e para o futuro. Por esa razón, e porque as diferentes actividades tamén mostran diversas tendencias de localización, xeran paisaxes específicas e, en ocasións, son fonte de impactos negativos; a Xeografía interésase cada vez máis por este sector que conta con máis de 14 millóns de empregos e dous terzos do valor da produción total obtida en España, así como a maior perspetiva de crecemento.

O sector servizos en Galicia

Máis do 60% do PIB de Galicia corresponde ao sector servizos, que experimentou un gran crecemento e diversificación nas últimas décadas. O turismo, o comercio, os transportes e mais os servizos sociais son exemplos desta transformación.

O sector terciario de Galicia adquiriu unha importancia decisiva na creación de postos de traballo, xa que en 2008 os servizos ocupaban o 63% do emprego galego. A distribución xeográfica está pouco equilibrada; os servizos concéntranse nas capitais provinciais e nos grandes núcleos urbanos, principalmente nas provincias da Coruña e Pontevedra. Distínguense dous subsectores:

– Os servizos non destinados á venda son os servizos sociais financiados polos organismos oficiais, como a educación, a saúde e a administración pública. Así, en 2006 o 56% do gasto público que realizou a Xunta estivo destinado a sanidade e educación.

– Os servizos destinados á venda abranguen o comercio, o turismo, os transportes, os servizos ás empresas, que diversificaron a súa oferta en actividades como asesoramento xurídico, servizos informáticos e administrativos, recursos humanos ou publicidade e os servizos financieiros, que potencian o crecemento da economía a través da concesión de créditos a particulares e empresas, e o investimento en proxectos empresariais.

En canto ó turismo, Galicia recibiu en 2007 máis de 3.700.000 turistas. Esta afluencia masiva de visitantes representou ao redor do 5,5% do PIB e proporcionoulle emprego ao 6,1% da poboación ocupada. Actualmente a Comunidade dispón de máis de 54.000 prazas hoteleiras e de numerosos servizos e equipamentos complementarios. Os turistas que visitan Galicia proceden na súa maioría do territorio español (80,4%) e en menor medida do estranxeiro (19,6%), sobre todo de países da UE, como Portugal, Reino Unido, Alemaña, Francia e Italia. A nosa Comunidade ofrece diversos tipos de turismo: turismo de sol e praia, turismo cultural, turismo rural e turismo termal.

Sen embargo, no ano 2008 Galicia recibiu uns 200.000 visitantes menos que o ano anterior, por mor da recesión económica. Ademais, a imposibilidade de competir no mercado internacional cos destinos masivos de praia determinou a orientación da política turística cara a outros campos, como o gastronómico, cultural, or congresos ou o deportivo, co fin de atraer un turismo de maior calidade e asegurar a ocupación hoteleira durante todo o ano.

Respecto ao comercio, Galicia incrementou nas últimas décadas o comercio interior como consecuencia do crecemento demográfico e económico. Na actualidade representa un 10% do PIB e emprega a un 17% da poboación ocupada. Caracterízase pola coexistencia de numerosos pequenos establecementos xunto con grandes empresas comerciais nacionais e multinacionais. Actualmente, o pequeno comercio está vivindo unha crise que se manifesta na redución de establecementos tradicionais e na perda de emprego.

Os intercambios co exterior son cada vez máis importantes debido á apertura progresiva da economía galega. A balanza comercial nos últimos anos foi positiva xa que as exportacións superaron ás importacións. Así, durante o ano 2008, Galicia vendeu ao estranxeiro produtos por valor de 15.614 millóns de euros e importou o equivalente a 15.463 millóns. As exportacións céntranse na venda de material de transporte, confección, e peixe, crustáceos e moluscos. As importacións que destacan polo seu volume son os produtos enerxéticos e o material de transporte, que concentran o 40,5% do total. O desafío máis importante do comercio exterior galego é manter o superávit da balanza comercial alcanzado en 2007 e 2008, tras décadas de déficit comercial.

Finalmente, nos transportes hai que salientar que a situación periférica e o relevo accidentado de Galicia son factores que explican que as infraestruturas de transporte e comunicación co resto do Estado fosen tradicionalmente moi deficientes. Así e todo, nas últimas décadas, os investimentos públicos destináronse a modernizar e ampliar a rede de estradas, os ferrocarrís, os portos e os aeroportos.

TOMADO DE:

http://noespazoenotempo.webnode.es

CADRO SENÓPTICO SOBRE O SECTOR TERCIARIO ESPAÑOL (APUNTAMENTOS SUPRA)

CMAPS OS SERVIZOS 2º BACH 2013 BIS

 

IMPORTANCIA DEL SECTOR SERVICIOS EN LA ACTUAL ECONOMÍA

1. INTRODUCCIÓN

La creciente importancia de las actividades terciarias supone uno de los elementos clave en la dinámica de la economía española. La mayor parte de la producción nacional está vinculada a este sector y más de dos tercios de los trabajadores están englobados dentro de alguno de sus subsectores. La creciente importancia del sector servicios es un fenómeno relativamente reciente. Este proceso ha venido acompañado por una reducción muy notable de las actividades primarias y una progresiva reducción de las secundarias. Es, en el actual contexto económico, donde la fuerza del sector servicios se pone de manifiesto, puesto que las debilidades que se aprecian en los otros sectores solamente son compensadas por este.

La localización de los servicios, las actividades comerciales, las actividades financieras, los transportes y el turismo son algunos de los elementos que deben ser analizados para poder ofrecer una panorámica general de esta actividad. No obstante, se debe destacar que nos encontramos ante una actividad que cuenta con unas importantes repercusiones espaciales y, por lo tanto, es absolutamente necesario abordar las posibilidades que se plantean a través de las políticas de ordenación del territorio. No hay que perder de vista que aunque es una pieza básica de la economía española también cuenta con algunas carencias y debilidades que afectan a todo el sistema productivo nacional.

2. EL PROCESO DE TERCIARIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

En paralelo a los cambios vinculados a la Tercera Revolución Industrial se desarrollaron profundas modificaciones en el sector de los servicios. La rápida expansión, en apenas 30 años, ha propiciado una modificación sustancial de la estructura económica de España. El resultado más notable es que la mayor parte de la riqueza generada en nuestro país y un porcentaje abrumador del empleo está vinculado directa o indirectamente a este tipo de actividades. El análisis y la búsqueda de los factores que pueden explicar este proceso de terciarización de la economía española se pueden concretar en los siguientes:

a) Desde el ámbito de la demanda, el incremento de los servicios está favorecido por el desarrollo económico e incremento de la renta personal disponible.

b) Desde la perspectiva de la oferta, se debe destacar que se trata de un sector que absorbe una proporción de empleos muy elevados y que es el sector refugio, frente a la pérdida de importancia tanto de las actividades manufactureras como de las vinculadas a las actividades agrarias.

c) Los procesos de externalización vinculados con los sectores empresariales e industriales tradicionales está favoreciendo la aparición de empresas especializadas en servicios que anteriormente se desarrollaban dentro de aquellas.

d) No menos importantes han sido los cambios derivados por el envejecimiento de la población así como los ligados a la incorporación de la mujer al mercado laboral. Ambos factores han favorecido la dinamización de las actividades terciarias.

e) En el caso concreto de nuestro país, el espectacular crecimiento del terciario no podría explicarse sin el desarrollo y la consolidación del estado de bienestar. Los servicios comunitarios, sociales y de atención personal han visto como su participación en el valor añadido bruto del sector crecía rápidamente.

f) Dentro de las ramas terciarias se debe destacar el papel de las actividades financieras, la hostelería y el transporte. No obstante, es destacable que son las ramas vinculadas a las telecomunicaciones las que han representado el núcleo más dinámico de todo el terciario español en la última década.

En la actualidad, la estructura de especialización de España en las ramas de servicios se encuentra condicionada por la elevada participación de la hostelería y el turismo, superior a la de nuestros socios europeos en consonancia con la existencia de claras ventajas naturales y climatológicas. Por el contrario, los servicios empresariales, considerados a nivel internacional como actividades de carácter estratégico por su capacidad para influir sobre la competitividad del conjunto del entramado productivo, tienen un escaso desarrollo en España, en relación con el promedio de la U.E. La posibilidad de mejorar el sector servicios y fomentar las ramas más dinámicas constituye el eje de buena parte de las iniciativas, públicas y privadas, que se han desarrollado en los últimos años.

Por otra parte, un elemento que se debe tener en cuenta al analizar el sector terciario es su desigual distribución en el territorio y las repercusiones que desde el punto de vista económico se derivan de este fenómeno. La consolidación de unas áreas dinámicas donde se concentra en buena medida la mayor parte del empleo y la riqueza generada por el terciario, contrasta con la presencia de otras áreas menos dinámicas y que presentan caracteres diferenciales.

3. DISTRIBUCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS EN EL TERRITORIO ESPAÑOL

3.1. LA LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS

La situación actual del terciario implica notables diferencias en cuanto a su distribución espacial en el territorio español. Si bien es destacable que el proceso de terciarización ha sido común a todo el espacio, no es menos cierto que la evolución no ha sido homogénea y, por lo tanto, se han producido notables diferencias entre las distintas regiones. No obstante, el predominio del sector servicios en todas y cada una de ellas es totalmente abrumador. Un elemento a tener en cuenta es que las desigualdades no se circunscriben al conjunto del terciario sino que se hacen más claras cuando se analizan los datos por subsectores. Es en este aspecto cuando más notables son las diferencias al referirnos a los sectores más especializados y con un carácter más dinámico.

Un primer factor a tener en cuenta es la presencia de los servicios ligados a las administraciones públicas. En España el reparto competencial entre las administraciones central, autonómica y local constituye un factor clave en este aspecto. El emplazamiento de las sedes de los principales organismos administrativos tiende a concentrarse en ciertas áreas y, más concretamente, en determinadas ciudades. Por lo tanto, es evidente que constituye un elemento que favorece la actividad económica general de las áreas en donde se localizan.

En segundo lugar, se debe destacar que la presencia de un tejido empresarial denso favorece la ubicación de algunas ramas del terciario, como son las telecomunicaciones, el transporte y, sobre todo, los servicios especialmente diseñados para cada una de las empresas o industrias. Es un aspecto crucial en su actual distribución espacial, puesto que las empresas que prestan servicios a otras empresas o industrias, se localizan en las proximidades de éstas. Por lo tanto, las diferencias regionales son notables en este punto.

Servicios_Mapa_01

Fig. 1. Localización de las actividades de servicios. 2006

http://www.01.ign.es/espmap/img/mapas_servicios_bach/Servicios_Mapa_01.gif

Otros elementos que condicionan su distribución serían tanto el desigual reparto espacial de la población como el nivel de renta de las personas, puesto que la localización de muchas actividades terciarias prima la proximidad al cliente. Los ingresos personales y el tipo de sociedades que se localizan en una determinada área, constituye un elemento fundamental que numerosas empresas de servicios tienen en cuenta al tomar la decisión de su localización. La densidad de población es importante pero no sólo en relación con su residencia estable sino también con los lugares donde se desplazan con carácter temporal los españoles. Es en este aspecto donde el turismo, de todo tipo, se muestra como un elemento dinamizador de estas actividades.

El resultado final de la localización de estas actividades lo podemos apreciar en el mapa correspondiente (Fig. 1). En las áreas de Cataluña y Madrid es donde se sitúan las actividades más especializadas, las de servicios a las empresas así como las vinculadas a las administraciones públicas. En segundo lugar, se distinguen las regiones donde predominan los servicios destinados al consumo (hostelería, comercio, turismo…), como son Baleares, Canarias y Comunidad Valenciana. Para finalizar, apreciamos como en el resto del territorio nacional, fundamentalmente el centro, las actividades terciarias tienen una presencia menor. Por lo tanto, las diferencias estructurales a nivel económico tienen en la distribución de las actividades de servicios un punto clave a la hora de su explicación.

3.2. EL TERCIARIO COMO GENERADOR DE RIQUEZA Y EMPLEO

3.2.1. Contribución de los servicios al PIB

Un análisis de la evolución del empleo entre 1970 y 2010 confirma la expansión continua en el sector servicios, es más, se aprecia claramente como en contextos de crisis económica (recesión) su evolución es mucho mejor que la de otros sectores. La crisis industrial de finales de los años 70 y comienzos de los 80 del siglo XX junto a la reducción gradual del sector primario derivaron en un alza sin precedentes del terciario. Un elemento a tener en cuenta es la consolidación y desarrollo del estado del bienestar que motivó un notable incremento en el empleo terciario. Las reformas políticas que se desarrollaron a partir de 1978 favorecieron la creación de una serie de servicios sociales, de carácter público, que tuvieron una trascendencia evidente en la consolidación de este sector como el puntero desde la perspectiva laboral y social.

Ahora bien, el proceso de terciarización de la economía española no solo ha estado ligado a la pujanza de los servicios de carácter social, personal y comunitario sino que es especialmente llamativo el desarrollo de los servicios empresariales. No obstante, este incremento no ha venido acompañado de un aumento paralelo de su productividad, lo cual refleja uno de los problemas que tiene este sector dentro de la actual situación económica española.

El análisis de las diferentes ramas que componen el sector servicios confirma las grandes diferencias que hay en su interior. Son los subsectores vinculados a las telecomunicaciones y a las actividades financieras las que mayor incremento han tenido de productividad. Por el contrario, el comercio, la hostelería y los servicios sociales presentan muy ligeros avances de este factor. En este sentido, destacan los servicios a las empresas que constituyen el centro de referencia en cuanto a generación de empleo y de valor añadido. En definitiva, nos encontraríamos ante una diversidad que demuestra las carencias existentes pero que pueden ser solventadas y corregidas de cara a una mejora de su productividad. Un factor que los expertos económicos suelen indicar como causa de estas carencias es el reducido grado de competencia que provoca un limitado progreso técnico, una gran intensidad de mano de obra, una escasa capitalización y una gran atomización de las empresas.

Desde el punto de vista de la aportación del PIB en función de los sectores económicos (Cuadro 1) se aprecia claramente una consolidación del sector servicios. La aportación del sector primario se ha reducido desde el 11% de 1970 al 2,7% del 2010, lo cual indica claramente que se trata de un sector con un peso muy reducido en la economía española. Por lo que se refiere al sector secundario, industria-energía y construcción, se aprecia cómo, en particular, la industria ha reducido su aportación al PIB de manera muy notable, en concreto, en 1970 representaba un 34% y en el 2010 un 15%. Es un reflejo muy claro de cómo ha incidido en España el proceso de cambio y transformación industrial. Por su parte, la construcción refleja una evolución muy llamativa. El peso de esta actividad en la economía española ha crecido hasta alcanzar un 11,6% en el año 2005.

No obstante, la crisis consiguiente ha provocado una tendencia bajista en su evolución, por lo que en el año 2010 su porcentaje ha disminuido a un 10,1%. Sin duda alguna es el sector servicios el que presenta una evolución muy llamativa. En el año 1970 era el sector que más aportaba al PIB con un 46,2% pero lo más significativo es como en los años siguientes se fue incrementando dicha cifra. En 1980 alcanzó el 56,5%, en 1990 un 60,6% y en el año 2000 un 66,4%. Por lo tanto, a partir del año 2000 más de 2/3 del PIB es aportado por el sector servicios. La tendencia de la última década es de un ligero incremento, ya que en 2010 alcanzó el 71,6%. En definitiva, la dependencia en la formación sectorial del PIB del terciario es muy importante. Una de las consecuencias de este fenómeno es la modificación de la población ocupada española desde la perspectiva sectorial.

3.2.2. Análisis del empleo terciario

Los datos de empleo (Cuadro 2) son muy significativos de la situación de las últimas décadas. En el año 1970 se puede apreciar como existía una distribución bastante uniforme en relación con los tres sectores, aunque con una ligera ventaja del terciario (36,5%). Los acontecimientos económicos de las décadas de los 70 y 80 del siglo XX propiciaron una drástica reducción del empleo primario y una paulatina reducción del secundario. En el primario es mucho más drástico puesto que se pasó de un 29,3% en 1970 a un 4,4% en el año 2010. El sector industrial y de energía en 1970 representaba el 25,3% del empleo, cifra que paulatinamente ha ido disminuyendo hasta alcanzar un 14,2% en el año 2010. En cuanto a la construcción su evolución en términos de empleo ha estado directamente vinculada con la situación económica en España. La cifra más alta se alcanzó en 2005 con un 12,4% y desde entonces no ha hecho más que disminuir, perdiéndose más de un tercio de su empleo en el año 2010 (8,5%).

La terciarización de la sociedad española tiene fiel reflejo en la evolución del empleo. En 1970 un 36,5% de los activos trabajaba en actividades terciarias y en 2010 esa cantidad ascendía a un 72,8%. Es decir, en cuarenta años el porcentaje se ha multiplicado por dos. Los datos analizados y el gráfico de la evolución de la población ocupada (Fig. 2) nos muestra como el sector servicios se ha convertido en el sector clave de la economía española y el único que ha conseguido, de manera constante, presentar tasas notables de crecimiento. Las perspectivas de cara al futuro, en la actual situación de crisis económica (2011) por la que atraviesa España, refuerzan de una manera notable su papel clave en la creación de puestos de trabajo.

Industria_Graf_02

Fig. 2. Evolución sectorial de la población ocupada en España. 1900-2006 (%)

http://www.01.ign.es/espmap/img/graficos_industria_bach/Industria_Graf_02.gif

Los servicios son, en general, generadores netos de empleo aunque no es menos cierto que en determinadas coyunturas pueden padecer ciertos periodos con un menor dinamismo. Ahora bien, un aspecto que se debe tener en cuenta son los tipos de empleos que se han creado durante los últimos años. La temporalidad y la inestabilidad son algunos de los rasgos característicos de la mayoría de los puestos de trabajo generados. Las carencias que presenta el mercado laboral se manifiestan de una manera nítida en períodos de recesión económica. Las malas condiciones salariales y laborales de muchos de los trabajadores del sector terciario están relacionadas con la baja productividad y escasa competitividad de muchas de las empresas del sector. Para finalizar, dentro del contexto laboral hay un aspecto que debe ser destacado. En un contexto general de crecimiento de los empleos terciarios es muy llamativa la incorporación de las mujeres al mercado laboral en paralelo al proceso de terciarización económica. Si tradicionalmente la mujer ha contado con innumerables obstáculos en la búsqueda de un empleo, no es menos cierto que hay diferencias en función de los sectores económicos. Si en los sectores primario y secundario su presencia es, en la actualidad, muy reducida, no ocurre lo mismo en el terciario puesto que la presencia femenina es mayoritaria en él. En concreto, representan un 52,6% de los puestos de trabajo.

El peso de los servicios es muy importante en un análisis de las personas ocupadas en función de su sexo, puesto que del total de mujeres ocupadas, un 85% trabajan en el terciario mientras que el porcentaje se reduce en relación con los hombres a un 66%. Por lo tanto, si bien es cierto que las actividades de servicios generan puestos de trabajo a nivel general, no se debe perder de vista que esa generación se centra fundamentalmente en las mujeres. Las políticas de igualdad y las medidas de tipo legal que se han desarrollado en los últimos años han favorecido estas tendencias descritas.

TOMADO DE: J. A Luengo (2011). “La importancia del sector servicios en la actual economía española” (Temario de oposiciones de Geografía e Historia), Clío 37. http://clio.rediris.es. ISSN: 1139-6237.

GALERÍA DE PAISAXES TURISTICOS PARA PRÁCTICOS DE A&C

PRAIA AMÉRICA NOS ANOS 60 DO S.XX

31043888_020345  PRAIA AMERICA 1

PRAIA AMÉRICA NA ACTUALIDADE

41706971

BENIDORN NOS 50

BENIDORN NOS ANOS 50

BENIDORN ACTUALIZADO

BENIDORN A FINAIS DO S.XX

PAISAXE DE LITORAL PRETERCIARIO 1960

PAISAXE DE LITORAL LEVANTINO ESPAÑOL NOS ANOS 50

PAISAXE DE LITORAL TERCIARIO 2000

PAISAXE DE LITORAL LEVANTINO ESPAÑOL A FINAIS DO S.XX

LOCALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS (documento ign.es)

La economía española es hoy una economía de servicios. Eso significa que dos terceras partes del empleo y de la riqueza producida se obtienen en el sector terciario o de servicios, al que pertenecen todas aquellas actividades que no obtienen bienes materiales (como alimentos, combustibles, ropa, libros, teléfonos móviles, muebles, ordenadores o viviendas, por ejemplo), sino bienes inmateriales (como educación, salud, entretenimiento o seguridad, entre otros muchos). Tal situación supone, igualmente, que la mayoría de contratos firmados en los últimos años en nuestro país también correspondieron a los servicios, y que buena parte de los jóvenes que se incorporen al mundo laboral en los próximos años, lo harán en empresas de ese sector. La proporción de mujeres ocupadassegún sectores de actividad muestra, además, que la probabilidad de trabajar en profesiones relacionadas con los servicios es mucho más alta en el caso de la mujer, ya que de los ocho millones de trabajadoras contabilizadas en 2006, más de 6,8 millones se sitúan en los servicios.

Dentro de este sector existe una gran variedad de ocupaciones, por lo que resulta necesario establecer una tipología de actividades de servicios, que presentan unas pautas de localización en el territorio, unas exigencias de cualificación profesional y unas condiciones de trabajo muy diferentes. Resulta bastante expresivo, en este último aspecto, constatar que aquí se encuentran buena parte de los empleos mejor pagados, pero también de los más precarios y peor retribuidos. Así, por ejemplo, el coste salarial medio por trabajador en 2006 se situó en torno a los mil euros, tanto en la hostelería (1.063 euros), como en el comercio (1.161), pero alcanzó los 3.572 euros entre los trabajadores de la banca, los 2.824 en los dedicados al transporte aéreo y los 2.288 en los servicios informáticos, quedando los empleados de la sanidad (1.874) o la educación (1.558) en cifras próximas al promedio salarial español.

La localización de las actividades de servicios en España muestra importantes diferencias si se considera el volumen total de trabajadores en cada provincia. Por una parte, eso se corresponde con la distribución de la población y su mayor o menor nivel de renta, que afecta su capacidad de compra y le permite demandar una mayor o menor cantidad de servicios (desde establecimientos comerciales a restaurantes, cines, etc.), lo que también ocurre allí donde se recibe un gran número de turistas. Al mismo tiempo, la presencia de una elevada densidad de empresas en determinados territorios también atrae la instalación de servicios que las tienen como principales clientes (desde asesoramiento informático o legal, a telecomunicaciones, reparación y mantenimiento de la maquinaria, transporte de mercancías, etc.). Por último, los diferentes gobiernos (central, autonómicos y locales) se encargan de ofrecer una serie de servicios públicos que mejoran la calidad de vida de la población, y suelen distribuirse de forma más equilibrada en relación al número de ciudadanos (desde ambulatorios y hospitales, a escuelas e institutos, polideportivos y centros culturales, etc.).

El resultado es un mapa en el que destaca el gran número de trabajadores en las provincias de Madrid (2,4 millones) y Barcelona (1,8 millones), seguidas a bastante distancia por aquellas otras provincias más pobladas y que cuentan con grandes ciudades: más de 700.000 empleados en Valencia; más de 400.000 en Sevilla, Alicante y Málaga; más de 300.000 en Vizcaya, Murcia y Las Palmas de Gran Canaria, etc. En cambio, el menor volumen de empleo en servicios corresponde a las provincias menos pobladas, y con un nivel de renta inferior al promedio español, que en su mayoría se sitúan en las regiones interiores de la Península: en los casos de Segovia, Ávila, Palencia, Soria, Zamora, Cuenca y Teruel no se alcanzan los 50.000 empleos en el sector.

Si lo que se considera, en cambio, es la evolución del empleo en actividades de servicios durante los últimos años, se comprueba que las provincias con mayor crecimiento no fueron ya las de mayor volumen, por lo que puede afirmarse que se avanza hacia un mayor equilibrio en su distribución espacial. De todos modos, eso no ocurre por igual en todo tipo de empresas, sino que aquellas que ofrecen servicios de mayor calidad y precio, o requieren profesionales altamente cualificados, tienden a concentrarse en las grandes ciudades y las regiones más desarrolladas, mientras las que ofrecen servicios menos especializados y contratan trabajadores de escasa cualificación, están repartidas por todo el territorio. Por eso la cantidad y, sobre todo la calidad de los servicios o el nivel formativo de sus trabajadores, suelen considerarse un buen indicador del desarrollo territorial.

Esas diferencias se comprueban al considerar algunas de las actividades de servicios más dinámicas en la última década. Así, por ejemplo, la distribución de los servicios avanzados a las empresas, que identifica aquellos más especializados (servicios informáticos, de ingeniería y consultoría, investigación, etc.), se muestra muy concentrada, con apenas tres provincias que reúnen más de la mitad de todos los empleos en España. Por el contrario, la localización de los centros comerciales y su distribución por Comunidades Autónomas, permite comprobar su presencia en la práctica totalidad de las provincias, aunque con importantes diferencias entre unas y otras relacionadas con la diferente capacidad de compra.

La evolución del número de¡aperturas de centros comerciales en los últimos años pone también de manifiesto el auge actual de este nuevo tipo de espacio de consumo y ocio, que suele contar en su interior con un elevado número de pequeñas tiendas especializadas, muchas de ellas pertenecientes a cadenas de franquicias. Estas últimas se han extendido con rapidez y contribuyen a la estandarización de unos centros comerciales que son bastante similares unos a otros. Por eso, el mapa de la distribución del número de franquicias y la identificación de las principales actividades con presencia de franquicias, son útiles para acercarse a la geografía de las nuevas formas comerciales.

En resumen, la economía española está dominada hoy por una gran cantidad y variedad de servicios, de los que todos somos usuarios o consumidores, y en los que trabaja una amplia mayoría de la población ocupada en España. Por esa razón, y porque muchos de ellos generan también paisajes con fuerte personalidad propia, la Geografía se interesa cada vez más por comprender las características, dinamismo, localización e impactos territoriales de unas actividades que seguirán siendo fundamentales en los próximos años.

Advertisements