Archive for the ‘ENQUISA DAS PPAU’ Category

6 Xullo, 2012

AS PROBAS DE ACCESO UNIVERSIDADE. XEOGRAFIA

 

ESTRUTURA: As partes son as seguintes:

PRIMEIRA PREGUNTA: definir catro conceptos xeográficos a elixir dos seis propostos. Trátase ademais de que o alumnado saiba usar axeitadamente a terminoloxía xeográfica relacionándoo cun exemplo. (2 ptos.).

SEGUNDA PREGUNTA: desenvolver unha pregunta práctica consistente na localización, lectura, interpretación, explicación e análise crítica dun documento gráfico relacionado coas destrezas e habilidades xeográficas fundamentais, e que se recollen no apartado anterior, estruturado por bloques de coñecemento. (4 ptos).

TERCEIRA PREGUNTA: desenvolver unha cuestión teórica referida aos temas extraídos dos bloques de coñecemento. Nesta pregunta incluiranse orientacións para o seu desenvolvemento. (4 ptos).

IMPORTANTE: Os bloques de coñecemento repartiranse en dous grandes grupos de forma que si a pregunta teórica está extraída do primeiro grupo a pregunta práctica será dos prácticos do segundo grupo.

OPCIÓN A

VOCABULARIO (2 ptos.): De todos os temas (relación adxunta de conceptos).

PREGUNTA DO PRÁCTICO (4 ptos): Prácticos dos temas completos 7 ao 14 dos bloques de coñecemento II e III.

PREGUNTA TEÓRICA (4 ptos) Temas extraídos do 1 ao 6 e dos temas 15 e 16, dos bloques de coñecemento I, IV e V.

OPCIÓN B

VOCABULARIO (2 ptos.): De todos os temas (relación adxunta de conceptos).

PREGUNTA DO PRÁCTICO (4 ptos): Prácticos dos temas completos 1 ao 6 e o 15 e 16 dos bloques de coñecemento I, IV e V.

PREGUNTA TEÓRICA (4 ptos) Temas extraídos do 7 ao 14, dos bloques de coñecemento II e III.

Advertisements

as probas están indicadas na táboa; os temas hai que adaptalos das directrices 2011; orixe no xacintario maio 2012

4 Xullo, 2012

RELACIÓN DE EXERCICIOS DAS PAU DE XEOGRAFIA 2001-2011

Conv. e

ANO

OPCIÓN A

OPCIÓN B

TEORIA

PRACTICO

TEORIA

PRACTICO

XUÑO 2001

DEMOGRAFIA

Desequilibrios demográficos.

CLIMATOLOXIA

Climograma

HIDROGRAFIA

Tipos de reximes fluviais.

DEMOGRAFIA

Diagrama de crecemento natural

SEPT 2001

OROGRAFIA

Rasgos xerais dos rebordes montañosos.

BIOXEOGRAFIA

Mapa croquis do alcornoque.

DEMOGRAFIA

Transformación da composición da poboación.

CLIMATOLOXIA

Climograma

XUÑO 2002

SERVICIOS

Caracteristicas do transporte terrestre.

METEOROLOXIA

Mapa do tempo.

CLIMATOLOXIA

Caracteres termopluvio clima meseta.

URBANISMO

Plano de pamplona

SEPT2002

SECTOR FAO

Rasgos actividades pesqueiras.

HIDROGRAFIA

Hidrogramas.

OROGRAFIA

O relevo da meseta

DEMOGRAFIA

Mapa tematico de avellentamento

XUÑO 2003

SECTOR FAO

Factores da agricultura.

METEREOLOXIA

Mapa do tempo

HIDROGRAFIA

Tipos de reximes fluviais.

DEMOGRAFIA

Piramides sobreimpresas 1989-2010.

SEPT 2003

CLIMATOLOXIA

Factores dos climas peninsulares.

DEMOGRAFIA

Comparativa mapas temáticos crecemento natural.

SECTOR FAO

Rasgos xerais das actividades pesqueiras.

CLIMATOLOXIA

Climograma

XUÑO 2004

INDUSTRIA

Caracteres rexionais da industria.

BIOXEOGRAFIA

Mapa croquis dispersión da haia

DEMOGRAFÍA

Caracteres e evolución mov. Naturais.

METEREOLOXIA

Mapa de precipitación

SEPT 2004

URBANISMO

Caracteres xerais da rede urbana español.

CLIMATOLOXIA

Climograma

CLIMATOLOXIA

BIOXEOGRAFIA

Caracteres terpluvio e paisaxes bioclimáticas

DEMOGRAFIA

Ciclogramas de poboación. activa

XUÑO 2005

SERVIZOS

Caracteres xerais do transporte terrestre.

METEREOLOXIA

Mapa do tempo

HIDROGRAFIA

Caracteres da rede fluvial española.

DEMOGRAFIA

Diagramas lineais saldo vexetativo e inmis

SEPT 2005

CLIMATOLOXIA

BIOXEOGRAFIA

Caracteres terpluvio e paisaxes bioclimáticas iberia seca.

SECTOR FAO

Estructura explotacións agrarias.

DEMOGRAFIA

Desequilibrios demográficos.

CLIMATOLOXIA

Climograma

XUÑO 2006

DEMOGRAFIA

Migracións interiores e consecuencias.

BIOXEOGRAFIA

Mapa croquis da sobreira

OROGRAFIA

Trazos xerais dos rebordos montañosos

DEMOGRAFÍA

Diagrama de barras com evolución dos grupos de idade.

SEPT 2006

SECTOR FAO

Paisaxes agrarias. trazos e contrastes.

CLIMATOLOXÍA

Climograma

METEOROLOXIA

Reparto dos elementos climaticos e efectos.

DEMOGRAFIA

Diagramas lineais poboación rural-urbana

XUÑO 2007

BIOXEOGRAFIA

Diversidade de paisaxes vexetais.

INDUSTRIA

Mapa de actividad industrial

(map sc)

URBANISMO

Caracteres xerais da rede urbana

CLIMATOLOXIA

Climograma

SEPT 2007

OROGRAFIA

O rochedo peninsular e relación coas unidades estruturais.

URBANISMO

Distribución espacial das cidades (mapa s-c)

INDUSTRIA

Evolución da industrialización

española.

CLIMATOLOXIA

Climograma

XUÑO 2008

INDUSTRIA

Caracteres rexionais da industria.

DEMOGRAFIA

Comparativa pirámides 1900-2001

DEMOGRAFIA

España de pais emigración a inmi.

METEOROLOXIA

Mapa pluviométrico

SEPT 2008

AGRICULTURA

Factores da agricultura español.

LITOLOXIA

Mapa do rochedo

CLIMATOLOXÍA

Factores dos climas.

INDUSTRIA

Políticas e espazos industriais

XUÑO 2009

CLIMATOLOXÍA

BIOXEOGRAFIA

Caracteres do dominio clima mediterráneo.

DEMOGRAFIA

Diagramas. Poboación e extranxeira

DEMOGRAFÍA

Consecuencias mov. migrat interiores.

CLIMATOLOXIA

Climograma

SEPT 2009

INDUSTRIA

Factores e evolución da industria.

CLIMATOLOXIA

Climograma

CLIMATOLOXIA

Factores dos climas.

DEMOGRAFIA

Diagrama barras poboación extranxeira

XUÑO 2010

CLIMATOLOXIA BIOXEOGRAFIA

Caracteres termopluvio

Paisaxes bioclimáticas

Iberia seca.

DEMOGRAFIA

Pirámides poboación nativa e extr.

SERVIZOS

Turismo: importancia e impactos.

CLIMATOLOXIA

Climograma

SEPT 2010

DEMOGRAFIA

Densidade de poboación.

CLIMATOLOXIA

Climograma

CLIMATOLOXIA

Factores da diversidade climática.

DEMOGRAFIA

Dinámicas poboación rural-urbana.

XUÑO 2011

DEMOGRAFIA

Movemento natural desde s.XX ata hoxe.

CLIMATOLOXIA

Climograma

LITOLOXIA

As grandes rexións litolóxicas.

SERVIZOS

Taboa turismo evolución e destinos.

SEPT 2011

URBANISMO

Sistema urbano español.

LITOLOXIA

Mapa litolóxico

CLIMATOLOXIA

Os climas de España.

SERVIZOS

Mapa sint-cuantitativo emprego en servicios.

 RELACIÓN DE CONTIDOS TEMATICOS

– FISIOXEOGRAFIA:

– OROGRAFIATeoría: O relevo da meseta; Trazos xerais dos rebordos montañosos; O rochedo peninsular e relación coas unidades estruturais. As grandes rexións litolóxicas. (…xuño 2011).Práctico: Mapa croquis do rochedo peninsular (…sept 2011).

– METEOROLOXIATeoría: Reparto dos elementos climaticos e efectos (…sept 2006). Práctico: Mapa do tempo (2)(…xuño 2005); Mapa de precipitacións (2) (…xuño 2008).

– CLIMATOLOXIATeoría: Caracteres termopluviométricos clima da meseta (2); Caracteres termopluviométricos clima mediterráneo (1) (…xuño 2010); Factores dos climas peninsulares (5) (…sept 2011). Práctico: Climograma (13) (…xuño 2011).

– HIDROGRAFIATeoría: Tipos de reximes fluviais (2); Caracteres da rede fluvial española;(…xuño 2005). Práctico: Hidrogramas;(…sept 2002).

– BIOXEOGRAFIATeoría: Diversidade de paisaxes vexetais; (…xuño 2007). Práctico: Mapa croquis do alcornoque; Mapa croquis dispersión da haia; Mapa croquis da sobreira (…xuño 2006).

 

– XEOGRAFIA HUMANA E ECONÓMICA:

– DEMOGRAFÍATeoría: Desequilibrios demográficos (2); Transformación da composición da poboación; Caracteres e evolución movementos naturais; Migracións interiores e consecuencias; España de pais de emigración a inmi.; Consecuencias mov. migratorios interiores; Densidade de poboación; Movemento natural desde s.XX ata hoxe (…xuño 2011). Práctico: Diagrama de crecemento natural; Mapa temático de avellentamento; Piramides sobreimpresas 1989-2010; Comparativa mapas temáticos crecemento natural; Ciclogramas de poboación activa; Diagramas lineais saldo vexetativo e inmis; Diagrama de barras con evolución dos grupos de idade; Diagramas lineais poboación rural-urbana (2); Comparativa pirámides 1900-2001; Diagramas. Poboación e extranxeira (2); Pirámides poboación nativa e extranxeira (2); Diagrama barras poboación extranxeira (…sept 2010).

– URBANISMOTeoría: Caracteres xerais da rede urbana español-Sistema urbano español (3) (…sept 2011). Práctico: Plano de pamplona (…xuño 2002); Mapa sintético-cuantitativo da distribución espacial das cidades (…sept 2007).

– SECTOR FAOTeoría: Rasgos actividades pesqueiras (2) (…sept 2003); Factores da agricultura; Estructura explotacións agrarias; Paisaxes agrarias. trazos e contrastes; Factores da agricultura español (…sept 2008). Práctico: inédito.

– SECTOR SECUNDARIOTeoría: Caracteres rexionais da industria; Evolución da industrialización española; Políticas e espazos industriais; Factores e evolución da industria.(…sept 2009). Práctico: Mapa (map sc) de actividad industrial (…xuño 2007).

– SECTOR TERCIARIOTeoría: Características do transporte terrestre (2); Turismo: importancia e impactos (…xuño 2010); Práctico: Táboa turismo evolución e destinos; Mapa sint-cuantitativo emprego en servicios (…sept 2011).