Archive for the ‘NATUREZA E MEDIOAMBIENTE’ Category

práctico ponderado para proba avaliatoria

21 Xaneiro, 2015

PAISAXE DAS ANCARES

COMENTARIO DE PAISAXES NATURAIS: OS ANCARES

CUESTIÓNS

DESCRIPTIVA DA OROGRAFÍA GALEGA: Principais unidades montañosas ordenadas altimétricamente. Valor 1

Tipo de imaxe ? E motivacións na elección dunha imaxe ?. Valor 1

Lectura da imaxe proposta, unha paisaxe de montaña, desde d.p.d.v. 2

Elixe os p.d.v. que xustificam a clasificación da paisaxe como análise do doc.

Desenvolve os p.d.v. elixidos para o comentario.

Na redacción do exercicio usa como fonte o texto infra e o tema 5 bloque 1

————————————

A imaxe corresponde a unha área das serras orientais galegas (vbgr., Ancares) que está situada ao leste da Comunidade e que posúe altitudes que rozan os 2000 metros, dificultando enormemente as comunicacións coa Meseta.

Desde o punto de vista xeotectónico formáronse durante a oroxénese alpina, na era terciaria, e desde o punto de vista litolóxico caracterizanse pola grande diversidade de materiais, con presencia de lousa, cuarcitas, calcarias e pequeñas áreas de dominio granítico. Desde o punto de vista morfoxenético trátase de serras que teñen un aspecto redondeado polo efecto do glaciarismo de macizo e de periglaciarismo nas pendientes durante os periodos fríos do cuaternario e á intensa acción erosiva dos ríos nas fases de interglaciarismo dando lugar a un relevo que se sintetiza nunha sucesión de vales e cumios coroadas fundamentalmente por crestas de cuarcita (erosión diferencial).

O seu dominio climático é o oceánico de montaña, con precipitacións medias anuais de 2.042 mm (a media altitude) e a temperatura media de 8 ºC (se ben a media das mínimas invernais pode rondar os 2 ºC baixo cero e os 4 ºC a media anual dos cumios), un promedio de 157 días libres de xeadas e frecuentes, e irregulares, precipitacións en forma de neve entre novembro e abril.

O espazo natural dos Ancares, compartido pola Comunidad Autónoma de Castilla e León (cerca de 56.000 ha da provincia de León) e do Principado de Asturias (Ibias), está drenado pola conca do río Navia, con múltiples afluentes (Rao, Ser, Cervantes) e subafluentes (Murias, Xunquiñas, Piornedo, Ortigal, Vara, Brego, Noceda).

O rango altitudinal vai dos 460 aos 1.935 m s.n.m., encontrándose unha boa parte do cordal suroriental alrededor ou por encima dos 1.800 m s.n.m. (Mostallar, Corno Maldito, Tres Bispos, Penarrubia). Pertence botanicamente á Rexión Eurosiberiana, provincia Atlántica-Europea, Subprovincia Orocantábrica e Sector Laciano-Ancarense. O subsector corolóxico correspondiente (Coureliano-Ancarense) é case exclusivo destas montañas surorientais de Lugo.

Arredor da metade da superficie do espazo natural está ocupada por diferentes tipos de sotobosque e monte baixo, que predominan en ladeiras de solana e nos cumios. A partires dos 1.700-1.800 m desaparece a vegetación arbórea, sustituida por formacións de breixo blanco, piornos, toxos xuntamente con diferentes pastizais asociados a solos esqueléticos e pedrizas. En vales de orixe glaciar desenvólvese a vexetación propia de zonas higroturbosas (brezais higrófilos, cervunais, etc.).

A vexetación arbórea é particularmente diversa (bosques mixtos), variando segundo a orientación dos montes e o gradiente altitudinal. Asociados á presencia de aldeas e aos cursos de áuga, nos fondos de vales e ladeiras baixas danse soutos de castaños, bosquetes de avelaneiros e arbolado ripario (vbgr., ameneiros, salgueiros).

A maior altura (ata uns 1.000 m de altitude) e en forte pendiente, predominan os robledais de roble meloxo nas vertentes de solana, alternando con brezais de Erica arborea, mentras que nas umbrías aparecen os bosques montanos máis extensos e variados, dominados por carballo e roble albar, acompañados de avelaneiras, roble meloxo, fresnos, arces, etc., con un sotobosque rico en arándanos, entre otras muchas especies.

Entre os 1.000 e os 1.800 m se encontran os acebais, algúns moi extensos, e os bidueiros, acompañados de teixos, con estratos arbustivos y herbáceos bastante densos.

Na parte septentrional del espacio natural (Murias-Rao), a escasa influencia mediterránea se fai notar na presencia de sobreira e madroño.

En conjunto, a masa arbórea autóctona é posiblemente a máis extensa e mellor conservada de Galicia, con as súas manifestacións máis importantes nos valles dos ríos Ortigal, Vara e Brego, anque tamén existen algunhas plantacións forestais de coníferas.

LIGAZON DE INTERESE:

http://www.vexetaciondegalicia.es/arbores.html 

BUSCAR NO HERBARIO:

ÁRBORES: Ripícolas e caducifolios (abeleiros, ameneiros, bidueiros, freixos). Caducifolios (carballos, castiñeiros, faias e sobreiras). Perennifolios (teixos, aciñeiras, piñeiros e eucaliptos); arbustos (salgueiros, acivros);

MATOS (arandeiras, breixos, piornos, toxos, xestas)

Advertisements

práctico ponderado para proba avaliatoria

21 Xaneiro, 2015

MAPA TEMATICO INCENDIOS FORESTAIS

 

MAPA TEMÁTICO: NÚMERO DE INCENDIOS FORESTAIS POR PROVINCIA

CUESTIONS:

EXERCICIO DE DESCRIPTIVA: Valor 1

Identificación de provincias e CCAA coas suas respectivas capitais

PRÁCTICO. VALOR 3 (TIPO DE IMAXE E ANALISE = 1/ COMENTARIO = 2 [CAUSAS =1/ CONSECUENCIAS = 2].

TIPO DE IMAXE:

Documento cartográfico, um mapa político-administrativo de España, concretamente provincial. Un mapa de figuras, concretamente un par de barras que segundo a súa cor diferencian os incendios inferiores dos maiores a 1 Ha. Un mapa temático baixo o título ou idea principal dos incendios forestais, concretamente acerca da localización, extensión e distribución do promedio anual de incendios forestais para o periodo 1995-2005.

ANÁLISE DO DOCUMENTO:

Unha simple observación crítica do documento permítenos constatar a xeneralización de incendios en todas as provincias con excepción do arquipélago canario, unha tendencia á intensificación dos incendios en perxuizo das provincias occidentais con un crecente número deles conforme ascendemos en latitude, maioría dos incendios menores dunha Ha nas provincias de litoral con excepción das provincias do litoral cantábrico e de varias de León-Castela. Esta distribución corresponderiase coas provincias con maior superficie de arbolado e con usos dos espazos de monte non restrinxidos únicamente a aproveitamentos forestais, senón tamén gandeiros; por outra parte, trátase de provincias que padecen desde décadas dumha migración das súas poboacións cara aos núcleos urbanos e costeiros dificultando así a limpeza preventiva das parcelas abandonadas.

COMENTARIO:

Un dos problemas ambientais máis graves que sofre o territorio español é o dos incendios forestais. Éstos afectan tanto a superficies arboladas (bosques e plantacións) como as non arboladas (matogueiras, pastizais e espartizais). As súas causas poden ser humanas (queima de rastroxos, mantenimento de pastos, neglixencias, intención delictiva…) ou naturais, como a caída de raios.

As rexións de clima mediterráneo son especialmente proclives aos incendios forestais. Nelas, gran parte da vexetación se seca durante o verán, como consecuencia das elevadas temperaturas e da aridez estival, convertíndose nun combustible fácil de incendiar; sen embargo, as provincias nas que arde unha maior superficie cada ano son as do noroeste peninsular, a pesar de ter un clima menos favorable ao lume e con frecuentes chuvias. Isto débese a que nestas zonas a mayor parte son incendios provocados. Os incendios das rexións do interior peninsular vense favorecidos tamén pola aridez e a evapotranspiración e acontecen xeneralmente en verán, mentras que os da área cantábrica son invernais e induzidos para favorecer o crecimento da herba dos pastos. En Galicia, a rexión máis castigada polo fume, coinciden ambos tipos de incendios.

O lume ademáis das consecuencias sociais e económicas que anualmente provoca coa morte de persoas, os danos no patrimonio natural e cultural e os costes das políticas de prevención e loita contra os incendios, produce graves impactos medioambientais; entre os máis importantes merecen citarse a morte dun grande número de animais, a destrucción da cuberta vexetal, o aumento do risco de erosión e de alteración no balance hídrico das concas nas que se produce e á larga a aparición da desertización especialmente a causa da perda de solo e dos solos máis fértis pola localicación dos nutrientes no horizonte mais superficial. Lembremos que baixo circunstancias naturais, leva 10 anos producir 1 milímetro de solo, e tan só un minuto destruilo; por outra parte, estamos perdendo solo fértil a un ritmo alarmante nun territorio como no caso galego caracterizado pola movida topografia e a escasa extensión das chairas nas que os cultivos compiten coa crecente demanda de habitación.

Asi pois, se as campanhas de repoboamento forestal são suficientes para fazer frente ao impacto ambiental dos incêndios distanciados no tempo, as políticas que se precisam para atacar a degradación do monte pasan pola implementación de proxectos de prazos largos na medida en que as solucións ainda estan en experimentación. Nos estamos a referir á recuperación de estratéxias do Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia, algunhas xa postas en práctica polas sociedades agrarias tradicionais; por exemplo, técnicas extensivas de protección e de recuperación do solo a posteriori da queima do monte, como a sistemática aplicación de palla ou a sembra de herbáceas nas hectáreas afectadas, previa á estación central das chuvias (mês de novembro) cando o solo está saturado de auga e se produce o arrastre de solo pola escorrentía.

LIGAZONS DE INTERESE:

Sobre incendios e causas

http://www.wwf.es/que_hacemos/bosques/problemas/incendios_forestales/

Videos de TVE2 e Informe Semanal

https://www.youtube.com/watch?v=QSB3k_X8kro

https://www.youtube.com/watch?v=WLqqp2upTt4

Ver Mapa temático de erosión, desertizacion e incendios forestais (No espazo e no tempo)

http://noespazoenotempo.webnode.es/tema-6-riscos-e-problemas-ambientais/practicos/mapas-de-erosion-desertizacion-e-incendios/

paisaxes galegas segundo APA e paisaxes españolas segundo CVC

19 Outubro, 2012

AS PAISAXES GALEGAS DE AUGUSTO PÉREZ ALBERTI

http://tv.uvigo.es/es/video/23233.html

http://tv.uvigo.es/video/23225

 

 

 

 

 

 

 

LIGAZÓNS DE INTERESE

http://www.ceg.ul.pt/ciencia2008/CV_Augusto_Perez_Alberti.pdf

http://www.ciccp.es/revistait/textos/pdf/

07.Augusto%20P%C3%A9rez%20Alberti.pdf

 

AS PAISAXES ESPAÑOLAS DO CENTRO VIRTUAL CERVANTES

Una de las mejores maneras de conocer un país es realizar un minucioso recorrido por sus pueblos, sus campos, sus ciudades, sus regiones… Los fotógrafos, a lo largo de su vida profesional, se convierten en testigos silenciosos de la realidad de un pueblo y captan con sus cámaras las esencias más profundas de una tierra. Las obras que se exponen a continuación, de Eduardo Mencos, nos ofrecen la oportunidad de acercarnos un poco más a España y conocer así hasta los más sutiles matices de su cultura a través de sus escenarios.

http://cvc.cervantes.es/actcult/paisajes/

ecosistemas do milenio; paisaxes naturais

11 Xullo, 2012

GRANDES PAISAXES NATURAIS (INTERRELACIÓNS FÍSICAS) VIDEOS DE ECOSISTEMAS DEL MILENIO El Millennium Ecosystem Assessment (MA) representa un gran esfuerzo internacional para evaluar los cambios en los ecosistemas y las consecuencias para el bienestar humano, a escala mundial y local. La iniciativa fue financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y otros donantes, y se llevó a cabo con una amplia gama de socios. La MA fue lanzada en junio de 2001 y publicó sus conclusiones en 2005. El MA recomienda medidas inmediatas para detener y revertir la disminución en 15 de los 24 servicios de los ecosistemas evaluados en todo el mundo. En España, se está realizando la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España, habiendo finalizado en 2012 la fase de la evaluación biofísica de los mismos. Más información en: http://www.ecomilenio.es La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en Bizkaia (EEMBizkaia) es un proyecto de investigación impulsado y financiado por la Diputación Foral de Bizkaia y coordinado científicamente por la Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). En este proyecto, participan de forma activa el Laboratorio de Socio-Ecosistemas de la Universidad Autónoma de Madrid y la asociación UNESCO Etxea-Centro UNESCO del País Vasco, y además, se busca la participación e implicación de los distintos agentes que operan en los socio-ecosistemas de la provincia de Bizkaia. http://www.ecomilenio.es/ http://www.ecomilenio.es/la-evaluacion-de-los-ecosistemas-del-milenio-en-bizk… http://www.ehu.es/cdsea ENTREVISTA JAVIER BENAYAS (RADIO 5) Javier Benayas, profesor de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de CIMA, así como uno de los coordinadores principales del proyecto de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España, auspiciado por la ONU y promovido por la Fundación Biodiversidad, es entrevistado en el programa Reserva Natural de Radio5, dirigido y presentado por Josefina Maestre. En él, Javier Benayas habla del origen y evolución del proyecto, así como de su alcance. También se exponen los principales resultados de la primera fase de investigación del proyecto y los retos a afrontar a continuación. ACTIVIDADE DE REFORZO: INSERTA NAS TÁBOAS INFRA IMAXES REPRESENTATIVAS A ESPAÑA HUMIDA Son ecosistemas forestales de la Cordillera Cantábrica. Para su estudio, se incluyen bosques, matorrales, plantaciones forestales, prados y pastos. Es uno de los 13 tipos de ecosistemas estudiados en la Evaluación de Ecosistemas del Milenio por el equipo del INDUROT, que coordina Miguel Ángel Álvarez. A ESPAÑA MEDITERRÁNEA En general, se trata de ecosistemas que se sitúan en cadenas montañosas: Pre-Pirineo, vertiente meridional de la Cordillera Cantábrica y montes de León, Sistemas Central e Ibérico, Sierras Béticas y, en menor medida, zonas altas de los Montes de Toledo y Sierra Morena. Suelen ubicarse por encima de los 800-1000 m de altitud pero por debajo del límite del bosque, que oscila habitualmente entre los 1800 y 2000 m. Es uno de los 13 tipos de ecosistemas estudiados en la Evaluación de Ecosistemas del Milenio por el equipo de coordina Alfonso San Miguel. El paisaje al que corresponde este tipo de ecosistema es muy común y característico de la Península Ibérica. Son espacios de monte (alcornocales, matorrales, pinares, encinares, etc.) y de pastoreo (dehesas). Es uno de los 13 tipos de ecosistemas estudiados en la Evaluación de Ecosistemas del Milenio de España por el equipo que coordina Francisco Díaz Pineda. Para la Evaluación de Ecosistemas del Milenio de España, las zonas áridas se han definido adoptando el criterio de precipitación anual inferior a 300 mm para su definición, incluyendo así las zonas áridas de la región Sudeste, la depresión del Ebro y las islas Canarias orientales (Lanzarote y Fuerteventura e islotes al norte de ésta). Es uno de los 13 tipos de ecosistemas estudiados en la Evaluación de Ecosistemas del Milenio por el equipo coordinado por Juan Puigdefábregas. PAISAXES DE MONTAÑA Para la Evaluación de Ecosistemas del Milenio de España, se considera que los ecosistemas montañosos mediterráneos son aquellos que se encuentran a más de 1300 m de altitud sobre el nivel del mar, incluyendo así los principales sistemas montañosos de la región mediterránea: Béticas (Sierra Nevada, Baza, Filabres, Cazorla etc.), Sistema Central (Gredos, Guadarrama, Gata, Somosierra, Ayllón, etc.), Sistema Ibérico (Sierras de Javalambre, Urbión, Demanda, Cebollera, etc.). Es uno de los 13 tipos de ecosistemas estudiados en la Evaluación de Ecosistemas del Milenio de España por el equipo que coordina Regino Zamora. Este ecosistema denominado montañas alpinas está constituido por Pirineos, Montes Cantábricos y la parte occidental del Sistema Ibérico, donde se encuentran desde roquedos, cuevas, glaciares, lagos y ríos, turberas, hasta brezales y diversos bosques. Este tipo de ecosistema es uno de los 13 tipos estudiados en la Evaluación de Ecosistemas del Milenio de España por el equipo que coordina Federico Fillat. PAISAXES DAS ILLAS CANARIAS La Macaronesia es una región que conforman cinco archipiélagos situados en la zona centro-oriental del Atlántico Norte. Uno de estos cinco grupos de islas es Canarias, cuyos ecosistemas macaronésicos (matorrales costeros y de cumbre, monteverde como la laurisilva, pinares endémicos, campos de lava, playas y dunas, etc.) constituyen uno de los 13 tipos de ecosistemas estudiados en la Evaluación de Ecosistemas del Milenio de España, que está siendo estudiado por el equipo que coordina José Mª Fernández Palacios. OUTROS VIDEOS: ECOSISTEMAS LITORALES Este tipo de ecosistemas lo conforman playas, dunas (dunas costeras, campos de dunas, mantos eólicos) y acantilados. Es uno de los 13 tipos de ecosistemas estudiados en la Evaluación de Ecosistemas del Milenio de España por el equipo de Juan Manuel Barragán. HUMEDALES Este tipo de ecosistema para el estudio de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio de España comprende humedales costeros (lagunas litorales, deltas, marismas) y lagos y humedales de interior. Es uno de los 13 tipos de ecosistemas estudiados en este proyecto, por el equipo que conforman Antonio Camacho, Máximo Florín y César Borja. RIOS Y RIBERAS Este tipo de ecosistema incluye tanto el cauce de los ríos, como la llanura aluvial con su bosque de ribera y el acuífero aluvial. Es uno de los 13 tipos de ecosistemas estudiados en la Evaluación de Ecosistemas del Milenio de España por el equipo de Mª Rosario Vidal-Abarca Gutiérrez y Mª Luisa Suárez Alonso. AGROSISTEMAS Son los ecosistemas que han sido modelados por los seres humanos para un aprovechamiento agrícola, ganadero, forestal, etc. Huertas, olivares, dehesas, cultivos de secano de cereal, pastos para la trashumancia, etc. Es uno de los 13 tipos de ecosistemas estudiados en la Evaluación de Ecosistemas del Milenio por el equipo coordinado por Antonio Gómez Sal. ECOSISTEMAS URBANOS Las ciudades son el ecosistema en el que vive actualmente el 80% de la población española y es el modelo de civilización actual. Por eso, es uno de los 13 tipos de ecosistemas estudiados en la Evaluación de Ecosistemas del Milenio de España por el equipo que forman Juan Carlos Barrios y Javier Benayas. LIGAZÓN DE INTERESE: PAISAJES DE ESPAÑA http://geohistorias.wikispaces.com/file/view/PAISAJES+DE+ESPA%C3%91A.pdf