Archive for the ‘Edafoloxía’ Category

factores de diversidade bioxeográfica, situación xeográfica, procesos naturais e antrópicos; tema e prácticos

10 Xullo, 2012

I.- NATUREZA E MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA (BLOQUE 1 PROGRAMA PAU)

4. DIVERSIDADE BIOXEOGRÁFICA. TEMA 4: “FACTORES DE DIVERSIDADE BIOXEOGRÁFICA (SITUACIÓN XEOGRÁFICA, PROCESOS NATUAIS E ACCIÓN ANTRÓPICA)” .

TEMA 4 – FACTORES DE DIVERSIDADE BIOXEOGRÁFICA

(SITUACIÓN XEOGRÁFICA E PROCESOS NATURAIS / ACCIÓN ANTRÓPICA)

A diversidade é un dos trazos que identifica as condicións naturais de España. Esta maniféstase tanto nas características do relevo, nos contrastes climáticos e hídricos, e na distribución dos solos, coma nas diversas adaptacións ao medio que realizaron os seres vivos. A súa vez, a actividade humana tamén influíu nos solos, na vexetación e na fauna; unhas veces favorecendo o desenvolvemento de determinadas especies, e outras poñendo en perigo a súa supervivencia. Non obstante, e malia a intensa e secular explotación dos recursos, España é actualmente un dos países da Unión Europea onde a biodiversidade é máis elevada.

Esto é debido a que posúe unhas condicións naturais que favorecen a existencia de ambientes moi diferentes, o que permitiu o desenvolvemento de comunidades vexetais e animais moi variadas. Esta notable diversidade explícase por diferentes factores; uns están relacionados directamente coa situación xeográfica e cos procesos naturais, e coa actividade humana.

  • A situación xeográfica de España, entre o norte de África e o extremo suroccidental de Europa e, á súa vez, entre o Mediterráneo e o Atlántico. Esta situación permítelle ter influencias de ámbitos con características climáticas, florísticas e faunísticas moi diversas, como son as rexións eurosiberiana, mediterránea, saharo-arábiga e macaronésica. Durante as glaciacións cuaternarias, amplos sectores da península ibérica e dos dous arquipiélagos tiveron unhas condicións máis cálidas ca as do centro e norte de Europa, polo que serviron desta forma de refuxio a numerosas especies vexetais e animais.Algunhas destas especies, desaparecidas actualmente do resto de Europa, aínda perduran en determinadas rexións españolas. Á súa vez, moitas quedaron illadas e evolucionaron, de tal xeito que deron lugar a endemismos, dos que España posúe un amplo patrimonio.
  • As penínsulas do sur de Europa, así como algúns arquipiélagos son as rutas máis empregadas polas aves para desprazárense entre Europa e África. Grazas a súa localización, España representa un papel esencial nas rutas das aves migratorias, ben como área de nidificación de numerosas especies, punto de invernada, ou simplemente como zona de descanso. Estes desprazamentos tamén favorecen a dispersión de sementes e, con iso, o incremento da diversidade vexetal.
  • A existencia dun relevo moi contrastado entre chairas e montañas, áreas costeiras e de interior, zonas continentais e arquipiélagos, que multiplica a variedade de condicións ambientais. A iso súmase a diversidade litolóxica, onde rochas de diferente composición, cronoloxía e grao de meteorización favorecen a formación de distintos tipos de solos e, con iso, de diferentes condicións para que se instale a vexetación e a fauna.
  • Unhas condicións climáticas moi diversas con notables constantes entre as rexións de clima mediterráneo e oceánico, e entre estas e as que se dan no arquipiélago de Canarias. Ademais, tanto no territorio peninsular como nos arquipiélagos hai unha gran diversidade de climas locais, en función da altitude dos territorios e a súa diferente exposición ás masas de aire.
  • A distribución dos recursos hídricos, moi desigual en España, tanto espacial coma estacionalmente, o que tamén inflúe na localización da flora e a fauna: Nas rexións de clima oceánico ou en numerosas áreas de montaña, a auga achegada pola precipitación supera a que é consumida pola evaporación, polo que un volume considerable pode circular polos ríos. En contrapartida, nas rexións mediterráneas e en amplos sectores de Canarias, a maior parte da auga de chuvia evapórase ou é empregada polos seres vivos, por estas causas, na maioría dos casos, os cursos de auga só se activan tras as chuvias torrenciais. Moitas especies desenvolveron mecanismos para adaptarse a estes contrastes
  • A incidencia da actividade humana sobre a biodiversidade tivo consecuencias de diferente signo: Nunhas ocasións contribuíu á diversificación de ecosistemas -por exemplo, mediante algunhas prácticas agrarias-, ou á conservación dalgunhas especies, sobre todo aquelas das que se podía beneficiar. Noutras, en cambio, favoreceu a súa extinción. Na actualidade, existen notables contrastes entre áreas intensamente explotadas durante séculos, e outras que, ao quedaren nunha posición marxinal dos fluxos económicos, preservaron boa parte da súa biodiversidade.

Nas últimas décadas o número de especies amenazadas incrementouse significativamente; sobre todo, o daqueles que se atopan en perigo de extinción. O maior número de especies ameazadas rexístrase entre as aves, seguidas da flora e, a maior distancia, dos mamíferos e os réptiles. Este incremento está moi vinculado á expansión de actividades humanas que implican, directa ou indirectamente, a destrucción de hábitats e a contaminación do medio. Non obstante, este proceso coincide no tempo cunha etapa en que se están desenvolvendo numerosas estratexias de conservación, polo que cabe esperar que, nun futuro próximo, se reduza o grao de ameaza.

Tomado de: noespazoenotempo.webnode.es 

LIGAZÓNS PROPOSTA POLA CIUG

http://www.02.ign.es/espmap/bio_bach.htm

http://www.slideshare.net/sennumero/as-rexins-bioxeogrficas-de-espaa

http://www.slideshare.net/arelar/biogeografa-espaola-presentation-828416

4.1. Vexetación. Características, factores e principais formacións  vexetais. PREFERENTEMENTE COMO VOCABULARIO 

VEGETACIÓN ACTUAL (IGN.ES)

La mayor parte del territorio español, antes de recibir la influencia humana, estaba cubierta por bosques. Los primeros habitantes encontraron en ellos refugio y todo tipo de recursos como frutos, animales para cazar y, sobre todo, madera. Sin embargo, a medida que la población y las necesidades humanas aumentaban, los bosques fueron roturados para poder crear pastos para el ganado, tierras de cultivo o, simplemente, para permitir el crecimiento de los núcleos de población y sus infraestructuras.

A medida que los bosques retrocedían, la demanda de madera resultó cada vez más difícil de satisfacer, por lo que a lo largo de los últimos siglos, y en particular de las últimas cinco décadas, se han multiplicado las plantaciones de árboles de rápido crecimiento (principalmente pinos y eucaliptos), que están permitiendo un incremento de la superficie arbolada.

El mapa muestra la superficie ocupada en la actualidad por bosques y plantaciones antiguas. Como puede observarse en él, la Meseta y el fondo de los grandes valles son las regiones donde la cubierta vegetal ha sufrido una mayor transformación, como consecuencia de su buena aptitud para la agricultura. Sin embargo, las áreas de montaña, menos accesibles y con baja densidad de población, conservan superficies arboladas mucho más importantes.

Grandes áreas de Andalucía occidental, Galicia, Cantábrico, Sistema Ibérico u otros lugares que llegaron a perder sus bosques, aparecen hoy arboladas debido a la extensión de las plantaciones, aunque la composición de las masas resultantes es muy distinta a la original y, en ocasiones, no están adaptadas a las condiciones ambientales del lugar.

LIGAZÓN DE INTERESE

A&C DUN MAPA BOTÁNICO DA P.I.

http://geoperspectivas2bachiller.blogspot.com.es/2011/01/el-mapa-representa-la-distribucion-de.html

http://es.scribd.com/doc/46889510/4-1-DIVERSIDAD-BIOGEOGRAFICA-FACTORES-CARACTERISTICAS-Y-FORMACIONES

PROPOSTAS PPAU: 

CONVOCATORIA DE SETEMBRO 2001 OPCIÓN 1 = CONVOCATORIA DE XUÑO 2006

Esta cuarta pregunta terá unha puntuación máximade 3 puntos.Requírese a correcta interpretación dodocumento, valorando tanto a súa comprensión (lectura) como a súa explicación (análise) en termos, sempre quesexa procedente, de causas e consecuencias posibles.

Como criterios orientativos pueden citarse os seguintes:

MAPA-CROQUIS TEMÁTICO que representa de forma cualitativa a extensión dun fenómeno, neste caso a distribución dunha planta, o alcornoque na Península Ibérica.

– o alcornoque é unha árbore perennifolia, típicamediterránea con esixencias determinadas en humidade etipos de solo, diferentes ós da encina.

– no mapa apréciase a súa primordial ubicación occidental, dentro da España seca algo máis húmeda por estar máisaberta cara o océano, e de temperaturas máis suaves.

– Tamén se aprecia a súa maioritaria coincidencia co ámbito da Iberia silícea, ó ser unha especie que non tolera os solos calizos.

– Poden comentarse a grandes rasgos os caracteres da paisaxe bioclimática no dominio mediterráneo e os ámbitos

específicos en que aparecen as manchas de alcornocais.

– Valorarase igualmente a referencia ó aproveitamentoeconómico desta planta así como o seu papel dentro do sistema das dehesas, e igualmente os problemas da deforestación e o papel do home na sustitución de especies.

CONVOCATORIA DE XUÑO 2004 OPCIÓN 1  

Esta cuarta pregunta terá unha puntuación máxima de 3 puntos. Requírese a correcta interpretación do documento (DISTRIBUCIÓN DA HAIA), valorando tanto a súa comprensión (lectura) como a súa explicación (análise) en termos, sempre que sexa procedente, de causas e consecuencias posibles. Como criterios orientativos pódense citar os seguintes: tipoloxía da imaxe (mapa temático, analítico, estático, cualitativo, puntual), caracteres bioxeográficos onde haxa (humidade, solos, altitude, temperaturas), relación coa localización na España Húmida, áreas desta nas que aparece ausente e por qué, etc. Valorarase a comparación coa distribución doutras especies características e a súa relación cos elementos físicos.

PROPOSTA DE PRÁCTICO: ANÁLISE E COMENTARIO DO MAPA TEMÁTICO INFRA

http://geoperspectivas2bachiller.blogspot.com.es/2011/02/blog-post_9166.html

ANÁLISE E COMENTARIO DUNHA CATENA OU CATENA DE VEXETACIÓN

comentario-de-una-cliserie-presentation

PERFIL IDEAL DE VEGETACIÓN MACARONESICA

La vegetación se distribuye en pisos dependiendo de las condiciones ecológicas que se dan en las diferentes altitudes: piso basal, piso de transición, piso montano y alta montaña. Por otro lado, se observa claramente la disimetría entre las vertientes de barlovento y sotavento, donde la exposición a los vientos húmedos (fachada norte) favorece el desarrollo de formaciones boscosas más exigentes, frente a las de sotavento (fachada sur), adaptadas a condiciones más xéricas.

El piso basal presenta unas condiciones desérticas, por lo que aparecen especies xerófilas. Existe una vegetación propia de las áreas costeras, donde abundan las plantas halófilas y psamófilas (adaptadas a la sal y a la arena respectivamente). A escasa altitud se desarrollan comunidades de tabaibas y cardones, junto con otras especies como las palmeras.

En el piso de transición, tal como su nombre indica, las condiciones evolucionan hacia un aumento de la humedad y una disminución de los contrastes térmicos. Por ello se produce el tránsito desde las especies xerófilas del piso basal a la laurisilva en barlovento y al pinar en sotavento. Los bosques termófilos, formados por acebuches, lentiscos, sabinas, caracterizaban estos sectores de las islas, donde también eran frecuentes los dragos y las palmeras.

En el piso montano observamos una enorme diferencia entre la vertiente de barlovento, afectada por los alisios, y la de sotavento. Las masas de aires transportadas por estos vientos se cargan de humedad y se refrescan en su recorrido por el océano, por lo que al chocar con las vertientes septentrionales de las islas más elevadas condensan su humedad y forman el denominado “mar de nubes”. En la zona afectada, mucho más húmeda, se dan unas condiciones favorables para el desarrollo de la laurisilva y el fayal-brezal. En las vertientes de sotavento, por el contrario, domina el pinar.

Por último, en el piso de alta montaña continúa inicialmente el pinar que desaparece por el descenso de las temperaturas, la sequedad del aire, el viento y la fuerte insolación que impide el crecimiento de los árboles, apareciendo en su lugar el matorral de cumbre y, en las zonas culminantes, la vegetación de alta montaña.

El incremento de la población, las actividades humanas y el paso del tiempo han transformado profundamente esta vegetación en la actualidad.

LIGAZÓN DE INTERESE SOBRE CATENAS/CLISSERIES

http://ntic.educacion.es/w3//recursos/secundaria/sociales/geografia/pisos_vegetacion.html

PRACTICO CIUG

MAPA TEMATICO DAS REXIÓNS BIOXEOGRAFICAS DE ESPAÑA

DOMINIOS BIOGEOGRAFICOS

TIPO DE IMAGEN

El documento cartográfico que se nos presenta lo clasificamos como un mapa temático de coropletas que determina la localización, extensión y distribución de los dominios biogeográficos de España. Está representado geográficamente por medio de una escala de grises y una trama rayada y de puntos dentro.

Los dominios biogeográficos también llamados ecozonas representan grandes extensiones de la superficie terrestre donde flora y fauna se desarrollan relativamente aislados durante largos períodos y se mantienen separados unos de otros físicamente. Este aislamiento se debe a ciertos elementos o factores geológicos, climáticos e hídricos que forman barreras entre dichas regiones biogeográficas.

ANÁLISIS Y LECTURA DEL DOCUMENTO

El documento que se nos presenta ofrece la distinción de tres dominios biogeográficos para la clasificación de especies florísticas pertenecientes a la Península y archipiélagos:

Dominio Atlántico: Macizo Galaico, Cordillera Cantábrica, Sistema central y Sistema Ibérico.

Dominio Mediterráneo: resto de la península: zona interior (execept.áreas ocupadas por el dominio atlántico), litoral mediterráneo y Baleares.

Región Macaronésica: Islas Canarias.

A continuación, para completar la lectura del mapa, caracterizaremos muy genéricamente cada una de las áreas de los diferentes dominios:

Área de robles, hayas y prados. Se trata de especies de clima oceánico que toleran mal el calor y requieren, con mayor o menor exigencia, ciertos niveles de humedad. Todos son árboles de talla alta, maderas duras y caducifolias. Se encuentran en el norte y noroeste de la Península Ibérica entre los 800 y los 1600 m de altitud.

Vegetación de montaña alpina. Nos situamos entre los 2400 y 3000 donde la vegetación dominante son los prados alpinos. La existencia de este tipo de vegetación es debida al factor nival y a las bajas temperaturas que impide el crecimiento de árboles. Podemos añadir que las condiciones climáticas favorecen la abundancia de rocas al desnudo y plantas rupícolas (adaptadas a vivir en las rocas).

Área de robledales e influencias mediterráneas. Nos situamos sobre la zona del Sistema Central y una pequeña parte del Sistema Ibérico, por lo que el relieve es un factor de gran influencia en este caso. Como ya hemos comentado los robles se caracterizan por ser una especie capaz de soportar mejor el frío que el calor. Esto los habilita para extenderse por estas zonas.

La influencia mediterránea recae en la presencia de bosques perennifolios (encinares, alcornocales, etc.).

Área de encinares y carrascales. Los encinares forman los bosques de la mayor parte del área mediterránea. Parten del nivel del mar y se extiende hasta los 1400 m de altitud. Resisten bien el frío y la sequedad. Los carrascales se extienden, también por todo el interior peninsular e igualmente toleran bien el frío.

Área de alcornoques. El alcornoque requiere suelos silíceos y un clima suave y algo húmedo.

Área de maquis. Se trata de una formación arbustiva rica en especies como, jaras, tomillos, etc. Se desarrolla en suelos silíceos de gran densidad por lo que se extiende por todo el litoral mediterráneo.

Región macaronésica. La vegetación canaria presenta una gran riqueza debido a las condiciones climáticas, litológicas y de relieve. Destacan especies como las sabinas, los cardones, el drago, o el famoso bosque de laurisilva.

COMENTARIO

La diversidad biogeográfica de España es el resultado de la intervención de los diferentes factores que la determinan.

Los principales factores son:

La situación geográfica de España que le permite tener influencias de ámbitos con características climáticas, florísticas y faunísticas diversas, así como la aparición de endemismos y un aumento de esta diversidad gracias a la influencia de las rutas de aves migratorias.

o La situación geográfica implica, a su vez, la existencia de un relieve muy contrastado, la diversidad climática y la desigual distribución de los recursos hídricos.

o Por otro lado la actividad humana afecta a dicha biodiversidad con incidencias positivas (diversificación y conservación de especies) y negativas por medio de la extinción de las mismas.

La combinación de los factores anteriores en el análisis de los diferentes tipos de áreas biogeográficas nos permiten comprender la distribución de estos dominios biogeográficos de España que, en resumen, podríamos reducir a dominio mediterráneo de fachada oceánica para el conjunto peninsular y región macaronésica para las Islas Canarias.

LIGAZÓN DE INTERESE: http://www.ign.es/espmap/bio_bach.htm

…………………………………….____________________…………………………………….

PERFIL IDEAL DUN SOLO: HORIZONTES A/B/C/D

La evolución del suelo permite la progresiva diferenciación de horizontes. Se denomina horizonte a cada uno de los niveles que se desarrollan en el interior del suelo. Presentan características físicas, físico-químicas, químicas, biológicas y estructurales bien diferenciadas. Incluso, en ocasiones, también pueden aparecer registros de la actividad humana.

El perfil de suelo es una sección o corte vertical que incluye todos sus horizontes. Éstos se designan mediante letras mayúsculas (por ejemplo, A). En ocasiones se pueden dividir, a su vez, en subhorizontes que se designan con un subíndice (por ejemplo, A1).

Un suelo bien evolucionado, para lo que normalmente se requiere un intervalo de tiempo largo, suele mostrar tres horizontes fundamentales que, desde la superficie hacia su parte inferior, son:

  • Horizonte A. Es el más superficial y en él enraíza la vegetación herbácea. Su color es generalmente oscuro por la abundancia de materia orgánica descompuesta o humus.
  • Horizonte B. Carece prácticamente de humus, por lo que su color suele ser más claro. En él se depositan los materiales arrastrados desde el horizonte superior.
  • Horizonte C. Está constituido por material rocoso, más o menos fragmentado por la alteración mecánica y química, aunque todavía pueden reconocerse las características de la roca original.
  • Horizonte D u horizonte R. Es el material rocoso subyacente que no ha sufrido alteración química o física significativa.

Los grados de desarrollo y las características de los suelos varían ampliamente dependiendo de diversos factores, y son distintos en cada región. Así, algunos de ell os pueden alcanzar varios metros de profundidad, mientras que otros no superan algunos centímetros.

TABOA DE SOLOS

LIGAZÓNS PROPOSTA POLA CIUG  (ou non):

http://www.02.ign.es/espmap/mapas_bio_bach/Bio_Mapa_02.htm

http://www.slideshare.net/sennumero/os-solos-de-espaa

http://www.bachillerato2atlantico.blogsek.es/2013/11/09/paisajes-naturales-y-problemas-medioambientales/

Advertisements