Archive for the ‘CONTIDOS PPAU XEO’ Category

programa xeo ppau 2014-15

19 Febreiro, 2015
RELACIÓN DE BLOQUE E UNIDADES PAU DE XEOGRAFIA DE ESPAÑA

PROBA AVALIATORIA 1º CUATRIMESTRE [PAAU/OPCIÓN B]

BLOQUE I: Natureza e medio ambiente en España

TEMA 1: XUÑO 2013, Formación e evolución xeomorfolóxica da P.I. e das Illas Canarias e Baleares. Tipos de unidades morfoestruturais.

– Formación e evolución xeomorfolóxica da P.I. e das Illas (da era arcaica ao glaciarismo cuaternario).

– Tipos de unidades: zócolo, macizos antigos, cordilleiras de pregamento, cuncas sedimentarias.

PRÁCTICOS: Perfil topográfico N-S/Mapa temático (Unidades xeotectónicas ou litoloxicas* (XUÑO 2012)

CONCEPTOS: Aluvión; Foz; Litosfera; Meseta; Penechaira; Somontano ou pé de monte;Tectónica de placas

TEMA 2: XUÑO 2012 e 2014, Factores xeográficos e termodinámicos que inflúen no clima de España.

– Factores xeográficos: latitude, situación, influencia do mar, relevo.

– Factores termodinámicos: en altura (Jet Stream) e en superficie (centros de acción, masas de aire, frontes)

PRÁCTICOS: Mapas do tempo* (XUÑO 2013) e climogramas. Mapa temático (Unidades climáticas, de elementos climáticos -mapas térmicos e pluviométrico* (SETEMBRO 2012 e 2014).

CONCEPTOS: Aridez; Barlovento; Inversión térmica; Isóbara; Isohieta; Umbría

TEMA 3: Problemática dos recursos hídricos en España e posibles solucións.

– Os transvases.

– A desalinización.

– A recuperación de acuíferos.

– O saneamento dos ríos

PRÁCTICOS: Hidrogramas e perfís hidrográficos. Mapa temático (Confederacións hidrográficas).

CONCEPTOS: Cunca fluvial; Estiaxe; Marisma

TEMA 4: SETEMBRO 2014, Factores da diversidade bioxeográfica.

– Situación xeográfica e procesos naturais.

– Acción antrópica.

PRÁCTICOS: Catenas. Mapa temático (Mapas de distribución de especies arbóreas* (SETEMBRO 2013).

CONCEPTOS: Laurisilva; Maquis; Vexetación clímax; Vexetación antrópica

TEMA 5: SETEMBRO 2013, Diversidade climática galega e a súa influencia nos ríos e na vexetación.

-Diversidade climática.

-Os ríos de Galicia.

-A diversidade bioxeográfica

PRÁCTICOS: Perfil topográfico W-E* (XUÑO 2014) e Paisaxes naturais.

CONCEPTOS: Esteiro; Landa; Ría; Tómbolo

TEMA 6: SETEMBRO 2012, Repercusións ambientais da acción humana: contaminación, cambio climático e pegada ecolóxica.

PRÁCTICOS: Mapa de riscos e Mapa de espazos protexidos

CONCEPTOS: Avaliación de impacto ambiental; Ecosistema; Efecto invernadoiro; Paisaxe

BLOQUE IV: A organización políticoadministrativa española, contrastes e políticas rexionais

TEMA 1: Contrastes e políticas rexionais en España.

– Antecedentes históricos.

– Desequilibrios territoriais.

– Factores de transformacións.

– Políticas rexionais.

PRÁCTICOS: Mapa temático (Desequilibrios rexionais)

CONCEPTOS:- Parroquia; Municipio; Provincia; Comunidade Autónoma; Estatuto de Autonomía

BLOQUE V: España en Europa e no mundo

TEMA 1: O novo escenario xeopolítico:

– Desigualdade no mundo.

– Comercio desigual, débeda externa.

– Posición de España no mundo.

PRÁCTICOS: Mapa témático (Mapamundi dos grandes fluxos comerciais).

CONCEPTOS: Comisión europea; Movementos antiglobalización; Obxectivos do Milenio; Xeopolítica

Advertisements

prácticos bloques IV-V, temas 15 e 16

9 Febreiro, 2015

PROBA DE AVALIACION BLOQUES IV-V. XEOGRAFIA 2º BACH D. XANEIRO 2015

3.- PRAXE: A&C “OS INDECADORES DE BENESTAR”. Valor 4 puntos

3.1.1.- Relacione as provincias das CCAA de Extremadura e Castela A Mancha e cita as capitais autonómicas. 1 punto.

3. 1.2.- Comente o documento en cuestión, segundo as seguintes p.d.v. 3 puntos.

3.1.2.1.- Tipo de imaxes. 1 punto.

3.1.2.2.- Lectura dos documentos propostos (desigualdades rexionais segundo os indicadores de benestar social) e aporta as tuas conclusións (rexións de convergencia e rexions de competitividade) . 1 punto.

3.1.2.3.- Desenvolve un comentario coherente cos factores explicativos destes desequilibrios territoriais e das políticas de cohesión (Fonde de Compensación interterritorial). 1 punto.

Fonte: http://files.noespazoenotempo.webnode.es/200000600-cd12ccf066/benestar%20social.pdf

PLANTA/MODELO

.1.2.- COMENTE O DOC. EN CUESTIÓN, SEGUNDO AS SEGUINTES P.D.V. 3 PUNTOS.

3.1.2.1.- TIPO DE IMAXES1 PUNTO.

– Docs cartográficos: Mapas referenciais, político-administrativos, provinciais e mapas temáticos/de temática territorial (contrastes rexionais) en relación con indicadores de benestar social (poboación con estudos superiores, nº de camas hospitalarias por 10.000 habs, nº de asalariados con contrato laboral indefinido e taxa de actividade feminina). Estos mapas temáticos adoptan, como é habitual na representación de superficies, a forma de mapa de coropletas (coras), que no caso concreto dos docs propostos coinciden con agregados de CCAA. As lendas articúlanse en 4 rangos ou categorías con valores expresados en porcentaxes, que na versión en cor reserva os valores extremos aos matices de maior intensidade.

3.1.2.2.- LECTURA DOS DOCS PROPOSTOS (desigualdades rexionais segundo os indicadores de benestar social) e aporta as tuas conclusións (rexións de convergencia e rexions de competitividade) .1 PUNTO.

– Para a lectura ou análise dos docs propostos como exercicio de avaliación (vs traballo de casa) simplificámo-la en función dun rango medio alto e doutro rango medio baixo segundo respectivamente ás porcentaxes superiores e inferiores a 45%, 35%, 65% e 45%, hipotéticamente suficientes para reflictar as rexións en inferioridade ou de superioridade a equilibrar a traves dos Fondos de compensación interterritorial.

Dacordo co anterior, destacamos: 1) un contrate entre as CCAA de Pais Vasco e de Navarra coas de Cantabria e Madrid frente ao resto do territorio nacional; 2º) un contraste norte-sur do territorio español; 3) confirmación do contrate anterior norte-sur con tendencia a privilexiar o benestar do nordeste; 4ª) ratificación da tendencia anterior de maneira nítida. En sentido mais restrinxido constátase unha xerarquía do benestar en España a favor das CCAA de Cataluña (3 veces no rango alto), de Madrid, de País Vasco e da Comunidade Foral (2 veces en rango alto).

Como factor explicativo, apuntamos a coincidencia das 4 CCAA no mapa de asalariados indefinidos, é dicir, da importancia do desenvolvemento económico. Outros factores serían a autonomía orzamentaria no caso das CCAA do norte (cfr., concerto económico), a centralidade histórica de Cataluña como rexión industrializada (cfr., taxa de actividade feminina) vs a unha centralidade de Madrid mais limitada (cfr, capital dun Estado con ampla descentralización política).

3.1.2.3.- DESENVOLVE UN COMENTARIO coherente cos FACTORES EXPLICATIVOS DESTES DESEQUILIBRIOS TERRITORIAIS E DAS POLÍTICAS DE COHESIÓN (Fondo de Compensación interterritorial). 1 punto.

(FONTE TEMA 15) DESEQUILIBRIOS TERRITORIAIS E POLÍTICAS REXIONAIS

No Estado das autonomías, un Estado democrático e social de dereito, que se basea na igualdade territorial e na solidaridade, existen desequilibrios entre as rexións dertivados de factores internos de desigualdade e tamén de factores externos de relacións desiguais que afectan á súa competitividade económica, ao benestar da súa poboación e á calidade do seu medio ambiente.

O desenvolvemento económico dunha rexión relaciónase coa súa capacidade de producción, cos ingresos e nivel de consumo da súa poboación, coa creación de emprego e co investimento de capital realizado en infraestruturas ou en servizos sobre todo cos relacionados coa producción e difusión do coñecemento. Sen embargo, o benestar das rexións non depende só do crecemento económico, senón tamén da distribución dos beneficios entre os seus diferentes grupos de poboación.

A persistencia dos desquilibrios territoriais fai necesario implementar políticas sociais para atenualos. En España a política rexional iniciouse na década dos 60 cos Plans de Desenvolvemento (1964-75), ou de descentralización en certas áreas atrasadas para que actuasen como motor de desenvolvemento do contorno. Tras un periodo de letargo (1975-85, crise das fontes de enerxía e transición política), deron lugar a partir de 1986 coa adhesión española á Comunidade Europea a unha nova política rexional marcada polas directivas da Comisión Europea e os seus instrumentos de financiación, os chamados Fondos Estructurais (FEOGA, FEDER, FSE) e de Cohesión interterritorial, cuxo reparto se establecer segundo criterios socio-económicos que clasifican o mapa europeo en rexións de obxectivo 1 ou de convergencia e de Obxectivo 2 ou de competitividade,

benestar para blogue

PROBA DE AVALIACION BLOQUES IV-V. XEOGRAFIA 2º BACH D. XANEIRO 2015

MAPA DE FLUJOS DE MERCANCIAS

3.- PRAXE: A&C “OS FLUXOS DO COMERCIO MUNDIAL”. Valor 4 puntos

3.1.1.- Relacione as provincias das CCAA de Andalucía e de Aragón. 1 punto.

3.1.2.- Comente o documento en cuestión, segundo as seguintes p.d.v. 3 puntos.

3.1.2.1.- Tipo de imaxe. 1 punto.

3.1.2.2.- Lectura do documento proposto (comercio desigual: grandes área económicas e grandes fluxos comerciais) e aporta as tuas conclusións (relacións de dependencia, rexións centrais e rexions periféricas) . 1 punto.

3.1.2.3.- Desenvolve un breve comentario do novo escenario xeopolítico, dos factores explicativos da desigualdade entre os países e de iniciativas dirixidas a correxilas. 1 punto.

PLANTA/MODELO

3.1.2.- COMENTE O DOC EN CUESTIÓN, SEGUNDO OS SEGUINTES P.D.V. 3 PUNTOS.

3.1.2.1.- TIPO DE IMAXE1 PUNTO.

– Doc. cartográfico: Mapa referencial, un mapamundi sen divisións político-administrativas, se ben con rotulación de continentes e grandes espazos por exemplo Europa occidental ou Oriente Medio (o máis chamativo é a súa proxección azimutal polar a favor da continentalidade do hemisferio norte) e mapa de temática económica O comercio mundial de mercadorías no ano 2000”, sen lenda. Como mapa temático adopta, como é habitual na representación das actividades de transporte, a forma de mapa de fluxos (frechas), que no caso concreto do doc proposto teñen como punto de partida e de destino círculos negros de tamaño proporcional cunha clara intención de xerarquizar os mencionados flujos de intercambios, que en tódolos casos preséntanse como frechas de correspondencia, ainda que non da mesma intensidade en ambas direccións.

3.1.2.2.- LECTURA DO DOC. PROPOSTO (comercio desigual: grandes área económicas e grandes fluxos comerciais) e aporta as tuas conclusións (relacións de dependencia, rexións centrais e rexions periféricas) . 1 PUNTO.

– As vantaxes derivadas da proxección deste mapamundi temático son manifiestamente intencionadas al quedar desde o inicio significativamente expresada coa escala xerárquica, centro vs periferia. Non se trata, en consecuencia, de mera cuestión estética, se non mais ben provocativa.

Os feitos observados son: 3 círculos desiguais de rango superior que identificamos por esta orde, Europa occidental e América do Norte con relacións atlánticas mutuamente intensas, mais favorables aos europeos (á súa balanza comercial ou saldo exportacións vs importacións), que perden esta vantaxe nas súas relacións coa área económica do Extremo Oriente; por outra parte, estos países, Xapón, China, Corea, establecen relacións na área do Pacífico con América Norte mutuamente intensas, mais outra vez favorables aos asiáticos. Nesta descripción queda patente a primacía do comercio exterior da Europa Occ. cun valor de 1654 millardos de $ e unha capacidade productiva de bens de alto valor engadido, a capacidade adquisitiva do mercado norteamericano, a prol da súa divisa, coa metade do valor do asiático, 427 vs 807 millardos de $, malia o volume de tráfico de mercadorías, indicativa do tipo de mercadorías (prezos baixos pola explotación laboral).

Fronte a estas tres áreas económicas que hexemonizan o comercio internacional encontramos as áreas do Oriente Medio con as maiores reservas de hidrocarburos do mundo, Iberoamérica con producción agraria tropical de alto valor nos mercados e finalmente, África como productora de minerais. Este último es, como caso extremo, moi revelador do comercio desigual al mantener todos os fluxos de importanción con volumen superior ás exportacións ou dito forma o seu comercio en lugar de ser fonte de financiación do seu desenvolvemnento o é de endebedamento.

3.1.2.3.- DESENVOLVE UN BREVE COMENTARIO DO NOVO ESCENARIO XEOPOLÍTICO, dos factores explicativos da DESIGUALDADE entre os países e de INICIATIVAS DIRIXIDAS A CORREXILA. 1 PUNTO.

O mundo de hoxe é, en gran parte, o resultado do extraordinario desenvolvemento das novas tecnoloxías da información e da comunicación. O que caracteriza o fenómeno da globalización é que estas relacións na actualidade teñen unha cobertura mundial e unha intensidade descoñecida ao redor de Estados Unidos, a Unión Europea, Xapón e, recentemente, China. Estes países controlan a información e o coñecemento, concentran gran parte do capital, as finanzas mundiais e numerosas empresas, e teñen un gran poder político e de decisión.

Pola contra o sistema de economia de mercado resultou moi problemático para moitos outros países, periféricos ou colonizados, que viron aumentar a súa pobreza, a súa explotación e a súa dependencia. O volume comercial dos países menos desenvolvidos é moi escaso debido as características da súa produción (países de economía de subsistencia ou de monocultivos dos que apenas rendibilizan no mellor dos casos o 10% do seu valor fronte aos beneficios das empresas de producción de capital extranxeiro ou das multinacionais da distribución) e dos fluxos comerciais ás que non teñen acesso con as súas actuais redes de comunicación. A alternativa só pode vir do Comercio Xusto *

Deste xeito, as balanzas comerciais son estructuralmente deficitarias como reflictou á análise (exportan poucos bens a baixos prezos, mentres que importan produtos manufacturados a prezos elevados, procedentes do mundo desenvolvido). A súa vez, o déficit agrava o problema de débeda externa, a acumulación de xuros resultado dos empréstitos do Fondo Monetario Internacional (FMI) ou o Banco Mundial (BIRF), que chega a triplicar o valor dos mesmos e forza a barallar a condonación da débeda, máis tamén a perda de confianza no país das institución acreedoras.

comercio desigual BLOGUE

práctico ponderado para proba avaliatoria

21 Xaneiro, 2015

PAISAXE DAS ANCARES

COMENTARIO DE PAISAXES NATURAIS: OS ANCARES

CUESTIÓNS

DESCRIPTIVA DA OROGRAFÍA GALEGA: Principais unidades montañosas ordenadas altimétricamente. Valor 1

Tipo de imaxe ? E motivacións na elección dunha imaxe ?. Valor 1

Lectura da imaxe proposta, unha paisaxe de montaña, desde d.p.d.v. 2

Elixe os p.d.v. que xustificam a clasificación da paisaxe como análise do doc.

Desenvolve os p.d.v. elixidos para o comentario.

Na redacción do exercicio usa como fonte o texto infra e o tema 5 bloque 1

————————————

A imaxe corresponde a unha área das serras orientais galegas (vbgr., Ancares) que está situada ao leste da Comunidade e que posúe altitudes que rozan os 2000 metros, dificultando enormemente as comunicacións coa Meseta.

Desde o punto de vista xeotectónico formáronse durante a oroxénese alpina, na era terciaria, e desde o punto de vista litolóxico caracterizanse pola grande diversidade de materiais, con presencia de lousa, cuarcitas, calcarias e pequeñas áreas de dominio granítico. Desde o punto de vista morfoxenético trátase de serras que teñen un aspecto redondeado polo efecto do glaciarismo de macizo e de periglaciarismo nas pendientes durante os periodos fríos do cuaternario e á intensa acción erosiva dos ríos nas fases de interglaciarismo dando lugar a un relevo que se sintetiza nunha sucesión de vales e cumios coroadas fundamentalmente por crestas de cuarcita (erosión diferencial).

O seu dominio climático é o oceánico de montaña, con precipitacións medias anuais de 2.042 mm (a media altitude) e a temperatura media de 8 ºC (se ben a media das mínimas invernais pode rondar os 2 ºC baixo cero e os 4 ºC a media anual dos cumios), un promedio de 157 días libres de xeadas e frecuentes, e irregulares, precipitacións en forma de neve entre novembro e abril.

O espazo natural dos Ancares, compartido pola Comunidad Autónoma de Castilla e León (cerca de 56.000 ha da provincia de León) e do Principado de Asturias (Ibias), está drenado pola conca do río Navia, con múltiples afluentes (Rao, Ser, Cervantes) e subafluentes (Murias, Xunquiñas, Piornedo, Ortigal, Vara, Brego, Noceda).

O rango altitudinal vai dos 460 aos 1.935 m s.n.m., encontrándose unha boa parte do cordal suroriental alrededor ou por encima dos 1.800 m s.n.m. (Mostallar, Corno Maldito, Tres Bispos, Penarrubia). Pertence botanicamente á Rexión Eurosiberiana, provincia Atlántica-Europea, Subprovincia Orocantábrica e Sector Laciano-Ancarense. O subsector corolóxico correspondiente (Coureliano-Ancarense) é case exclusivo destas montañas surorientais de Lugo.

Arredor da metade da superficie do espazo natural está ocupada por diferentes tipos de sotobosque e monte baixo, que predominan en ladeiras de solana e nos cumios. A partires dos 1.700-1.800 m desaparece a vegetación arbórea, sustituida por formacións de breixo blanco, piornos, toxos xuntamente con diferentes pastizais asociados a solos esqueléticos e pedrizas. En vales de orixe glaciar desenvólvese a vexetación propia de zonas higroturbosas (brezais higrófilos, cervunais, etc.).

A vexetación arbórea é particularmente diversa (bosques mixtos), variando segundo a orientación dos montes e o gradiente altitudinal. Asociados á presencia de aldeas e aos cursos de áuga, nos fondos de vales e ladeiras baixas danse soutos de castaños, bosquetes de avelaneiros e arbolado ripario (vbgr., ameneiros, salgueiros).

A maior altura (ata uns 1.000 m de altitude) e en forte pendiente, predominan os robledais de roble meloxo nas vertentes de solana, alternando con brezais de Erica arborea, mentras que nas umbrías aparecen os bosques montanos máis extensos e variados, dominados por carballo e roble albar, acompañados de avelaneiras, roble meloxo, fresnos, arces, etc., con un sotobosque rico en arándanos, entre otras muchas especies.

Entre os 1.000 e os 1.800 m se encontran os acebais, algúns moi extensos, e os bidueiros, acompañados de teixos, con estratos arbustivos y herbáceos bastante densos.

Na parte septentrional del espacio natural (Murias-Rao), a escasa influencia mediterránea se fai notar na presencia de sobreira e madroño.

En conjunto, a masa arbórea autóctona é posiblemente a máis extensa e mellor conservada de Galicia, con as súas manifestacións máis importantes nos valles dos ríos Ortigal, Vara e Brego, anque tamén existen algunhas plantacións forestais de coníferas.

LIGAZON DE INTERESE:

http://www.vexetaciondegalicia.es/arbores.html 

BUSCAR NO HERBARIO:

ÁRBORES: Ripícolas e caducifolios (abeleiros, ameneiros, bidueiros, freixos). Caducifolios (carballos, castiñeiros, faias e sobreiras). Perennifolios (teixos, aciñeiras, piñeiros e eucaliptos); arbustos (salgueiros, acivros);

MATOS (arandeiras, breixos, piornos, toxos, xestas)

práctico ponderado para proba avaliatoria

21 Xaneiro, 2015

MAPA TEMATICO INCENDIOS FORESTAIS

 

MAPA TEMÁTICO: NÚMERO DE INCENDIOS FORESTAIS POR PROVINCIA

CUESTIONS:

EXERCICIO DE DESCRIPTIVA: Valor 1

Identificación de provincias e CCAA coas suas respectivas capitais

PRÁCTICO. VALOR 3 (TIPO DE IMAXE E ANALISE = 1/ COMENTARIO = 2 [CAUSAS =1/ CONSECUENCIAS = 2].

TIPO DE IMAXE:

Documento cartográfico, um mapa político-administrativo de España, concretamente provincial. Un mapa de figuras, concretamente un par de barras que segundo a súa cor diferencian os incendios inferiores dos maiores a 1 Ha. Un mapa temático baixo o título ou idea principal dos incendios forestais, concretamente acerca da localización, extensión e distribución do promedio anual de incendios forestais para o periodo 1995-2005.

ANÁLISE DO DOCUMENTO:

Unha simple observación crítica do documento permítenos constatar a xeneralización de incendios en todas as provincias con excepción do arquipélago canario, unha tendencia á intensificación dos incendios en perxuizo das provincias occidentais con un crecente número deles conforme ascendemos en latitude, maioría dos incendios menores dunha Ha nas provincias de litoral con excepción das provincias do litoral cantábrico e de varias de León-Castela. Esta distribución corresponderiase coas provincias con maior superficie de arbolado e con usos dos espazos de monte non restrinxidos únicamente a aproveitamentos forestais, senón tamén gandeiros; por outra parte, trátase de provincias que padecen desde décadas dumha migración das súas poboacións cara aos núcleos urbanos e costeiros dificultando así a limpeza preventiva das parcelas abandonadas.

COMENTARIO:

Un dos problemas ambientais máis graves que sofre o territorio español é o dos incendios forestais. Éstos afectan tanto a superficies arboladas (bosques e plantacións) como as non arboladas (matogueiras, pastizais e espartizais). As súas causas poden ser humanas (queima de rastroxos, mantenimento de pastos, neglixencias, intención delictiva…) ou naturais, como a caída de raios.

As rexións de clima mediterráneo son especialmente proclives aos incendios forestais. Nelas, gran parte da vexetación se seca durante o verán, como consecuencia das elevadas temperaturas e da aridez estival, convertíndose nun combustible fácil de incendiar; sen embargo, as provincias nas que arde unha maior superficie cada ano son as do noroeste peninsular, a pesar de ter un clima menos favorable ao lume e con frecuentes chuvias. Isto débese a que nestas zonas a mayor parte son incendios provocados. Os incendios das rexións do interior peninsular vense favorecidos tamén pola aridez e a evapotranspiración e acontecen xeneralmente en verán, mentras que os da área cantábrica son invernais e induzidos para favorecer o crecimento da herba dos pastos. En Galicia, a rexión máis castigada polo fume, coinciden ambos tipos de incendios.

O lume ademáis das consecuencias sociais e económicas que anualmente provoca coa morte de persoas, os danos no patrimonio natural e cultural e os costes das políticas de prevención e loita contra os incendios, produce graves impactos medioambientais; entre os máis importantes merecen citarse a morte dun grande número de animais, a destrucción da cuberta vexetal, o aumento do risco de erosión e de alteración no balance hídrico das concas nas que se produce e á larga a aparición da desertización especialmente a causa da perda de solo e dos solos máis fértis pola localicación dos nutrientes no horizonte mais superficial. Lembremos que baixo circunstancias naturais, leva 10 anos producir 1 milímetro de solo, e tan só un minuto destruilo; por outra parte, estamos perdendo solo fértil a un ritmo alarmante nun territorio como no caso galego caracterizado pola movida topografia e a escasa extensión das chairas nas que os cultivos compiten coa crecente demanda de habitación.

Asi pois, se as campanhas de repoboamento forestal são suficientes para fazer frente ao impacto ambiental dos incêndios distanciados no tempo, as políticas que se precisam para atacar a degradación do monte pasan pola implementación de proxectos de prazos largos na medida en que as solucións ainda estan en experimentación. Nos estamos a referir á recuperación de estratéxias do Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia, algunhas xa postas en práctica polas sociedades agrarias tradicionais; por exemplo, técnicas extensivas de protección e de recuperación do solo a posteriori da queima do monte, como a sistemática aplicación de palla ou a sembra de herbáceas nas hectáreas afectadas, previa á estación central das chuvias (mês de novembro) cando o solo está saturado de auga e se produce o arrastre de solo pola escorrentía.

LIGAZONS DE INTERESE:

Sobre incendios e causas

http://www.wwf.es/que_hacemos/bosques/problemas/incendios_forestales/

Videos de TVE2 e Informe Semanal

https://www.youtube.com/watch?v=QSB3k_X8kro

https://www.youtube.com/watch?v=WLqqp2upTt4

Ver Mapa temático de erosión, desertizacion e incendios forestais (No espazo e no tempo)

http://noespazoenotempo.webnode.es/tema-6-riscos-e-problemas-ambientais/practicos/mapas-de-erosion-desertizacion-e-incendios/

indices de fecundidade, índices de Princeton, A. Coale

31 Marzo, 2014

 

¿FECUNDIDADE NATURAL OU SECTARISMO RELIXIOSO?.

¿Cuál es el la fecundidad máxima jamás observada? En demografía esta pregunta no tiene el mismo significado que en biología. Teniendo en cuenta que en un mismo embarazo se han alcanzado cifras superiores a los 10 bebés, y que el récord está en el nacimiento múltiple de 8 viables, la cantidad total de hijos que puede engendrar una misma mujer es ciertamente alta. Se han dado algunos casos por encima de los cincuenta hijos.

HUTERITAS E FECUNDIDADE

Pero en demografía la fecundidad es el número medio de hijos en una población a lo largo de un ciclo completo de vida fecunda. Lo que se computan son los nacimientos tenidos en la franja de edad 15-49, porque los casos de partos anteriores o posteriores prácticamente no tienen significación estadística y no hacen variar la media. A diferencia de lo que ocurre con las personas, en las poblaciones es posible hablar también de la fecundidad masculina, aunque lo más corriente es hablar de la femenina.

El récord demográfico pertenece a una secta anababtista, los hutteritas. La denominación proviene de su fundador, Jakob Hutter, en el siglo XVI. En el siglo XIX se trasladaron desde Rusia a Dakota del Sur, desde donde se extendieron en distintas partes de EEUU y de Canadá. Apenas hacen prosélitos. Durante el primer siglo de estancia en América han multiplicado por más de cincuenta los 443 colonos iniciales gracias, sobre todo, a que su fecundidad es algo superior a los diez hijos al completar su ciclo familiar. Este es el comportamiento que les convierte en el caso de referencia como máxima fecundidad jamás observada empíricamente,

La fecundidad hutterita adquiere una relevancia adicional en demografía porque Ansley Coale, en los años sesenta, la elige como referencia para construir los que se conocen como Índices de Princeton. La Universidad de Princeton estaba embarcada en el mayor proyecto de investigación en ciencias sociales de la historia, El European Fertility Project, un estudio comparativo de la evolución demográfica europea, como un medio para contrastar la validez de la Teoría de la Transición Demográfica. Ante la ausencia de datos históricos sobre fecundidad por edades, Coale construyó varios índices comparativos estableciendo la relación entre los nacimientos observados en cada población (totales, de mujeres casadas y de mujeres no casadas) y la fecundidad “natural” en cada franja de edad fértil, es decir, los nacimientos que se hubiesen producido si no hubiesen puesto trabas de ningún tipo a la procreación. Puesto que la elevada fecundidad hutterita se debe a su prohibición de toda práctica que impida o prevenga el embarazo, el aborto, y hasta la lactancia más allá de los imprescindibles primeros meses, Coale la consideró la mejor aproximación a dicha fecundidad natural, y utilizó como fecundidad natural las primeras tasas específicas de fecundidad conocidas de las mujeres hutteritas, las de las casadas en el periodo 1921-1930 .

 • Coale, Ansley J (1969): «The Decline of Fertility in Europe from the French Revolution to World War II», en BEHRMAN, S. J.; CORSA, L., y FREEDMAN, R. (eds.) (1969): Fertility and Family Planning, Ann Arbor, pp. 3-24

La herramienta tiene una gran utilidad cuando se quiere estudiar la fecundidad en épocas o lugares en que las estadísticas de nacimientos no recogen la edad de la madre. En España, por ejemplo, no se publican tales datos a nivel provincial hasta 1975. Disponer de los Índices de Princeton para los años anteriores permite una buena estimación del valor que tendría el índice sintético de fecundidad (que es el que se construye cuando sí se disponen estadísticas por edad de la madre), tal como han puesto en evidencia los autores del siguiente artículo:

 • Devolder, D., Nicolau, R., Panareda, E. (2006): “La fecundidad de las generaciones españolas nacidas en la primera mitad del siglo XX. Un estudio a escala provincial”, Revista de Demografía Histórica, XXIV, 1, segunda época, pp. 57-89

España en Europa e no Mundo: o novo escenario sociopolítico; tema ppau 2012

25 Maio, 2013

BLOQUE V: ESPAÑA EN EUROPA E NO MUNDO

O NOVO ESCENARIO XEOPOLÍTICO: DESIGUALDADE NO MUNDO. COMERCIO DESIGUAL E DÉBEDA EXTERNA. POSICIÓN DE ESPAÑA NO MUNDO

O mundo de hoxe é, en gran parte, o resultado da crise e afundimento do bloque comunista e do triunfo do sistema capitalista, favorecido polo extraordinario desenvolvemento das novas tecnoloxías da información e da comunicación.

As relacións económicas, sociais e culturais do capitalismo establecido entre os diversos países e rexións da Terra crean situacións de colaboración, de intercambio, de interdependencia e de dominio político, social e económico.

Así e todo, cabe lembrar que o comercio entre lugares ás veces moi afastados, a depredacións dalgúns recursos naturais e o dominio duns países sobre outros existen desde moi antigo. O que caracteriza o fenómeno da globalización é que estas relacións na actualidade teñen unha cobertura mundial e unha intensidade descoñecida ata agora, de xeito que algúns autores din que o planeta se converteu nunha “aldea global” (Marshall McLuhan).

A economía global organízase ao redor de Estados Unidos, a Unión Europea, Xapón e, recentemente, China. Estes países controlan a información e o coñecemento, concentran gran parte do capital, as finanzas mundiais e numerosas empresas, e teñen un gran poder político e de decisión.

A DESIGUALDADE NO MUNDO

O sistema de economía de mercado debía crear o benestar e o progreso dos pobos pero foi favorable só para un reducido grupo de países, ricos e industrializados, e pola contra resultou moi problemático para moitos outros países, periféricos ou colonizados, que viron aumentar a súa pobreza, a súa explotación e a súa dependencia.

O distinto grao de desenvolvemento dos países do mundo explica que se poidan diferenciar outros grupos que non forman parte dos países ricos:

– Os países en desenvolvemento son Estados cun nivel de vida relativamente baixo e un crecemento de poboación elevado. A economía ten unha base agraria e o desenvolvemento industrial é escaso ou incipiente, todo isto determina un nivel de pobreza bastante estendido. Dentro dos países en desenvolvemento hai un grupo de medran a un ritmo moi superior ao resto do mundo, son os chamados países emerxentes ou G-5 (Brasil, China, India, México e Repúbica de África do Sur). Este grupo de países comparte elementos do mundo rico e do pobre e mantén moitas diferenzas sociais internas. Son espazos esenciais para o sistema capitalista porque evitan a polarización entre ricos e pobres, e demostran que o sistema posibilita o progreso. Polo xeral son rexións moi activas que ofrecen man de obra preparada ou barata, baixos impostos, escasas normas ambientais e gobernos fortes e favorables á entrada de empresas estranxeiras.

– Os países pobres, un exemplo poden ser os países subsaharianos, afástanse do benestar en sentido colectivo e viven nunha situación de pobreza e atraso tecnolóxico moi arraigados. Os países desenvolvidos e desde hai poucos anos China explotan os seus recursos naturais en beneficio propio e permiten, e ás veces, apoian a permanencia dos gobernos corruptos favorables aos seus intereses. Outros países, sen recursos naturais relevantes e sumidos en guerras tribais, deixaron de lle interesar ao capital e son países esquecidos que quedaron á marxe do sistema.

O COMERCIO DESIGUAL

O volume comercial dos países menos desenvolvidos é moi escaso debido as características da produción e dos fluxos comerciais. Moitos países, cunha economía de subsistencia, non teñen sequera bens para acceder ao comercio internacional. Outros cultivan productos ben cotizados, como café, cacao, azucre e algodón, destinados á comercialización mundial: as súas economías nacionais chegan a depender nun 80 ou 90% da súa exportación. No entanto, os prezos fíxanos, nas bolsas de Nova York, Londres, París…, as multinacionais que obteñen elevados beneficios do seu papel de intermediarios. Por esta razón xurdiu un tipo de comercio alternativo denominado “comercio xusto ou solidario”.

En ocasións, os países menos desenvolvidos quedan á marxe do tráfico de mercadorías. Existen tres grandes fluxos comerciais a nivel mundial que unen América do Norte, a Unión Europea e Xapón-Corea. Así e todo, extensas áreas de América Latina, África e Asia quedan illadas das rutas comerciais e resúltalles moi difícil acceder a elas porque as súas redes de comunicación son moi deficientes e con escaso potencial.

Deste xeito, as balanzas comerciais destes países son deficitarias, porque exportan poucos bens a baixos prezos, mentres que importan produtos manufacturados a prezos elevados, procedentes do mundo desenvolvido. O déficit agrava o problema de débeda externa, que ameaza as súas economías e pon en evidencia as fondas contradicións da globalización. O Fondo Monetario Internacional (FMI) ou o Banco Mundial (BIRF) concédelles préstamos que non poden devolver, e como consecuencia disto, a acumulación de xuros chega a triplicar o u cuadriplicar o crédito inicial; cada vez lles resulta máis difícil saír da situación de pobreza e por iso se baralla a condonación da débeda externa dos países máis pobres.

POSICIÓN DE ESPAÑA NO MUNDO

España é un dos 27 países membros da Unión Europea e un dos 198 países que hai actualmente no mundo. Forma parte da civilización occidental e da cultura mediterránea. A economía española é das máis desenvolvidas e a poboación goza dun elevado nivel de benestar. Para analizar a súa posición no conxunto mundial convén ter en conta diversas variables:

Extensión. Se ordenamos os países pola súa extensión, nos primeiros lugares figuran países que ocupan unha gran parte dun continente con extensións superiores aos 7 millóns de km. Unha segunda categoría de países inclúe grandes Estados con máis de 1 millón de km. España ocupa pola súa extensión (505.990 km) o lugar cincuenta e un na clasificación mundial, de xeito que se considera un territorio relativamente grande.

Poboación. Se ordenamos os países pola súa poboación, España ocupa un lugar destacado, polo que se pode considerar un país poboado. Salientan nos primeiros lugares China, con máis de 1.300 millóns de habitantes, e a India, con 1.166 millóns, que son os países máis poboados da Terra. España está situada dentro do grupo de pases que teñen un volume considerable de poboación (46 millóns).

Riqueza. O nivel de riqueza dun país adóitase medir segundo o seu Produto Interior Bruto por habitante (PIB per cápita). O PIB per cápita é o valor de toda a produción dun ano dividido polo número de habitantes. España, cun PIB por habitante de 24.020 euros, é un país rico que forma parte do conxunto de países desenvolvidos no mundo. España pertence á Unión Europea e, como tal, está incluída no grupo de países economicamente máis poderosos do planeta.

Desenvolvemento. Para poder situar de forma comparativa o desenvolvemento actual dos países recórrese ao Índice de Desenvolvemento Humano (IDH), un indicador que se calcula a partir de tres variables: a esperanza de vida ao nacer, o índice de escolarización e o índice do PIB por habitante e se puntúan entre un valor máximo de 1 e un valor mínimo de 0; España ocupa o lugar dezaseis na clasificación mundial (0,949 de índice). Todos estes datos veñen confirmar que formamos parte do pequeno grupo de habitantes do planeta que goza das condicións de vida máis favorables.

Respecto a súa proxección cultural no mundo, España é un país multilingüe, no que os diversos idiomas constitúen unha riqueza cultural. Das linguas de España, a que ten maior presenza no mundo é o castelán, porque o falan nas súas diferentes modalidades centos de millóns de persoas de diversos países de América Latina. O castelán tamén é a segunda lingua máis falada de Estados Unidos debido ao número de inmigrantes hispanos, e é lingua oficial da ONU e cooficial no ámbito da Unión Europea.

En canto a súa presenza nos organismos internacionais España, debido á Guerra Civil e á ditadura franquista, viviu illada do ámbito internacional entre os anos 1939 e 1959. A posición estratéxica que ocupa no mar Mediterráneo interesoulle a Estados Unidos durante a guerra fría e iso facilitou a súa apertura ao exterior e a súa entrada na ONU en 1955. Desde aquela España coñeceu un gran desenvolvemento económico e social e hoxe figura como membro da Unión Europea, institución na que se integrou en 1986 (CEE).

Ademais partircipa nun gran número de organizacións internacionais, o que expresa a vontade e a necesidade de resolver os problemas pola vía do diálogo e da cooperación. Unha das máis importantes é a Organización do Tratado do Atlántico Norte (OTAN). Esta organización foi fundada despois da Segunda Guerra Mundial, en 1949, para lles facer fronte a posibles ameazas do bloque comunista. É unha organización de defensa político-militar cuxo obxectivo é a axuda mutua, salvagardar a paz, a seguridade e o benestar das potencias que a integran en caso dun ataque exterior. Tras un referendo, España incorporouse definitivamente á OTAN en 1986

Das organizacións económicas máis destacadas na que España tamén ten un papel moi activo salienta a Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE). Esta organización foi fundada en 1960 e ten como obxectivo coordinar as políticas económicas e sociais dos Estados membros. España ingresou na OCDE en 1961. Tamén forma parte do Fondo Monetario Internacional (FMI), institución de carácter financeiro, e da Organización Mundial do Comercio (OMC), de tipo comercial.

SEPNOSE DO TEMA SUPRA

ESPAÑA NO MUNDO BLOQUE V

TEXTOS DO INSTITUTO GEOGRAFICO HIPERVINCULADOS SOBRE O TEMA- BLOQUE DA PAU

ESPAÑA EN EUROPA E NO MUNDO

ESPAÑA EN EUROPA

El término Europa se ha utilizado tradicionalmente para denominar a un continente, pero en la actualidad designa una entidad bastante más compleja. En las últimas décadas se han sucedido un conjunto de acontecimientos que están transformando la idea de Europa, y se han materializado en la importancia creciente de un organismo supranacional: la Unión Europea (UE).

Desde el punto de vista estrictamente físico, España ocupa una situación periférica dentro del continente europeo y, además, algunos de sus territorios -como Ceuta y Melilla- se localizan en el continente africano, o son ultraperiféricos, como sucede con las Islas Canarias. Esta última circunstancia se produce también en otros países europeos, como Francia (DOM: Guadalupe, Martinica, Guayana y Reunión) y Portugal (Madeira y Azores).

España ha participado en la evolución histórica de Europa. A la Península Ibérica llegaron, a partir del primer milenio antes de Cristo, distintos pueblos colonizadores procedentes del Mediterráneo: fenicios, griegos y cartagineses, que crearon colonias en la costa. Posteriormente Hispania formó parte del conjunto de provincias del Imperio Romano, luego llegaron los pueblos germanos y, tras ellos, gran parte de la Península se integró en el mundo musulmán. Ya en los siglos XVI y XVII la monarquía española reinó sobre muchos territorios europeos, y desplegó su hegemonia hasta el siglo XIX formando parte de las potencias que colonizaron el mundo. Durante la primera mitad del siglo XX España fue perdiendo importancia en el ámbito internacional y europeo: no participó directamente en las dos guerras mundiales, y durante la primera etapa de la dictadura franquista sufrió un aislamiento internacional. Aunque su posterior alianza con EEUU durante la Guerra Fría le abrió las puertas de los organismos internacionales, no sucedió lo mismo con su integración en la Comunidad Económica Europea. Ésta no se produciría hasta la instauración en España de un régimen democrático.

La idea de crear en Europa una asociación de estados surge después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque fue concebida inicialmente como una unión con objetivos estrictamente económicos, éstos se han ido ampliando en las décadas posteriores, sobre todo a partir de la caída del Muro de Berlín y de la globalización. Muestra de ello es la propia evolución de la UE, sufuncionamiento institucional y las actuales políticas comunitarias.

El actual mapa de Europa es el resultado de diversos procesos, entre los que destacan los siguientes: la creación y transformación de la UE; la desintegración de la antigua Unión Soviética y de su área de influencia; y la modificación de las fronteras de algunos estados, unas veces de forma pacífica pero otras violenta (Guerra de Yugoslavia).

España, tras un largo proceso, entró en la Comunidad Económica Europea en 1986, justo cuando se estaba profundizando en la idea de una Europa más común a todos los niveles. Las consecuencias de la integración, a pesar de las dificultades iniciales, han sido bastante positivas en todos los sectores, aunque España está todavía lejos de alcanzar los niveles económicos de los estados más desarrollados de la UE.

La actual UE se localiza en un ámbito donde la ocupación del territorio ha sido antigua e intensa, los procesos de urbanización generalizados, y el desarrollo económico y los índices de bienestar son altos. Sin embargo, existen profundas diferencias en su seno, resultado de la fragmentación territorial y política, y de los contrastes económicos, sociales y culturales. Estos aspectos se reflejan en el análisis de diferentes indicadores socieconómicos (población y superficie,densidadPIB y tasas de actividad y paro) e informes ambientales (Informe Planeta Vivo 2006). Para disminuir esas desigualdades, la UE ha desarrollado una política regional con unos objetivos y unos instrumentos financieros que intentan compensar esas diferencias. Precisamente España es uno de los estados que ha recibido más ayudas procedentes de los fondos estructurales de la Unión, incluyendo también la política de la UE para las regiones ulltraperiféricas (Canarias, DOM, Azores y Madeira). Esta situación se está modificando por la adhesión de nuevos estados con un desarrollo menor, por lo que tendremos que adaptarnos a la nueva realidad europea y valorarsus consecuencias.

En definitiva, si bien en el pasado el papel de España en Europa estuvo relacionado fundamentalmente con su localización geográfica y evolución histórica, en la actualidad éste pivota en torno a la idea de una Unión Europea que intenta ir más allá de la simple colaboración económica.

ESPAÑA EN NO MUNDO

La Península Ibérica está situada en el extremo suroccidental del continente europeo: entre el Océano Atlántico y el Mar Meditérrano, entre Europa y África, entre la zona templada del planeta y la subtropical. Desde el punto de vista natural, las condiciones ambientales derivadas de esa localización permiten que España cuente con una variada representación de los ecosistemas mundiales: bosques templados, mediterráneos, desiertos e, incluso, islas oceánicas subtropicales (Canarias). Esta localización también ha tenido su reflejo en la historia, pues en España se produce un mestizaje de culturas desde épocas remotas, donde es posible encontrar vestigios de diferentes tradiciones, unas procedentes del continente europeo, otras del Mediterráneo y, también, del norte de África.

Por su extensin, 504.645 km², España se halla en el puesto cincuenta y uno entre los países más extensos del mundo. Y aunque no se encuentra entre los más poblados del planeta, con sus 44.108.530 habitantes en 2006 (INE) ocupa el puesto veintinueve. Si observamos la densidad de la población (87,41 hab/km²) podemos considerar que se trata de un territorio relativamente poblado, aunque presenta notables diferencias entre unas regiones y otras.

España forma parte del reducido conjunto de países más ricos del mundo. Si bien por su renta per cápita está entre los treinta estados con mayor nivel de ingresos, si consideramos el “índice de desarrollo humano” (IDH) su posición lo sitúa, en 2004, en el puesto diecinueve. Eso significa que sus habitantes tienen, en promedio, unas condiciones de vida mucho más favorables que buena parte de los que forman la amplia lista de 177 estados con la que se ha elaborado ese índice.

La situación mundial se caracteriza por profundos desequilibrios económicos y sociales, a los que se suman los de carácter ambiental. Según señala el “Informe Planeta Vivo 2006” (WWF/ADENA), el consumo humano supera actualmente la capacidad del planeta para regenerar los recursos renovables. En el caso de los ecosistemas españoles, entre 1975 y 2003 se ha perdido el 4% de su capacidad ecológica (biocapacidad por persona); y en las tres últimas décadas la presión humana sobre los ecosistemas españoles creció un 97% (huella ecológica por persona). Si consideramos el contexto mundial, España se encuentra en el grupo de países con mayor déficit ecológico por persona, pues su consumo de recursos triplica la capacidad ecológica del país para renovarlos.

Tanto la problemática social, como la económica y ambiental, presentan un rasgo característico en el siglo XXI: la globalización, que puede tener algunas consecuencias positivas, pero también negativas. Ésta se caracteriza por una creciente interdependencia de las economías mundiales, donde unas ejercen el papel de potencias hegemónicas y otras ocupan posiciones subordinadas, incrementándose las desigualdades y el poder de los grupos empresariales. A ello se suma la mundialización de las formas de vida, donde la cultura urbana y la imitación los modos de vida de los países más desarrollados se están generalizando a escala planetaria.

En el otro lado de la balanza destaca la universalización, proceso que intenta promover un sistema de valores éticos, común para todos los estados, y basado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Otra iniciativa relativamente reciente, también propiciada por esta organización, es la Declaración del Milenio. De ella se derivan los denominados “Objetivos de Desarrollo del Milenio“, que pretenden paliar las desigualdades económicas y sociales, así como dar una respuesta a los problemas ambientales.

El papel de España en el Mundo ha ido evolucionando a lo largo del siglo XX. Inicialmente aislada, durante la primera parte de la dictadura franquista, fue incorporándose a partir de los años cincuenta del pasado siglo en distintos Organismos Internacionales. A su vez, y por una combinación de razones históricas y estratégicas, ha mantenido vínculos más estrechos con algunas áreas preferentes: Europa, Iberoamérica y el Mediterráneo. Ya en los últimos años, comienza también a despertar su interés por incrementar las relaciones con el vecino continente africano.

organización político administrativa: contrastes e políticas rexionais de España

25 Maio, 2013

BLOQUE IV: A ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA.

TEMA : CONTRASTES E POLÍTICAS REXIONAIS DE ESPAÑA

 • Antecedentes históricos
 • Desequilibrios territoriais
 • Factores de transformacións
 • Políticas rexionais

A administración do Estado esixe a súa subdivisión nun nº variable de unidades, co fin de organizar o funcionamento do territorio e da súa poboación, controlar os servizos públicos e os recursos existentes, ou planiicar os procesos electorais. Por esa razón, todos os países contan cunha estrutura territorial do Estado na que se superpoñen unidades de diferente rango ou importancia, cuxos límites cambiaron ao longo do tempo.

En España, a división político-administrativa vixente distingue tres niveis: CCAA, provincias e municipios, aínda que noutros momentos do pasado, esa estrutura territorial oi distinta. O proceso de descentralización política que supuxo a Constitución permitiu aumentar as competencias e recursos dos que dispoñen as CCAA, (con importantes efectos xeográficos e sobre a vida dos cidadáns).

Non obstante, aínda se manteñen importantes desequilibrios entre as rexións españolas. Fronte ao enfoque economicista, que se fixaba só nas desigualdades económicas, o actual concepto de desenvolvemento territorial sustentable considera tamén a situación nos planos social e ambiental. Para atenualas, puxéronse en práctica desde hai décadas diversos tipos de políticas baseadas no principio de solidaridade interterritorial, que tiveron un éxito bastante limitado e evolucionaron ao largo do tempo para intentar mellorar a súa eficacia.

Antecedentes históricos

España é un Estado cunha ampla descentralización política que se subdivide en 17 CCAA e dúas cidades autónomas, xunto a 50 provincias e 8.111 municipios. A actual organización territorial é froito dun longo proceso histórico. A principios do s.XVI, España constituíuse como un dos primeiros Estados-nación de Europa, que mantivo desde entonces unhas fronteiras bastante estables. A división provincial xurdíu coa instauración do Estado liberal no s. XIX para transformar unha estrutura territorial fragmentada, herdada do periodo absolutista. As CCAA xurdiron tras o regreso da democracia e a aprobación da Constitución de 1978, aínda que baseadas parcialmente no mapa de rexións históricas.

As CCAA constituíronse entre 1978 e 1983 tras a aprobación polas Cortes dos seus respectivos Estatutos de Autonomía, onde se establecen as súas normas básicas de funcionamento. Todas contan con institucións propias: Parlamento, Consello de Goberno e Presidencia, así como Tribunal de Xustiza. As competencia que en elas mantén o Estado central están coordinadas pola Delegación do Goberno. Existen grandes diferenzas de superficie e poboación entre comunidades, pero en todas elas a capital concentra bóa parte das institucións autonómicas, xunto a gran cantidade de empregos e servizos públicos, o que tamén favoreceu o seu crecemento poboacional.

As provincias son entidades políticas intermedias, cuxa delimitación actual se aprobou en 1833 para favorecer unha administración máis eficaz do territorio por parte do Estado, que delega as súas funcións nas Deputacións Provinciais. Nas Canarias, cada illa conta cun Cabildo insular e nas Baleares cun Consell Insular. Pola súa parte, os municipios son a entidade elemental de xestión dos diversos servizos públicos e de promoción do desenvolvemento local; o seu elevado nº e o pequeno tamaño de moitos deles impulsou a creación de mancomunidades para prestar servizos a varios municipios.

Desequilibrios territoriais

Malia que o Estado das autonomías se basea na igualdade territorial e na solidaridade, existen desequilibrios entre as rexións que afectan á súa competitividade económica, o benestar da súa poboación e a calidade do seu medio ambiente (O concepto de desenvolvemento territorial sustentable inclúe esas tres dimensións complementarias). Entre os diversos factores internos que explican os desequilibrios rexionais están a súa diferente dotación de recursos, o tipo de actividades en que se especializan, a cualificación dos seus recursos humanos ou o tipo de políticas aplicadas. Pero tamén inflúen outros factores externos, pois o desenvolvemento dunhas rexións vese afectado polo tipo de relacións que manteñen con outras,o que permite alar de rexións centrais e periféricas.

O desenvolvemento económico dunha rexión relaciónase coa súa capacidade de producción, os ingresos e nivel de consumo da súa poboación, a creación de emprego e o investimento de capital realizado en infraestruturas ou en servizos; sobre todo, os relacionados coa producción e difusión do coñecemento. Na época preindustrial, as rexións máis prósperas eran as de mellores condicións para o desenvolvemento agrario; na era industrial, esa posición pasou a rexións litorais como Cataluña e o País Vasco, xunto a Madrid. Nos últimos anos, a tercerización das rexións metropolitanas e das áreas turísticas litorais xeran o maior crecemento, fronte dalgunhas interiores e o declive doutras de antiga industrialización.

O benestar das rexións non só depende do crecemento económico, senón tamén da distribución dos beneficios entre os seus diferentes grupos de poboación e territorios. A estrutura social e as políticas sociais son factores que inflúen sobre a desigual satisfacción das necesidades básicas en saúde, educación, emprego ou vivenda. As desigualdades sociais entre as rexións son menos acusadas ca as económicas; pero, a miúdo, presisten importantes diferenzas entre os grupos sociais dunha mesma rexión.

Factores de transformacións

A partir de 1985, a reestruturación económica que seguiu á crise transformou os factores en que se baseaban os desequilibrios territoriais e a xerarquía espacial. Así, a industria perde peso como factor de desenvolvemento debido á reestruturación de moitos sectores tradicionais e á tendencia descentralizar parte da producción cara a novos espazos industriais, o que rompe a identificación anterior entre rexións desenvolvidas e industrializadas. Os servizos avanzados, a innovación e a alta tecnoloxía convértense nos principais actores de desenvolvemento. Polo tanto, convértense en indicadores de desenvolvemento a especialización no sector terciaria de maior nivel (funcións reitoras e de decisión; servizos á producción; actividades financieiras, comerciais e de distribución e turismo); a existencia de actividades innovadoras e de alta tecnoloxía (industrias de alta tecnoloxía, telecomunicacións, e agricultura tecnificada); a presenza de centros de investigación, innovación e xestión; a disponibilidade de man de obra de alta cualiicación; os investimentos en tecnoloxía e formación; a calidade das infraestruturas e dos equipamentos, e a existencia de bóas comunicacións co contorno e co estranxeiro.

Políticas rexionais

A persistencia de importantes desequilibrios territoriais fixo necesaria a implantación de políticas de desenvolvemento rexional para intentar atenualos; pero, tanto os seus obxectivos específicos, coma os dierentes instrumentos aplicados para alcanzalo variaron ao longo do tempo.

En España a política rexional iniciouse na década dos 60 cos Plans de Desenvolvemento (1964-75). Este baseáronse no fomento da industria en certas áreas atrasadas (Polos de promoción e desenvolvemento industrial) para que actuasen como motor de desenvolvemento do contorno. Os seus escasos resultados cuestionaron a eficacia das actuacións descentralizadas, e tras un perirodo de letargo (1975-85), deron lugar a partir de 1986 a unha nova política rexional marcada a pola adhesión á Comunidade Europea.

Así, a política estatal para correxir os desequilibrios entre as rexións debe seguir as directrices marcada pola política rexional da Unión Europea, e a política para paliar os desequilibrios dentro de una misma rexión e fomentar o seu desenvolvemento correspóndelles aos gobernos autonómicos, aos que a Constitución lles outorga competencias na ordenación do seu territorio.

Para conseguir estes obxectivos realzáronse importantes investimentos en inraestruturas de transporte, telecomunicacións e enerxía, así como no fomento da innovación tecnolóxica e a creación de emprego, tanto no sector da industria como no secto servizos. Xurdiron novos instrumentos de intervención que estiveron vixentes ata a actualidade. A maioría dos recursos proceden dos Fondos Estruturais e dos Fondos de Cohesión da UE, xestionados pola FEDER (Fondo Europeo para o Desenvolvemento Rexional), o FEOGA (Fondo Europeo de Garantía Agraria) e o FSE (Fondo Social Europeo).

Dende hai case dúas décadas, a repartición dos fondos para o desenvolvemento baséase nunha clasificación das rexións segundo a súa situación socioeconómica:

 • As Rexións Obxectivo 1 correspondesse con aquélas por debaixo do 75% do PIB/habitante na U.E. , e a elas destínase a maior parte dos recursos. Ata 2006, un total de doce rexións españolas estaban neste grupo, recibindo 38.000 millóns de euros entre 2000 e 2006. Pero, tras a ampliación da UE a 27 países, as agora chamadas Rexións de Converxencia xa só inclúen a Andalucía, Estremadura, Castela-A Mancha e Galicia, que recibiron a metade da cifra anterior entre 2007-2013.
 • As Rexións Obxectivo 2 corresponden a aquélas con problemas específicos, relativos a súa industria, ao seu escaso desenvolvemento rural ou urbano ou a pesca. Ata 2006 incluían a sete rexións españolas, que recibiron 3.000 millóns de euros entre 2000 e 2006. As agora chamadas Rexións de Competitividade, moi similares ás anteriores, recibirán unha cifra similar ata 2013.

SEPNOSE DO TEMA SUPRA

ESPAÑA ORGANIZACION POLITICO ADMINISTRATIVA BLOQUE IV

MATERIAIS DE DE IGN.ES PARA PRÁCTICOS DAS PAU 2012

A ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA

La Constitución de 1978 define España como una nación integrada por nacionalidades y regiones, con capacidad de autogobierno. El texto constituciónal no definió cuáles debían ser dichas nacionalidades y regiones, pero estableció el procedimiento para que, a partir de las provincias existentes, pudieran formarse las que se denominarían Comunidades Autónomas, que podrían estar constituidas por una o varias provincias.

Tras la aprobación de la Constitución, en un plazo de algo menos de tres años (entre 1980 y 1983), todo el territorio nacional se organizó en Comunidades Autónomas. De dicho proceso resultaron un total de 17 comunidades. Posteriormente, en el año 1995 y de acuerdo también con las posibilidades que ofrecía la Constitución, las dos ciudades españolas ubicadas en el norte de África -Ceuta y Melilla- adquirieron el estatuto de Ciudades Autónomas.

Las 17 Comunidades Autónomas presentan diferencias, tanto con respecto a su dimensión y densidad de población, como a sus variados orígenes históricos. Siete de ellas son uniprovinciales, es decir, se corresponden con otras tantas provincias del mapa político preconstitucional; son las siguientes: Principado de Asturias (antes provincia de Oviedo); Cantabria (antes provincias de Santander); La Rioja (antes provincia de Logroño); Comunidad Foral de Navarra (antes Navarra); Comunidad de Madrid (antes provincia de Madrid); Islas Baleares (antes provincia de Baleares); y Región de Murcia (antes provincia de Murcia). Las 10 Comunidades Autónomas restantes son pluriprovinciales, es decir, están formadas por dos o más provincias, siempre contiguas.

Hay Comunidades Autónomas que tienen un origen histórico, es decir, son territorios que constituyeron circunscripciones políticas en un pasado más o menos lejano, y que ya estaban en el mapa de las regiones españolas anterior a la Constitución de 1978. Tres de ellas -Cataluña, País Vasco y Galicia- contaron incluso con el reconocimiento de autonomía política durante la II República (1931-1936). Otras tienen también raíces histórico-geográficas, aunque no alcanzaron la autonomía durante el periodo republicano: Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Canarias, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura e Islas Baleares. En las restantes las situaciones son diversas: Castilla y León surgió de la integración de los antiguos reinos medievales de León y Castilla, pero sin las provincias de Logroño, que pasó a ser la comunidad de La Rioja, y de Santander, que constituyó Cantabria; Castilla-La Mancha se formó con las provincias de Castilla la Nueva, exceptuando Madrid que adquirió la condición de Comunidad uniprovincial, y la agregación de Albacete. Por último la Región de Murcia quedó integrada por una sola provincia -la de Murcia-, aunque había estado unida a la de Albacete en el mapa político regional anterior a 1978.

Todas las Comunidades Autónomas tienen capacidad de autogobierno en materia ejecutiva (cada una cuenta con su gobierno autonómico), legislativa (tienen parlamentos, con diversas denominaciones) y algunas de ellas, judicial. Los estatutos de autonomía, recientemente reformados o en proceso de reforma, establecen para cada comunidad su estructura político-administrativa y desarrollan sus competencias, dentro de los límites que establece la Constitución.

Las Comunidades Autónomas se organizan en provincias y municipios. Pero de acuerdo con la Constitución y con sus respectivos estatutos, algunas han establecido otras circunscripciones administrativas como, por ejemplo, las Comarcas. Así sucede en Cataluña, Aragón y Galicia, que han definido la comarca como territorio político-administrativo con entidad y competencias propias, y han aprobado sus respectivos mapas comarcales.

La organización territorial de buena parte de España, y su expresión cartográfica, tiene raíces históricas muy antiguas, medievales en la mayor parte de los casos. Es precisamente la Historia lo que explica la existencia de discontinuidades o enclaves, sectores localizados fuera de las fronteras o límites continuos de una entidad administrativa. Para evitar conflictos territoriales, todas las entidades locales deben contar con certificaciones que fijen las demarcaciones de sus términos.

Las modificaciones en la organización municipal han sido históricamente numerosas. Actualmente se observan dos procesos contrapuestos: mientras que en las zonas despobladas se tiende a una paulatina reducción del número de municipios, en aquellas donde la población se ha concentrado se produce una reorganización administrativa para conseguir una gestión más eficaz. A su vez el auge del turismo, y el desarrollo de grandes urbanizaciones en la periferia lejana de los núcleos costeros, ha permitido en algunos casos la creación de términos municipales nuevos.

LIGAZÓNS DE INTERESE

PUZLE INTERACTIVO DAS CCAA

MAPAS FLASH INTERACTIVOS

MAPAS DE CONTRASTES ENTRE CCAA

MAPAS DE BENESTAR SOCIAL NAS CCAA

proposta de planos e mapas como prácticos da proba avaliatoria do 25 de abril de 2013

15 Abril, 2013

RELACIÓN DE DOCUMENTOS A COMENTAR NA DIDÁCTICA DE  URBANISMO

Volando en heli para coñecer formas urbanas dunha cidade

1.- PLANO URBANO DA CIDADE DE A CORUÑA

PLANO URBANO DE A CORUÑA

2.- PLANO URBANO DA CIDADE DE VITORIA-GASTEIZ

PLANO URBANO DE VITORIA

3.- MAPA DO SISTEMA DE CIDADES DE ESPAÑA

SISTEMA DE CIUDADES ESPAÑA EUROPA

RELACION DE CIUDADES METROPOLITANAS

4.- MAPA DO SISTEMA DE CIDADES DE ESPAÑA (IGN.ES)

Ciudad-Mapa_02

planos e mapas de morfoloxía e xerarquía urbana, prácticos de xeografia das pau

15 Abril, 2013

TRAZOS BÁSICOS E FUNCIÓNS NO ESPACIO URBANO

ANALISE E COMENTARIO DO PLANO URBANO DE PAMPLONA  

PLANO URBANO DE PAMPLONA

El plano urbano de Pamplona es la representación cartográfica de los espacios construidos y libres de la ciudad. Pamplona, como todas las ciudades con una larga historia, presenta un plano urbano complejo en el que pueden apreciarse distintas áreas correspondientes a las diferentes etapas del desarrollo urbano: el casco antiguo, el ensanche y la periferia.

1. El casco antiguo

Pamplona se asienta en un emplazamiento estratégico de carácter defensivo, sobre una terraza del río Arga. Se sitúa en la cuenca de Pamplona, en un punto crucial para las comunicaciones y el comercio, tanto con Francia (está al pie del paso más accesible del Pirineo occidental) como con otras regiones españolas (País Vasco, La Rioja, Aragón, y norte de Castilla).

El casco antiguo tiene un origen romano: se remonta al campamento establecido por Pompeyo (Pompaelo) sobre una antigua población vascona (Iruñea). Conserva restos de las murallas, que tenían finalidad defensiva, fiscal y sanitaria.

El plano del casco antiguo es irregular y se organiza en tres barrios en torno a la plaza del Castillo: un barrio de forma pentagonal y otros dos más o menos rectangulares. En el plano de esta zona se aprecian plazas correspondientes a épocas posteriores.

La trama es compacta debido a que el crecimiento urbano a lo largo de la historia ha tendido a

densificarla para aprovechar al máximo el espacio.

La edificación tradicional es de baja altura. Quedan restos de edificios históricos y artísticos, como iglesias medievales, la catedral gótica, palacios de la época moderna e iglesias del siglo XVIII. Las casas del siglo XIX son más altas, de 4 ó 5 plantas, y muestran la tendencia a la verticalización cuando el hacinamiento del centro obliga a crecer en altura. En algunas áreas, la edificación pertenece a las últimas décadas debido a procesos de renovación que sustituyeron inmuebles en ruinas por otros modernos.

Los usos del suelo tradicionales eran residenciales, artesanales y comerciales. Actualmente, la plaza del Castillo es el centro comercial y de negocios, con funciones administrativas (gobierno de Navarra), financieras y toda clase de oficinas y servicios.

Los problemas que afectan al casco antiguo son el deterioro de algunos inmuebles y el envejecimiento demográfico, que han dado lugar a algunos procesos de sustitución social, aunque sin llegar a los extremos de otras ciudades, de modo que socialmente la población residente es mayoritariamente obrera y asalariada. La solución a estos problemas es la rehabilitación morfológica y funcional.

2. El ensanche

El ensanche urbano que se produjo en otras ciudades españolas desde mediados del siglo XIX llegó a Pamplona con retraso. Durante la mayor parte de ese siglo, el crecimiento de la ciudad tuvo lugar intramuros, debido al obstáculo que la gran ciudadela oponía a la expansión urbana y a que la economía regional seguía basándose en la agricultura. La ampliación de la ciudad que se produjo durante este período se debió a su configuración como centro principal de servicios de un área en proceso de modernización agraria y al establecimiento de algunas industrias. En esta expansión urbana hay que distinguir entre el ensanche ortogonal surgido para residencia de la clase media al sur del casco antiguo, las instalaciones industriales y barrios obreros que se crearon en el norte en torno a la estación del ferrocarril y algún ejemplo de barrio jardín adosado al ensanche burgués.

a) El ensanche burgués adoptó el plano ortogonal. Los usos del suelo fueron inicialmente residenciales para las clases medias tradicionales. Pero desde los años cincuenta se incrementaron los usos terciarios, comerciales, financieros y de servicios, que se trasladaron a esta zona desde el casco antiguo.

b) Las instalaciones industriales y los barrios obreros, al construirse la estación del ferrocarril en el norte de la ciudad, sobre la orilla derecha del Arga, se localizaron en sus proximidades. Estos barrios presentan trama cerrada, edificación de baja calidad y deficiencias en equipamientos y servicios, que deben subsanarse con políticas urbanísticas.

c) Los barrios jardín de trama abierta, viviendas unifamiliares con jardín y función principalmente residencial se adosaron al ensanche burgués.

3. La periferia

El crecimiento urbano de Pamplona se produjo sobre todo a partir de los años sesenta. El motor fue un fuerte impulso industrializador, que convirtió a la ciudad en un centro industrial importante, a lo que hay que sumar las funciones administrativas como capital y las funciones comerciales, financieras, universitarias y sanitarias.

Dentro de la periferia pueden diferenciarse diversas áreas caracterizadas por sus usos del suelo:

a) Las áreas residenciales son de diversa categoría y morfología: alternan barrios de trama abierta y cerrada.

b) Las áreas industriales se localizan en la zona norte, que concentra el grueso de la industria en torno a los principales accesos por carretera y de acuerdo con la programación industrial (polígonos industriales) En la zona sur, en la orilla derecha del río Sadar, se han creado también algunas instalaciones industriales.

TOMADO DE:

Departamento gh ies Juan Carlos I Ciempozuelos Madrid

IMPORTANTE PARA TRABALLOS DE AULA

A través de este enlace podréis consultar el plano urbano de la ciudad de Madrid

Este enlace os servirá para la preparación del comentario del plano urbano de Barcelona, Valencia, Córdoba, Huesca, Teruel e Zaragoza. Hay otras muchas páginas útiles.

Ligazón de interese (plano de Toledo e outros desde aquí).

http://es.scribd.com/doc/9144359/Comentario-Del-Plano-de-Toledo

LIGAZON DE INTERESE

http://geografialicinio.blogspot.com.es/2011_01_01_archive.html

http://mmhumanes.blogspot.com.es/2012/02/g-comentario-del-plano-urbano-de.html

http://www.uchbud.es/materiales/plano_00.pdf

Departamento XH materiais selectividade

A&C  DO PLANO URBANO DA CIDADE DE LUGO

ciudad_fig_0501PLANO DE LUGO

ANÁLISE E COMENTARIO DO PALANO DE LUGO

O plano proposto corresponde á cidade de Lugo, capital administrativa da provincia de seu nome, situada sobre unha altiplanicie drenada polo río Miño (curso medio-alto). Trátase dunha cidade de larga tradición histórica desde a súa fundación polo emperador Augusto, que conserva desde entonces ese carácter de lugar central na rexión do noroeste peninsular (cfr., o seu papel de cabeceira de mercados periódicos).

O documento en cuestión corresponde ao número 072 do Mapa Topográfico Nacional, que facilita pola súa escala 1:25.000 a comprensión de parte da extensión urbana recente como cidade difusa; ao tempo que, na súa condición de representación topográfica, axuda a explicar as tendencias desta expansión, en paralelo a súa evolución demográfica, que con sus especificidades (escaso dinamismo e urbanización retrasada) segue a do modelo español de transición do rexime antigo ao moderno e do poboamento coa incorporación das novas formas de urbanización.

Así, grazas ao tipo cartográfico, podemos facer unha primeira aproximación ao conxunto da cidade, que como todas as históricas amosa un plano complexo no que podemos diferenciar a cidade compactada, con casco antigo e ensanche, da cidade difusa, unha periferia máis ou menos rururbana.

O CASCO HISTÓRICO, identificado como a cidade intramuros, atópase delimitado por unha muralla do s.IV que pola perfecta conservación (Patrimonio da Humanidade) constitúe un dos seus principais fitos e quizáis o máis simbólico, xunto á Catedral (ss.XII-XVIII). Emprazado a unhas decenas de metros sobre o río Miño antes da confluencia co seu afluinte o río Pereiro, que discurren de N-S polo poñente e levante respectivamente; estes dous “limes” naturais son as referencias máis importantes do espazo inmediato á cidade antiga, condicionando coa orientación a mediodía a formación de arrabais ou “barrios das aforas”, como Catasol. No que refire ao trazado interior de rúas e prazas deixamos á arqueoloxía a posta ao descuberto do campamento romano con su cardus/decumanus e as súas supostas supervivencia no rueiro actual, para salientar que a ocupación do seu solar aínda cubría as demandas de crecemento do século XIX, o que explica tanto a pervivencia das murallas como que as reformas urbanísticas se limitaran ao ordenamento interior (rúa da Raíña, en referencia a Isabel II). A escala do mapa, que non plano, non permite a análise pormenorizada deste espazo urbano, anque sí queda en evidencia a trama densa e pechada das casas dispostas de xeito que queden poucos espazos valeiros entre elas, coa excepción daqueles que desempeñan funcións representativas (sé episcopal e concello) ou económicas (mercados). En calquera dos casos poderiamos xeralizar que as funcións actualizadas (pequeno comercio e restauración), mantéñense xunto ás residenciais.

O ENSANCHE coa disposición hipodámica de rúas perpendiculares característica das urbes europeas de finais do XIX e inicios do XX, é especialmente visible ao norte da cidade antiga; anque aquí en Lugo, consolidado a partir do desarrollismo dos 60. Neste espazo urbano destacariamos o papel de “limes” non natural que exerce a línea de ferrocarril A Coruña-Madrid como elemento condicionador morfolóxico do crecemento, á maneira en que secularmente o fixeron as murallas, e da súa influencia na direccionalidade norte que adopta este espazo e que quedaría reforzada pola “vía” que da acceso á cidade desde a Nacional VI.

Como noutras ciudades cabe pensar que tamén aquí o alto valor do solo e a súa calidade residencial procuraron a instalación neste espazo ás clases medio-altas desprazadas do núcleo central ou incorporadas desde outros núcleos urbanos e en canto aos usos do solo e, como consecuencia do anterior, a primacía do sector terciario, administrativo e comercial (capital provincial), se ben máis en continuidade co centro representativo da cidade, que como centro alternativo no sentido dos distritos financieiros e de negocios (CBD das ciudades anglosaxonas).

A ausencia de fotografías “ad hoc” complementando ao mapa, dunha experiencia in situ (“traballo de campo”) ou de investigación (sensores remotos ou visión estereoscópica de fotografías aéreas, ademáis das fontes literarias), non fan posible apreciar os trazos dos tipos de edificación en altura; en calquera dos casos, cabe deducir unha evolución ao largo do século pasado no conxunto da cidade compacta dunha progresiva verticalización da paisaxe urbana non só a costa da edificación xenéricamente histórica, senón tamén dos mesmos fitos monumentais; sen embargo, esta deterioración patrimonial está parcialmente compensada, especialmente desde a integración europea do Reino de España, por programas de rehabilitación, que tiveron como precedente o derrubamento das vivendas asociadas ás murallas e con elas a ampliación da ronda que as circunvala.

Fronte á cidade compacta, nas últimas décadas constátase a formación dunha PERIFERIA URBANA moi recortada no documento proposto, que deixa inéditos polígonos industriais como el de Ceao ou urbanizacións incrustadas na área SW da contorna rural; sen embargo, sintomáticamente en áreas rexeitadas na fase anterior (cfr., el limes da línea de ferrocarril) desenvólvense afastadas de barrios densos como os do Portillo/Sagrado Corazón e a prol das vías de comunicación (estrada N-640 a Oviedo) unha edificación aberta na que se mixturan as vivendas rururbanas e as urbanizacións de vivendas unifamiliares ailladas ou acoradas (ver Urbanización Castro Gil).

Finalmente a modo de COMENTARIO EXTERNO, propoño dous titulares que coverxen na perspectiva do futuro da cidade: “AS TRANSFORMACIÓNS NA CIDADE POSTINDUSTRIAL” e “A CIDADE LUCENSE DENTRO DO SISTEMA URBANO GALEGO”.

SEMINARIO DE XEOGRAFIA E Hª DO I.E.S. SAN TOMÉ DE FREIXEIRO (VIGO)

ANALISE E COMENTARIO DO PLANO URBANO DE VITORIA-GASTEIZ

Vitoria-Gasteiz, como otras ciudades, es fruto de unas condiciones geográficas (situación, emplazamiento,…) y de una larga evolución en la que las diversas épocas han ido dejando huellas.

MAPA GASTEIZ

1.- SITUACIÓN
Vitoria está situada en una zona de tránsito entre la costa cantábrica (Bilbao, San Sebastián y la frontera francesa) y el interior de la Península (Meseta y Valle del Ebro). Esta situación estratégica explica la función comercial que ha tenido  a lo largo de su historia, contribuye a explicar su actual función industrial y ha contribuido a la función militar que ha tenido en otras épocas, debido, fundamentalmente, a estar en una segunda línea de defensa ante una posible invasión francesa. También está situada en el centro de la Llanada Alavesa, lo que ha contribuido a que Vitoria-Gasteiz fuese la capital de Álava.

2.- EMPLAZAMIENTO
Cuando surgió, estaba emplazada en una colina de forma elíptica que dominaba la Llanada Alavesa y próxima al río Zapardiel. Sobre el lugar denominado GASTEIZ, el rey navarro Sancho el Sabio, funda en 1181 una ciudad que rebautiza con el nombre de VITORIA concediéndole fuero, lo que suponía la concesión de privilegios que la hacían atractiva para nuevos pobladores. Este emplazamiento se debió a que la nueva ciudad se fundó con una función militar.

3.- ESTRUCTURA URBANA
La ciudad ha ido aumentando de extensión porque su población se incrementa. El paisaje urbano actual es consecuencia de una larga evolución que ha originado como zonas más destacadas:
-El casco medieval.
-La ampliación ilustrada de finales del XVIII.,
-La expansión de 1800 a 1950.
-La periferia construida desde 1950 hasta la actualidad.

A.- EL CASCO MEDIEVAL

También denominado Casco Viejo, Casco Histórico, Parte Vieja, Almendra Medieval…
De fundación navarra en 1181, ocupaba la parte superior de la colina. Respondiendo a una necesidad militar, la estructura de la ciudad se organizó de acuerdo con un plano regular radiocéntrico, en forma de óvalo, elipse o almendra, que se irá organizando en torno a:
-Nueve calles principales que siguen de norte a sur las curvas de nivel.
-Los cantones, calles más estrechas y transversales a las anteriores pues siguen la pendiente.
-Dos cinturones de murallas.
A la función militar se añadieron otras funciones: artesanal, comercial, religiosa (Santa María, también conocida como la Catedral Vieja)
En sus calles hay cuatro tipos principales de edificios civiles: Las torres, las casas populares o casas de alforja, los palacios, las casas señoriales

Durante la Edad Moderna la población de Vitoria apenas creció. A mediados del XIX el casco medieval empieza a degradarse, proceso que continúa imparable hasta que en 1982 cuando comienza un ambicioso Plan Especial de Rehabilitación Integral del Casco Medieval (PERI) que ya está dando sus frutos al mejorar las infraestructuras (agua, gas, alcantarillado, calles, recogida neumática de basuras), la calidad de muchas viviendas, los servicios (guardería, colegio, centros culturales,…) y empiezan a desarrollarse algunas actividades económicas nuevas (tiendas de artesanía,…), No obstante, aun permanecen zonas con problemas en las que viven colectivos de bajo nivel socioeconómico, abundando ancianos e inmigrantes recientes, muchos de ellos extranjeros…. Es zona de ocio de los jóvenes, lo que mejora su economía pero perjudica su calidad residencial por los problemas que se originan.
El Casco medieval ocupa el centro físico de la ciudad. Sin embargo, al estar ubicado en una colina, dificulta su integración en la vida comercial de la ciudad y disminuye su valoración como zona residencial. También es un importante obstáculo para la circulación de vehículos en una ciudad con plano radioconcéntrico.

B.- LA AMPLIACIÓN ILUSTRADA DE FINALES DEL XVIII

Hasta finales del siglo XVIII el plano medieval se mantiene sin cambios destacados, pero el aumento de población (en 1786 se llega a 6.302 habitantes) obligará a ampliar el espacio urbano. Esta ampliación se realiza de acuerdo a los principios de ordenación y racionalidad propios de la época y de su estilo arquitectónico más representativo: el Neoclasicismo. Las dos construcciones  más importantes son:
-LA PLAZA NUEVA (1.781), actual Plaza de España. de estilo neoclásico, sus características principales son la racionalidad y la sobriedad de líneas.
-LOS ARQUILLOS (1791). Con esta ingeniosa solución urbanístico-artística se salvaron los
20 metros de desnivel entre el cerro medieval y el llano. Se trata de una obra escalonada con una calle elevada bajo pórtico.
En la actualidad la ampliación ilustrada forma parte del centro comercial y de negocios de la ciudad (zona en la que se concentran los principales comercios, bancos, oficinas…, también denominada como CBD, siglas de Central Business District) aunque con menos importancia en los Arquillos.

C.-LA EXPANSIÓN DE 1800 a 1950

Desde comienzos del siglo XIX hasta 1950 Vitoria-Gasteiz va a experimentar un lento crecimiento demográfico. La división provincial del territorio español efectuada en 1833 convirtió a Vitoria en la capital alavesa. Desde entonces, se convirtió en su centro administrativo, económico, cultural … por lo que se desarrollaron bastante los servicios y algo la industria. A comienzos del XIX se desarrollan en el urbanismo las ideas higienistas que critican las malas condiciones de vida de los cascos medievales, se adoptaron algunas de medidas de ese tipo, como ensanchar casi todos los cantones, derribar las murallas, soterrar el río Zapardiel .

Durante la segunda mitad del siglo XIX se imponen las nuevas ideas sobre el urbanismo, en gran parte, porque el aumento de población de las ciudades exigía nuevas áreas de expansión. En las grandes ciudades europeas y españolas (Barcelona, Madrid, Bilbao, San Sebastián…), para dar vivienda a las clases sociales acomodadas, surgen los ensanches burgueses que son grandes ampliaciones planificadas de la ciudad.

Vitoria continúa creciendo hacia el sur, busca la estación del recién llegado ferrocarril. No hubo propiamente un ensanche, pues no se hizo una planificación global de la zona, sino que fue un mero trazado de calles, más o menos regular, pero como esta zona cumple las mismas funciones económicas y sociales que los ensanches típicos de esa época, se la ha denominado ensanche de la segunda mitad del siglo XIX. Resulta una zona muy interesante desde el punto de vista urbanístico: plano casi ortogonal, amplias manzanas con trama cerrada, casas de cuatro alturas y con miradores, que sirven para contemplar la animada vida callejera
El ensanche decimonónico de Vitoria fue configurándose:
-Como un espacio residencial burgués de calidad. Es una zona con calles más amplias, viviendas más aireadas y soleadas, dotadas de los nuevos servicios: agua corriente, calefacción, teléfono,…
-Como nuevo centro urbano. Es el nuevo centro comercial, administrativo y financiero, con despachos, bufetes de abogados,…
-Como centro del ocio con teatros, cafés, lugar de paseo… Al mismo tiempo, conventos, colegios religiosos, acuartelamientos y otras construcciones (plaza de toros, por ejemplo) se situaron tanto dentro como en los alrededores del nuevo espacio urbano.

En la actualidad el centro comercial y de negocios de la ciudad, CBD, se ubica, principalmente en el Ensanche y, aunque también es una zona residencial de clases medias-altas, esta segunda característica ha perdido importancia, porque los pisos, debido a la demanda de oficinas, son muy caros. En él conviven una gran actividad y la implantación progresiva de la peatonalización.

Durante la primera mitad del XX el crecimiento urbano es más lento, no obstante en  la periferia se construyeron zonas residenciales ajardinadas: los chalets del Paseo de Fray Francisco destinados a las clases altas; los de la Ciudad Jardín, a las clases medias acomodadas; y las Casas Baratas de Judimendi y del Paseo de la Zumaquera para aquellos trabajadores que tenían mejor nivel social.

D.- LA PERIFERIA (1950-Actualidad)

A partir de 1950 experimenta un gran crecimiento industrial debido:
-Al crecimiento económico que experimenta toda la Europa Occidental, incluida España y, en concreto, el País Vasco.
-A su favorable situación geográfica: tiene buenas comunicaciones con el puerto de Bilbao, con la frontera francesa por Irún, con la Meseta y con el Valle del Ebro. Y tiene abundante terreno llano.
-A la buena actuación de sus instituciones. El Ayuntamiento La Diputación Foral de Álava

Este proceso de INDUSTRIALIZACIÓN acelerado ha sido el motor del mayor aumento de población y extensión urbana de su historia. Y, partir de 1975, inicio de la crisis industrial y económica, que afecta menos a Vitoria-Gasteiz que a la zona de Bilbao por tener una industria más reciente y más competitiva, al convertirse en capital de la Comunidad Autónoma del País Vasco  (1979) y la ampliación de los estudios universitarios cursados en ella (Entre 1950 y 1975 pasa de tener 52.000 habitantes a 173.000 en 229.080 a fecha del 1 de enero de 2006. En esta fecha, el 50,4% de la población era inmigrante)

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las ciudades españolas, el espectacular crecimiento de Vitoria-Gasteiz se ha hecho mediante un ordenado proceso de urbanización a través de sucesivos PLANES GENERALES DE ORDENACIÓN URBANA. El primero es de 1956. En todos ellos se plantea encauzar el proceso de industrialización y transformación de la ciudad mediante la ZONIFICACIÓN FUNCIONAL, que procuraba no mezclar las zonas industriales y residenciales, y desarrollar éstas con un aceptable grado de calidad, tanto en las viviendas, como en el entorno ambiental (densidades no elevadas, zonas verdes) y dotación de servicios. Vitoria-Gasteiz ha sido, en efecto, una de las ciudades “menos mal urbanizadas” de España, en una época dictatorial (1950-1975) en la que se produjeron grandes desmanes urbanísticos con gran desarrollo de las infraviviendas (como el Pozo del Tío Raimundo en Madrid), y de hecho, esas zonas residenciales han mejorado mucho desde que surgieron hasta ahora, pues se les ha ido dotando de zonas verdes, centros cívicos,…

. La periferia industrial. En 1955, la mayoría de los aún escasos establecimientos industriales se encontraban por todo el casco urbano, entremezclados con otros usos y actividades.A partir de 1956, el Ayuntamiento facilitó el desarrollo de polígonos industriales situados a las afueras y junto a las principales vías de comunicación. Estos polígonos atrajeron a nuevas industrias y facilitaron que se fuesen concentrando en ellos las fábricas, evitando problemas de contaminación, circulación,…
. La periferia residencial. La planificación no va a evitar que este gran desarrollo urbano se produzca con una cierta segregación social urbana: se van a desarrollar zonas residenciales de diferente categoría. Desde la periferia residencial de las clases medias altas, situada al SUROESTE en la zona de EL BATÁN,  MENDIZORROTZA y ARMENTIA., con chalets, urbanizaciones cerradas con jardín, zonas verdes y deportivas, colegios etc hasta la periferia de las clases medias próxima al Ensanche o los barrios periféricos que surgen a finales del siglo XX y comienzos del XXI

. La periferia de servicios. No es una zona tan diferenciada como la industrial o la residencial, sino que se suele integrar en ésta. Los servicios comerciales se dispersan por la ciudad, pero los más destacados (oficinas, bancos, grandes almacenes, tiendas de ropa,…) se concentran en torno al Ensanche del siglo XIX. Los barrios de Vitoria-Gasteiz están bien dotados de servicios: colegios, ambulatorios, centros para jubilados, centros cívicos con bibliotecas, ludotecas, polideportivos,…En la periferia destacan algunos espacios de servicios: oficinas del Gobierno Vasco, la universidad zona deportiva grandes centros comerciales han tardado mucho en instalarse en Vitoria. La más reciente es El Boulevard que está situado en los terrenos de la desaparecida Sidenor, junto a la antigua carretera de circunvalación.

E.-LAS ZONAS VERDES

En cuanto a zonas verdes urbanas la ciudad se sitúa por encima de la media europea (veinte metros cuadrados por habitante) muy cerca de la ciudad de Londres. Más de la mitad de esta superficie corresponde a grandes parques y jardines con estilos diferentes. Además de los espacios verdes propiamente urbanos, se ha desarrollado una amplia red de espacios naturales en torno a la ciudad,  Destaca El Anillo Verde, constituido por las riberas del Río Zadorra en las que se actúa para evitar las inundaciones, recuperar el ecosistema fluvial y facilitar su uso y disfrute por la ciudadanía. Con el Anillo Verde se pretende que los ciudadanos puedan llegar a un ambiente natural andando, en bicicleta o en autobuses urbanos.

4.- CONCLUSIONES
El plano actual es bastante regular, es fundamentalmente radioconcéntrico (sigue los caminos en disposición radial que salían hacia diversos lugares) con tres cinturones principales de ronda o anillos de circunvalación; se completa en su interior con un trazado bastante regular debido a que a lo largo de su historia ha sido una ciudad planificada.
Vitoria-Gasteiz era en el siglo XIX una ciudad de servicios; entre 1955 y 1975 una ciudad eminentemente industrial, y en la actualidad es una ciudad más equilibrada en la que predominan los servicios pero donde la industria tiene bastante importancia.
El Casco Medieval se está recuperando con nuevas actividades económicas y con mejoras residenciales, aunque permanecen zonas degradadas en las que viven los sectores sociales más pobres de la ciudad (ancianos, inmigrantes recientes, muchos de ellos extranjeros,…). Como ocupa el centro físico de la ciudad es un importante obstáculo para la circulación.
El centro comercial y de negocios (CBD) está en el ensanche de la segunda mitad del XIX y alrededores. En él se sitúan las principales funciones comerciales, administrativas, de ocio,…
Es una ciudad compacta, no hay huecos sin urbanizar con lo que no hay grandes zonas aisladas y los gastos de transporte y la contaminación son menores.. La abundancia de zonas verdes hace que la densidad no sea excesiva. En el año 2005 la densidad de la zona urbana era de 123,1 h/km2, siendo las zonas más densamente pobladas El Pilar con 449,1 y Casco Viejo (Casco Medieval) con 381,5 y, y la menos Mendizorroza con 18,5
Hay diferencias sociales entre las diversas zonas residenciales, pero no hay núcleos destacados de marginación social. Los barrios están bien dotados de centros educativos, centros cívicos con equipamientos deportivos y culturales.
La localización de las zonas industriales al Norte producía problemas de contaminación en Zaramaga, pero en la actualidad, con la desaparición de Sidenor, no son importantes.

Ligazon de interese
http://www.edu.xunta.es/centros/iesastelleiras/?q=system/files/Tema+7-a+cidade+-+Vitoria.pdf
Ligazon de interese (recursos estáticos)
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/39/73/23973.pdf
Ligazón de interese (Concello de Vitoria)
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=b28d3f6_11979863c47__7fd7
Ligazón de interese (con google earth)
https://wikigeo2010.wikispaces.com/PlanoUrb
Ligazón de interese (planificación urbana)
http://jadonceld.blogspot.com.es/2011/10/vitoria-gasteiz-un-ejemplo-de.html
Ligazón de interese (anillo verde de Gasteiz)
http://wearethecityheroes.wordpress.com/2013/01/31/anillo-verde-de-vitoria-gasteiz/
Ligazón de interese (Vitoria, ciudad sostenible)
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/70965/Vitoria-gasteiz-ciudad-habitable-traves-paradigma-movilidad-sostenible
Ligazón de interese (Vitoria en el sistema de cidades vasco)
http://www.recursosacademicos.net/web/2013/02/11/practica-14-comentario-del-mapa-de-jerarquias-urbanas-del-pais-vasco/
Soymapas
http://soymapas.com/mapa-de-vitoria.html

COMENTARIO PLANO DE BILBAO

La Ciudad de Bilbao está asentada a ambas márgenes de la ría del Nervión, a pocos kilómetros de su desembocadura. Es la Ciudad más poblada de Euskadi (354.860 en 2009) aunque ha perdido habitantes respecto a años anteriores (358.875 en 1999).

Forma, con 25 municipios más de ambas márgenes de la Ría y del valle de Asúa, el área metropolitana del Gran Bilbao donde viven dos terceras partes de vizcainos.

Realizaremos el comentario atendiendo a las partes que configuran su morfología urbana: casco antiguo, ensanche, periferia urbana y franja periurbana.

PLANO DE BILBAO

CASCO ANTIGUO

Bilbao fue fundada en 1300 por Lope Díaz de Haro, señor de Vizcaya, sobre una curva del Nervión con una función comercial: a través de su puerto se exportaba la lana castellana a Europa. La exportación de hierro de la zona minera, las ferrerías y la construcción naval fueron otras de sus actividades.

Desde su fundación se planifican las llamadas siete calles, aunque en un principio sólo se ocupan las tres primeras: Somera, Artecalle y Tendería. Durante el siglo XIV se completa la edificación del conjunto, añadiendo las de Barrencalle, Carnicería Vieja, Barrencalle Barrena y Belosticalle. Se organizan formando un plano ortogonal con una trama cerrada. En ella se entremezclan, junto ala función residencial, las actividades manufactureras y mercantiles.

En el siglo XVII se derribó la muralla construida en el siglo XIV, que rodeaba la ciudad y en su lugar se formó la calle Ronda. En el siglo XVIII se construyen una serie de edificios (Plaza Nueva) y paseos (El Arenal) que nos indica cómo las actividades comerciales y artesanales obligaron a la expansión del núcleo original. Las características del núcleo original no variaron.

Con el desarrollo industrial, a finales del siglo XIX se inicia su deterioro. Ante la necesidad de viviendas se aumenta la altura de los edificios, se pasa de 3 a 5 pisos, además se recurre a compartimentar las casas o al subarriendo de las mismas.

La gente con mayor poder adquisitivo se iba desplazando hacia la Ribera y El Arenal. Las Siete calles se deterioran cada vez más hasta el extremo de que a mediados del siglo XX se piensa que ha llegado a su final debido al deterioro estructural de los edificios. Los propietarios abandonan las viviendas o las alquilan a precios módicos sin realizar ningún tipo de rehabilitación (ni externa ni interna). Aún así se mantiene su función comercial.

A partir de 1983, después de la inundación de ese año, se llevará a cabo la rehabilitación integral. Como consecuencia de ella y de su peatonalizacicn, ha pasado a convertirse en un barrio con vida propia, recuperando su función residencial de clase medía y afianzando la comercial.

EL ENSANCHE

Desde la segunda mitad del siglo XIX, con el desarrollo industrial y financiero, se inicia la expansión de la ciudad. Se construye el ferrocarril y en esa dirección (ante-iglesia de Abando que se anexionará) comienza a crecer la ciudad. Así se levantará el PRIMER ENSANCHE (1876-1926) diseñado por Alzola, Achucarro y Hoffmeyer. Su eje fue la Gran Vía llegando hasta la plaza de Moyúa o Elíptica.

Una vez anexionados los territorios de las ante-iglesias de Begoña y Deusto (1924), su expansión continuó por ellos. El SEGUNDO ENSANCHE (1936-I950) llegará hasta la plaza del Sagrado Corazón.

El plano del conjunto del ENSANCHE es una mezcla de radiocéntrico y ortogonal. Se construyó con calles amplias, con edificios caros (residencia de la burguesía) y otros que albergarán a distintas Instituciones políticas y financieras (Diputación, diversos Bancos…). Se convertirá en el centro de negocios de la ciudad (C.B.D.) y en zona residencial de la burguesía media-alta.

Desde 1950 el proceso de ocupación del suelo fue intensivo y constante: en el ensanche se derriban algunas de las antiguas casas de la burguesía para construir edificios altos: bancos, grandes almacenes, etc.

En la última década del siglo XX se inicia la transformación de ciudad industrial en ciudad terciaria o de servicios, transformación necesaria que fue consecuencia de la gravedad de la crisis económica que afectó a Bizkaia a partir de 1973. Reflejo de esta terciarización son tanto el Museo Guggenheim como el Palacio Euskalduna que han aumentado notablemente la oferta turístico-cultural de Bilbao. De obligada referencia es también el Metro, la peatonalización de algunas zonas del ensanche y (aunque ubicada en Barakaldo) la Feria de Muestras.

LA PERIFERIA URBANA

A la vez que se va formando y creciendo el ensanche, van apareciendo distintos barrios en la Jerarquía urbana, donde se mezclarán la función residencial para clases trabajadoras y de servicios (talleres, garajes, almacenes y otras pequeñas empresas).

De principios del siglo XX destacaremos dos barrios, el de Iralabarri, inaugurado por Alfonso XIII y considerado barrio modelo de casas baratas para obreros, y el de Ciudad Jardín que se construyó siguiendo las ideas naturalistas e higienistas que se expandieron por esas fechas.

Otros barrios serán:

1. En el sur (margen izquierda}:

– San Francisco, Bilbao la Vieja. En el que se está tratando de aplicar un plan de rehabilitación integral para sacarlo de su deterioro actual.

– San Adrián. En plena expansión.

– Rekaldeberri. Unido al centro de la ciudad por el plan Amezola

– Peñascal, La Peña, etc-

2. En el norte (margen derecha):

– Desde suburbios como Bolueta, Atxuri u Otxarcoaga, a barrios de clases medias como Santutxu, Txurdinaga o incluso medias altas como Deusto o Begoña.

– San Ignacio: barrio de promoción oficial creado a instancias del Sindicato Vertical del régimen franquista.

El plano de los barrios es muy variado. Tenemos planos irregulares como el de Otxarkoaga o regulares como el de San Ignacio. La trama de los barrios es cerrada y las zonas verdes son escasas.

FRANJA PERIURBANA

Los municipios de la franja periurbana han ido creciendo también a la par que la industria y que el propio Bilbao:

Los municipios de la margen izquierda realizan funciones industriales, comerciales (superpuerto) y residenciales de clases medias y bajas (Barakaldo, Sestao, Portugalete, Santurtzi).

Los municipios de la margen derecha ejercen también funciones variadas: Leioa (industrial, cultural-Universidad y residencial), Getxo (residencial de clases medias y altas).

Los municipios del Sureste realizan una función fundamentalmente industrial combinada, a veces, con la agrícola: Etxebarri, Basauri, Arrigorriaga, Galdakao.

En el valle de Asúa, además de función industrial, hay una muy importante de servicios: Sondika (aeropuerto), Derio (cementerio).

CONCLUSIÓN

1) La morfología urbana de Bilbao es diversa en función del desarrollo que ha tenido desde su fundación en 1300. Está, por otra parte, condicionada por la topografía en la inserta: un valle estrecho) recorrido por el río Nervión y con dos cordilleras montañosas en sus laterales (Pagasarri y Artxanda).

2) Tiene muy bien delimitados su Casco Antiguo, el Ensanche y los barrios obreros. Junto a estos últimos se ubican las zonas industriales. La vida de la ciudad se articula en el eje de la Gran Vía, centro del Ensanche que se levanta sobre los terrenos de la antigua Anteiglesia de Abando.

3) Es una ciudad con múltiples funciones que le convierten en cabecera de su entorno no sólo más próximo sino también extensivamente. En gran medida ha ayudado a ello su profunda transformación en un gran centro de servicios.

4) La problemática principal que presenta para su expansión es lo reducido del espacio y las dificultades de la propia orografía. De ahí que, tanto en la margen derecha (Getxo) como izquierda (Barakaldo) se ubiquen municipios de un importante volumen poblacional y de funciones.

TOMADO DE:

http://www.recursosacademicos.net/web/2013/02/05/plano-urbano-de-bilbao/

MAPA DO SISTEMA DE CIDADES DE ESPAÑA

MAPA DE XERARQUIA URBANA ESPAÑA

El mapa que se nos ofrece para comentar representa la localización de las principales ciudades españolas utilizando un criterio de clasificación jerárquica de mayor a menor importancia, teniendo en cuenta el número de habitantes y la extensión de su área de influencia.

En la actualidad más del 75% de la población española vive en áreas urbanas. Como consecuencia de este desarrollo urbano han tenido lugar importantes transformaciones, se han diversificado las funciones urbanas y se ha condicionado cada vez más la vida del territorio

La ciudad y las funciones que en ella se realizan ejercen su influencia sobre un espacio más o menos amplio y sobre otras ciudades del territorio que le rodea. Cuanto más grande es una ciudad (nº de habitantes) más numerosos son los servicios que ofrece y por lo tanto su poder de atracción y su influencia será mayor.

El territorio de influencia de las ciudades puede abarcar no sólo la propia provincia, sino también la Comunidad Autónoma, las ciudades de otras Autonomías y, en algunos casos, todo el país.

1.- ELEMENTOS FORMALES

Contiene el mapa una “leyenda” explicativa de los contenidos. Lo hace a través de seis elementos: tres cuadrados y tres círculos. Los primeros muestran las principales ciudades (metrópolis de diversa importancia); los segundos hacen referencia a las ciudades medias, pequeñas y las denominadas “villas”. Los diferentes colores ayudan a distinguir, igualmente, su importancia. La relación entre los diversos núcleos (cuando existe) viene señalada por “enlaces”.

2.- COMENTARIO

Según las funciones que desempeñan las ciudades y su área de influencia se puede establecer, en España, el siguiente sistema jerárquico.

a) Metrópolis nacionales:Barcelona y Madrid. Extienden su área de influencia sobre el territorio nacional y a su vez se encuentran relacionadas con otras grandes ciudades a escala europea y mundial. Poseen la mayoría de las funciones urbanas, incluso algunas en exclusiva como la función política- administrativa. Estas ciudades son verdaderas aglomeraciones urbanas (también llamadas conurbación) porque engloban a las ciudades de su entorno. Estas ciudades forman las áreas metropolitanas que se dividen en dos zonas: metrópolis (ciudad central) y espacios periurbanos (núcleos que rodean la ciudad y relacionados con ella). En España hay varias ciudades consideradas áreas metropolitanas siendo Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia las más importantes.

b) Metrópolis regionales.Ciudades con un-número de habitantes entre 300.000 y 1.000.000 de habitantes. También se las clasifica como Metrópolis regionales de primer orden. En este grupo figuran las ciudades de Bilbao, Valencia, Sevilla Málaga y Zaragoza. Ejercen su influencia sobre una amplia área de carácter regional y autonómico, manteniendo los vínculos intensos con otras ciudades de rango nacional. Sus funciones principales son las industriales, comerciales y culturales. Como capitales de Autonomía son centros de servicios y administrativos y ejes económicos de sus respectivas Comunidades.

c) Metrópolis regionales de segundo orden ( + de 250.000 habitantes). En este grupo están La Coruña, Vigo, Oviedo, Santander, San Sebastián, Pamplona, Valladolid, Salamanca, Alicante, Murcia, Córdoba, Cádiz, Granada, Palma de Mallorca, Santa Cruz (de Tenerife) y Las Palmas, son ciudades con una población por encima de los 200.000 h. que ofrecen servicios muy especializados. Corresponden a las capitales provinciales. Se pueden definir principalmente como ciudades “centros comerciales” y “centros de servicios”. Mantienen importantes flujos con las metrópolis nacionales y regionales. Su área de influencia alcanza las provincias próximas.

d) Ciudades medias (-200.000 habitantes. Capitales de provincias no incluidas en el apartado anterior. Funciones principalmente terciarias, administrativas y comerciales pero menos especializadas. Puntos terminales de una densa red de comunicaciones por carretera que las comunican con los pueblos próximos. Pueden presentar alguna especialización en educación, sanidad algunas de ellas han crecido debido a su evolución como centros industriales de su provincia en la actualidad. A este grupo pertenecen entre otras: Cáceres, Badajoz, Toledo, Ciudad Real, Cuenca. Albacete, León…

e) Ciudades pequeñas (- de 50.000 habitantes). Ciudades como Benavente, Astorga, Almendralejo … Su área de influencia es principalmente comarcal. Son importantes nodos de transportes en su zona. Presentan también actividades especializadas relacionadas con el Sector Primario. Sus funciones son mucho menos especializadas; administrativas, y comerciales, aunque algunas pueden contar con equipamientos de cierta especialización.

3.- CONCLUSIONES:

1) En España hay pocas ciudades de tamaño grande la mayoría apenas superan los 250.000 h.

2) La localización de las principales ciudades coinciden con las mayores densidades de población y de localización industrial

3) De un modo general, las mayores ciudades se encuentran localizadas en la periferia excepto Madrid y Zaragoza (ésta última situada en el eje de comunicación que enlaza Madrid — Cataluña — P. Vasco) o bien se trata de ciudades que han crecido como centros de una zonas de baja densidad de población como Valladolid, y ciudades andaluzas del Valle del Guadalquivir: Córdoba, Sevilla.

4) Distribución desigual del poblamiento urbano. Algunas zonas presentan grandes aglomeraciones urbanas (Valencia, Cataluña) mientras que en otras sólo se puede considerar ciudad a la capital de provincia (León. Salamanca., Zamora…). Han tenido un importante desarrollo urbano en los últimos años.

5) Si se compara el caso español con el modelo teórico de Christaller, resulta una distribución relativamente aceptable:

-Madrid es el lugar central principal y su influencia se extiende por toda España.

-En la periferia se sitúan los núcleos que le siguen en influencia (Barcelona, Valencia, Sevilla, A Coruña, Bilbao).

-A una distancia intermedia se encuentran las ciudades de rango medio (Burgos, Zaragoza, Granada, Murcia), y después, los núcleos de influencia menor.

TOMADO DE:

http://www.recursosacademicos.net/web/2013/02/09/comentario-del-mapa-de-jerarquias-urbanas-de-espana/

LIGAZÓN DE CONTRASTE:

IES VICTORIA KENT, FUENLABRADA  MADRID.

Urbanismo y ordenación del territorio en españa y galicia (sistema urbano 1 e 2), temas pau

9 Abril, 2013

URBANISMO E ORDENACIÓN DO TERRITORIO EN ESPAÑA E GALICIA /SISTEMA URBANO 1.

 • AXENTES SOCIAI.
 • PLANEAMENTO URBANO

As cidades son lugares onde se concentran a poboación e as súas actividades. Estas cidades desempeñan unha serie de funcións básicas e concentran servizos esenciais. Na cidade coinciden os intereses (ás veces enfrontados) de moi diferentes axentes urbanos. A tarefa dos concellos, a través do urbanismo e dos plans urbanísticos, é servir de marco para consensuar eses intereses diverxentes.

OS AXENTES SOCIAIS

Chamámoslles axentes sociais urbanos a todas aquelas persoas, grupos de cidadáns e institucións que interveñen, dunha forma ou doutra na creación e mais na reproducción de espazo urbano. Os principais axentes son:

Os propietarios urbanos de solo urbano

Cando os propietarios de solo optan por contruir edificios (vivendas, locais de servizos, naves industriais) convértense, ademáis, en promotores inmobiliarios dispostos a venderen e alugaren o solo e as edificacións. Habitualmente os propietarios do solo e os promotores inmobiliarios son persoas ou empresas moi poderosas e influentes que buscan facer o maior negocio posible a través da compra-venta de terreos e edificios especulando con eles.

Os empresarios

Os empresarios industriais e de servizos son outro tipo de axentes destacados na transformación das cidades, dado que buscan a mellor localización para as súas instalacións. Estes axentes urbanos crean postos e reclaman que a administración lles constrúa infraestruturas (accesos, equipamentos). Moitas fábricas antigas que estaban no centro das cidades, ao desprazaranse aos polígonos industriais das periferias ou simplemente ao clausuraren a súa actividade, deixaron grandes espazos mo centro urbano que adoitan ser vendidos e utilizados por outros axentes.

Os cidadáns

Uns axentes urbanos esenciais son os cidadáns, que buscan satisfacer as súas necesidades básicas: vivenda, transporte, educación, sanidade, lecer. Ademáis queren maximizar o seu benestar (vivir preto de parques, en lugares ben comunicados, con suficientes equipamentos e servizos) e minimizar os aspectos negativos que leva consigo vivir na cidade (a contaminación, a aglomeración, as distancias, o conflicto entre actividades).

Os cidadáns e cidadás poden expresar as súas opinións a título individual, pero poden chegar a ter máis forza cando se organizan en movementos sociais urbanos: asociacións de veciños que reclaman algún servizo ou equipamento, grupos de defensa de valores ecolóxicos ou grupos de presión como asociacións de comerciantes, sociedades profesionais, etc.

Os poderes públicos

Os concellos, pero tamén deputacións e gobernos autonómicos, son uns axentes máis de entre os que producen cidade e xogan un papel moi especial no desenvolvemento urbano. Estes que representan o conxunto dos habitantes e os intereses dos diferentes axentes sociais, deben ter un rol arbitral.

A través dos plans de urbanismo, os poderes públicos son os encargados de decidiren os usos que lle atribúen a cada unidade do solo e a orientación que se lle da á expansión da cidade. A administración pública decide sobre o solo, pero tamén sobre a estrutura e a morfoloxía urbana.

Os poderes públicos teñen capacidade para lexislar e planificar e encargáranse da organización social da cidade ao aseguraren o benestar colectivo (o ensino, a seguridade, a limpeza, etc) e ao actuaren como árbitros nos conflictos de intereses entre diversos axentes.

Conflictos entre axentes urbanos

Entre os intereses dos diversos axentes urbanos existe un conflicto latente. O conflicto esencial estriba entre os que buscan incrementar o valor de cambio dos solos e dos edificios (os propietarios e os promotores inmobiliarios) eso que defenden o valor de uso, os cidadán, que utilizan a cidade a través das escolas, dos hospitais, das instalacións deportivas, etc.

Este conflicto pode xerar a aparición de movementos sociais, como por exemplo, as asociacións veciñais ou os grupos de cidadáns que reclaman máis escolas e parques e mellores transportes, e de grupos de presión (gremios de empresarios e de promotores ou lobbies de bancos).

PLANEAMENTO URBANÍSTICO

O territorio, é unha realidade complexa sobre a que interveñen diferentes axentes (persoas, empresas, institucións) con intereses e presións determinados, polo que se fai imprescindible, ter que establecer algunhas regras que sirvan para impor unha misma orde. De aí a necesidade da ordenación do territorio urbano que, no ámbito das cidades é o urbanismo.

O planeamento urbanístico ordena a forma en que deben desenvolverse as cidades, establecendo a distribución dos diferentes usos do solo. Desta forma, trátase de evitar o crecemento incontrolado das áreas urbanas. Concrétase nunha serie de plans, que deben referirse á cidade no seu conxunto ou a determinados barrios en particular.

Obxectivos do urbanismo

O urbanismo e mais a ordenación do territorio son o conxunto de procedementos técnicos e políticos que teñen por obxecto porlle orde ao desenvolvemento urbano, dunha vila ou dunha cidade. Preténdese así corrixir os déficits e os conflictos existentes, ao menos tempo que planificar; isto é prever e orientar a evolución futura da cidade, dando as pautas necesarias para un uso racional, equilibrado e xusto do solo urbano.

Os plans urbanísticos

En España os plans urbanísticos son un documento técnico que ten unha dimensión política e legal, xa que nel se concentran todas as disposicións e propostas relacionadas co crecemento e evolución da cidade. Nos plans urbanísticos formúlanse cales deben ser os lugares, as pautas e os ritmos de expansión da cidade; así como os procedementos para renovar os barrios xa construidos, modernizandoos ou resolvendo os problemas herdados.

Nos plans urbanísticos teñen moita importancia os transportes públicos e o desenvolvemento da viabilidade do tránsito privado: hai que pensar por onde deben circular os vehículos, as dimensións das rúas e avenidas e, especialmente, planificar o futuro dos transportes xa que a construcción das súas infraestruturas (metro, aeroportos, estacións de ferrocarril) require investimentos complexos, custosos e cunha previsión a longo prazo (cfr., PEIT). Tamén deben prever o fornecemento de servizos e de equipamentos (escolas, aparcadoiros, zonas verdes, auga potable, gas electricidade, recollida de residuos, etc.) en función da poboación que han de ocupar os novos barrios que se proxectan. Inclúen a normativa e ordenanzas de edificabilidade, os estándares de habilitabilidade das casas e do número mínimo e máximo de habitantes por cada equipamento, a altura e máis a tipoloxía dos edificios, separación de usos e funcións, etc.

O Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOU) é o instrumento que ordena o crecemento da cidade no seu conxunto. Tradicionalmente, eran elaborados por técnicos, sen contar apenas coa opinión pública; pero nas últimas décadas fóronse abrindo cada vez máis á participación cidadá. O PXOU establece a clasificación do solo do municipio en tres categorías:

– Solo urbano: é o solo xa construido, xa urbanizado e que conta con rúas trazadas e con subministración de auga, electricidade, rede de sumidoiros, etc. É a parte da cidade que vemos edificada ou ben que xa dispón de todo o necesario para que poda contruir nela.

– Solo urbanizable: son os terreos que nun futuro máis ou menos inmediato poderán ser urbanizados e construidos ata conformaren solo urbano e, deste xeito, seren considerados parte da cidade.

– Solo non urbanizable: trátase do solo que nunca poderá ser urbanizado, nin edificado baixo ningún concepto, xa sexa porque se trata de zonas protexidas polos seus valores ambientais, paisaxísticos, históricos, culturais, etc., ou ben porque son áreas que sofren riscos potenciais ou por outras razóns de beneficio colectivo.

Os Plans Especiais de Reforma Interior (PERI) ocúpanse da remodelación de barrios xa consolidados e que requiren un tratamento específico; por exemplo, polo seu especial valor histórico ou polas precarias condicións en que se desenvolveron.

TOMADO DE: No espazo e no tempo.

http://noespazoenotempo.webnode.es/calendario-de-eventos/o-sistema-urbano/temas/

LIGAZÓN DE INTERESE, VIDEO:

CONFERENCIA DE VILA VALENTI:

https://www.youtube.com/watch?v=ajUEbeV-2BU

PRESENTACION PPT:

http://es.slideshare.net/Robertobg/plan-general-de-ordenacin-urbanstica-galicia

http://es.slideshare.net/geopress/problemtica-de-la-vida-en-las-ciudades-espaolas

URBANISMO E ORDENACION TERRITORIAL.CMAPS.cmap

TEMA ALTERNATIVO : 

URBANISMO E ORDENACIÓN DO TERRITORIO EN ESPAÑA E GALICIA

Actualmente a produción e ordenación do espacio urbano e a solución dos problemas das cidades abórdanse mediante políticas urbanísticas, dentro das políticas globais de ordenación do territorio.

1. A PRODUCCIÓN DO ESPACIO URBANO.

Na creación do espacio urbano interveñen diversos axentes sociais:

– Os propietarios do solo: pretenden que o crecemento urbano se dirixa cara aos seus terreos para beneficiarse da revalorización que supón a conversión do solo rural en urbano.

– Os promotores e inmobiliarias: tratan de crear solo urbano e de logar a maior edificabilidade posible.

– Os empresarios industriais: entran en conflito cos propietarios do solo, que prefiren dedicalo a usos residenciais, e coa cidadanía, que sofre os inconvintes da industria.

– A cidadanía: organízase en asociación para defender os seus intereses, conseguir vivendas, equipamentos e servicios.

– Os poderes públicos: interveñen a través da planificación urbana e a resolución dos conflitos entre os axentes sociais.

2.A PLANIFICACIÓN URBANA: O URBANISMO

Da ordenación do espacio urbano encárgase o urbanismo. Este ten unha dimensión teórica e outra práctica, o planeamento urbano. Este último inclúe a totalidade do termo municipal, é dicir, o solo rústico e urbano, e ten como fin proxectar novos espacios para o futuro crecemento e transformar os existentes en función das demandas sociais de cada momento histórico. No planeamento urbano en España podemos distinguir tres etapas.

a) Os inicios do urbanismo (2ª metade do século XIX)

Os primeiros intentos de planificación urbana corresponden a segunda metade do século XIX, cando o crecemento urbano rebordou as murallas da cidade preindustrial. Sen embargo, as principais actuacións efectuaronse tan só nos espacios ocupados pola burguesía ( certas zonas do casco antigo e nos ensanches ). As máis destacadas foron as seguintes:

– A regularización do plano; estableceronse planos xeométricos para dirixir a expansión urbana, plans de aliñación de rúas ( que establecína que o seu trazado debía ser recto e ter unha determinada anchura para o tráfico ) e ordenanzas sobre os quinteiros (que debían ser rectangulares con patios regulares )

Plans de saneamento: construccións de redes de sumidoiros, abastecemento de augas, limpeza das rúas e a recollida do lixo.

– A mellora dos servicios e equipamentos urbanos, coa creación de parques públicos, tranvías, iluminación, pavimentación…

b) O urbanismo entre 1900-1975.

Durante o primeiro tercio do século XIX continuaron as actuacións anteriores. Posteriormente poderíamos diferenciar:

b.1. Na época da autarquía franquista ( 1939-1960 ): a planificación centrouse en tres obxectivos.

– A reconstrución das cidades tralos destrozos causados pola guerra.

– Elaboración de leis sobre a vivenda (vivendas protexidas, vivendas sociais, arrendamentos urbanos)

– A organización do crecemento urbano para ramatar co caos urbanístico e a especulación. Para iso, a Lei do Solo e Ordenación Urbana ( 1956 ) establecía unha planificación xerarquizada: a escala nacional ( Plan de Urbanismo ),  a escala provincial e para cada área urbana concreta. Os que tiveron máis aplicación foron os últimos, os plans xerais de ordenación urbana que dividían as cidades en zonas con funcións distintas ( administrativa, residencial, industrial ) e fixaban para cada unha os equipamentos e os servicios necesarios; aínda que na maioría dos casos as realizacións prácticas alonxáronse dos obxectivos iniciais.

b.2.Na época do desenvolvemento ( 1960-1975 ): mantívose a Lei do Solo e a tendencia zonificadora, pero non se logrou evitar que xurdira toda unha serie de problemas nas cidades:

– Problemas de vivendas. A iniciativa privada actuou especulativamente e conseguiu autorización para aumentar as alturas permitidas e a edificabilidade, a costa de non deixar a penas espacios para equipamentos e zonas verdes. Ademais non se esixiu unha calidade mínima de construción, o que causou a rápida deteriorización de moitos espacios e inmobles.

– Elimináronse elementos valiosos do patrimonio histórico-artístico.

– Apareceron novos problemas ambientais. A contaminación atmosférica e das augas e a conxestión urbana. En 1970, para loitar contra o crecemento desordenado e espectacular de moitas cidades creáronse polígonos de desconxestión nas principais vías de acceso, que debían ter unha densidade menor ca cidade central. Non obstante, dada a densidade autorizada inicial, esta foi crecendo sen límites.

c) Á época actual

O urbanismo actual presenta os seguintes trazos.

As comunidades autónomas adquiriron competencias sobre ordenación do territorio, urbanismo e vivenda. A súa lexislación sobre estes temas debe ser seguida polos concellos, a quenes lles corresponde o planeamento urbanístico dos seus municipios, mediante diversos instrumentos de planificación. O Plan Xeral de Ordenación Urbana e Municipal ( PXOUM ) é o instrumento básico para a ordenación urbanística integral dun municipio. Proxecta o desenvolvemento urbano para certo número de anos: os usos do solo de cada zona, a clasificación dos terreos ( urbano/urbanizable/ non urbanizable ), a edificación ou a densidade edificatoria permitida, a rede viaria, os equipamentos, e as medidas de protección ambinetal. Os plans parciais concretan o PXOUM para cada área urbana e os plans especiais ordenan aspectos específicos, como as áreas baldeiras, as degradadas, a zona vella etc

– Desde 1980 a democratización esténdese ó urbanismo e reflíctese na crecente participación dos cidadáns na planificación urbana e na tendencia desta a paliar a deficiencias herdadas.

– Desde a década de 1990 o urbanismo reflicte o desexo dalgunhas cidades en crise en buscar alternativas e a crecente competencia entre cidades para atraer investimentos, propia do actual capitalismo neoliberal e da globalización. O resultado é que nas cidades elabóranse plans estrátexicos de promoción que tratan de desenvolver todas as súas potencialidades, co fin de resultar atractivas para atraer investimentos, especialmente os relacionados co turismoe a cultura.

CONCLUSIÓN: para que todas estas actuacións individuais non incidan negativamente sobre o conxunto da cidade, é necesario que o planeamento urbano persiga un mellor planeamento de conxunto e se integre na política global de ordenación do territorio.

As cidades do futuro se enfrontan a retos xigantes e que van a obrigar ás distintas adminsitracións a tomar unha serie de medidas que traten, cando menos de palialos. Esas cidades deberán ter en conta algún dos seguintes aspectos

a) Respetar o patrimonio histórico-artístico e rehabilitalo como fonte de goce e disfrute cultural e turístico.

b) Reducir as distancias urbanas mediante a racionalización do transporte público e a construcción de novas e modernas vías de transporte e comunicación.

c) Usar racionalmente o solo urbano ampliando as superficies verdes e axardinadas, os lugares de ocio…

d) Distribuir dun xeito planificado as distintas unidades que integran á cidade: centros de negocios, barrios obreiros, zonas residenciais, áreas de servicios etc…

TOMADO DE:

https://docs.google.com/document/d/1sUumuXccsY5X-XwaZaKDjEUafgXuAlM30-rrwlln-MY/edit?pli=1

TRANSFORMACIONES RECENTES NA ESTRUTURA DAS CIDADES/ SISTEMA URBANO 2.

 • Cidade difusa.
 • Os cambios no centro urbano.
 • Cambios de uso no solo urbano.

Debido á dilatada historia da maior parte das cidades españolas, estas posúen elementos de épocas moi distintas, que lles confiren as súas diferentes zonas un carácter diverso: o centro histórico, cos seus monumentos e rúas estreitas e tortuosas; os ensanches, de trazado regular; os arrabaldes, de crecemento desordenado; os desenvolvementos urbanos densos, en edificación aberta; e as novas periferias, cada vez máis dispersas e fragmentadas.

As distintas partes da cidade conéctanse entre si a través dos sistemas de transporte urbano, utilizados pola poboación para a realización diaria de actividades. A cidade é un organismo en constante evolución; transfórmase constantemente, non só polo seu crecemento cara o exterior, senón tamén polos procesos de reestruturación que teñen lugar no seu interior. As áreas urbanas expándese en superficie como nunca antes o fixeran, coa creación de novos espazos residenciais e áreas de actividade económica.

Os crecementos non sempre se producen nos bordos do espazo xa edificado, senón que, con frecuencia, os novos centros comerciais, parques empresariais ou urbanizacións se constrúen en lugares cuxos arredores non presentan ningunha outra edificación. Neste sentido, fálase dun proceso de fragmentación do espazo urbano, xa que este se presenta como un conxunto de espazos aillados e conectados entre si por autovías e estradas.

CIDADE DIFUSA

Nos últimos anos producíronse decisivos cambios na morfoloxía urbana. O modelo de cidade mediterránea, compacta, foise sustituindo polo tipo de cidade difusa de modelo anglosaxón.

A cidade difusa ou dispersa esténdese horizontalmente e está separada en áreas especializadas e monofuncionais: zonas residenciais (diferenciadas por presos e clases sociais), áreas comerciais, zonas de lecer, centro de ensino, universidades, barrios administrativos e de oficinas…Ademáis disminúe aquilo que é propio da cidade: o contacto humano, os intercambios e a sociabilidade.

Trátase dunha zona urbana caracterizada pola mestura de usos e de funcións con tendencia a ocupar un territorio moi extenso. A dispersión ou espallamento urbano implicou unha aceleración na ocupación do espazo, xa que os modelos de urbanismo suburbano son altamente consumidores de solo; tamén implicou unha exarcebación da mobilidade individual: as viaxes pendulares cotiás (por motivos de traballo, estudo ou lecer) aumentaron en número e distancia xa que o ambito de relación pasou a ser o da escala rexional metropolitana.

OS CAMBIOS NO CENTRO URBANO (DEGRADACIÓN VS REHABILITACION)

A partir da 2ª metade do s.XIX, os centros históricos de moitas cidades españolas comezaron a sufrir unha progresiva deterioración e abandono; en efecto, coa construcción dos ensanches, as clases altas encetaron a deixar os centros históricos e despois tamén o fixeron outros grupos sociais.

Desde mediados do s.XX, intensificouse a perda de poboación nestas zonas. A maior parte dos que permaneceron eran anciáns con baixos niveis de renda, polo que o centro experimentou un proceso de envellecemento e empobrecemento. Todo isto reflectiuse nunha deterioración urbana, xa que moitas vivendas quedaron baleiras e noutras non se realizaron as obras necesarias de mantenemento e renovación.

Ao mesmo tempo a actividade económica tamén se foi desprazando cara os ensanches, onde se podía dispoñer de edificiós máis amplos e modernos para instalar os negocios. O centro histórico só foi capaz de reter algúns centros administrativos e eclesiásticos instalados en edificios monumentais, así como os comercios tradicionais; pero, gran parte do emprego trasladouse a outras zonas.

Ao longo das últimas décadas (especialmente, a partir dos anos oitenta do século pasado), as tendencias anteriores víronse, en parte compensadas por procesos de revitalización destas zonas debido a:

– Políticas públicas de conservación e revitalización. As administracións públicas investiron cuantiosas sumas na rehabilitación dos edificios e na mellora dos espazos públicos, rúas e prazas. Ademáis, deron un novo uso a vellos monumentos, convertendoos , por exemplo, en edificipos administrativos ou universitarios, e dinamizando así a vida dos centros históricos.

– Desenvolvemento do turismo cultural. Nos últimos anos produciuse en toda Europa unha auténtica explosión do turismo urbano, particularmente do denominado turismo cultural que potenciou a rehabilitación dos centros históricos españois, mediante a restauración de edificios e a peatonalización de rúas e prazas. No interior dalgunhas cidades están atraendo poboación nova e de maior niovel de renda, o que contribúe a conservar os edificios residenciais e dinamizar estas zonas.

– Cambio de actitude da poboación local. A poboación local tamén cambiou a súa valoración sobre o centro histórico, xa que en lugar de percibilo como un espazo deteriorado, comeza agora a velo como unha área de oportunidades económicas e tamén como un lugar agradable para vivir. Así, os centros dalgunhas cidades están atraendo poboación nova e de maior nivel de renda, o que contribúe a conservar os edificios residenciais e revitalizar estas zonas.

Pese a esta transformación dos centros históricos nos últimos anos, aínda subsisten algúns problemas; especialmente algúns barrios onde, ao envellecemento da poboación e o baixo nivel de renda, se unen a marxinación social e a conformación de áreas cunha forte concentración de inmigrantes, o que dificulta a integración no conxunto da sociedade.

CAMBIOS NO USO DO SOLO URBANO

Os usos do solo son as diferentes utilizacións do espazo urbano: comercial e de negocios, residencial, industrial, de equipamento, etc.

Na cidade preindustrial (dende a súa orixe ata mediados do s.XIX) o casco antigo era a parte da cidade urbanizada. Ocupaba unha pequena superficie da cidade actual; pero, ten un gran valor polo legado cultural que contén. Nesta época os usos do solo eran moi diversos (multifuncionalidade).

A cidade preindustrial sufríu notables modificacións como resultado dos procesos de industrialización desde mediados do s. XIX ata a década de 1960. Os usos do solo no casco antigo experimentaron unha progresiva tercerización, que consolidará ao casco antigo como o centro comercial e de negocios da cidade (CBD). O resultado foi, como citamos no punto anterior, o desprazamento dos usos residenciais e a deterioración dos edificos pola contaminación e polas vibracións do tráfico.

As cidades que nesta época implantaron industrias modernas atraeron unha numerosa poboación campesiña e estendéronse creando ensanches para os burgueses, barrios industriais e obreiros, e barrios axardinados. Nos usos do solo acabou producíndose unha división social entre unha área residencial e cara para a burguesía e as zonas industriais e os barrios marxinais -con escasos servizos e equipamentos- para o proletariado que creceron arredor do ensanche, ao longo das estrada e camiños que partían da cidade ou xunto ás industrias e ás estacións ferroviarias.

Os barrios-xardín creáronse a finais do s. XIX e no primeiro terzo do s. XX. Son o resultado da difusión en España das ideas naturalistas, que propugnaban o achegamento á natureza. Tratábase, en principios de vivendas destinadas ás clases medias e baixas, se ben co tempo tamén as clases altas demandaron este tipo de espazos. Co posterior crecemento da cidade, estes espazos quedaron situados en zonas relativamente céntricas, o que favoreceu a súa revalorización e, en bastantes casos, o seu cambio de uso, xa que numerosas casas foron ocupadas por pequenos negocios; por exemplo gardarías ou clínicas privadas.

Desde mediados do 1950 e sobre todo na década de 1960, as principais cidades españolas iniciaron un enorme crecemento. As súas causas foron o crecemento natural da poboación e a inmigración campesiña, atraida polo auxe industrial e o progresivo desenvolvemento dos servizos, especialmente do turismo. Así, as cidades ampliaron considerablemente a área edificada e crearon extensas periferias ao longo dos principais eixes de transporte. Estas áreas chegaron a unirse ás veces cos municipios veciños, constituindo aglomeracións urbanas (cfr., Modelo urabano de Ullman).

Na actualidade – época postindustrial– co crecemento urbano algunhas zonas industriais e barrios obreiros quedaron nunha posición máis céntrica no espazo urbano, o que revalorizou o solo que ocupan, dando lugar a diversas transformacións deste espazo (baleirado industrial e aparición de usos terciarios e residenciais). Pola contra, os espazos menos accesibles e desorganizados mantéñense como espazos marxinais cuxa deterioración se acentúa.

Nos últimos anos as grandes cidades teñen un ritmo de crecemento menor; pero, continúan estendéndose no espazo, debido á difusión de parte da súa poboación e da actividade económica cara as periferias cada vez máis afastadas. Estas periferias estrutúranse en diferentes áreas: barrios residenciais, áreas industriais e áreas de equipamento:

– Os barrios residenciais da periferia responden a diversas tipoloxías e presentan bastante homoxeneidade social derivada do prezo do solo e da distancia do centro:

a) Os barrios marxinais de infravivencia ou choupanas xorden sobre solo ilegal, rústico ou verde, e sen organización urbanística. As vivendas son autoconstruidas con materiais de refugallo e carecen de servizos elementais.

b) Os barrios de vivendas de protección oficial constituidos con axuda estatal e con limitacións nos prezos de venda ou de aluguer. Na maioría dos casos, formaron barrios de trama aberta con vivendas en bloques, caracterizados pola monotonía, a baixa calidade constructiva, que motivou o seu envellecemento prematuro, e graves carencias en equipamentos e servizos.

c) Os polígonos de vivendas de promocion privada adoptaron trama aberta en bloques ou torres con amplos espazos entre as vivendas para xardíns ou aparcamentos. Os edificios xeométricos, creadores dunha paisaxe monótona, deron a estes barrios a imaxe decolmea. O uso destes polígonos foi sobre todo residencial; os comercios e as dotacións de barrio concentráronse en certas zonas.

d) Os barrios de quinteiro pechado rexurdiron nas décadas de 1980 e de 1990, como forma de recuperar en altura a escala humana e a organización das rúas. Teñen menor densidade e danlle un uso colectivo ao patio, ben privado (xardíns xogos infantís, piscina), ou ben público (prazas).

e) As áreas de vivenda unifamiliar proliferan na periferia a partir da década de 1980, favorecidas polo desexo da clase media de contacto coa natureza e polo uso do automóbil. Presentan un uso do solo fundamentalmente residencial. Nalgúns casos xurden zonas residenciais exclusivas, construidas con capital privado, separadas do resto da cidade por muros e valos, con gardas de seguridade que controlan o seu acceso ás persoas que non residen nelas.

As áreas industriais localízanse xunto ás principais vías de acceso á cidade, buscando a proximidade urbana e solo abundante a prezo asumible. Estas áreas inclúen polígonos industriais das décadas de 1950 e 1960, ben planificados ou desorganizados, que nalgúns casos se rehabilitaron para acoller novas empresas. Tamén inclúen espazos industriais novos, como parques industriais e tecnolóxicos, en áreas de gran calidade ambiental; ou polígonos de naves acaroadas destinadas a empresas con menos recursos.

As áreas de equipamento son froito da actual descentralización das actividades económicas cara á periferia urbana. As máis frecuentes son grandes superficies comerciais, centros escolares, sanitarios e administrativos e outros servizos.

TOMADO DE: No espazo e no tempo

http://noespazoenotempo.webnode.es/calendario-de-eventos/o-sistema-urbano/temas/

LIGAZÓN DE INTERESE, VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=lJB8PZgdDpQ

PRESENTACIÓNS PPT

http://es.slideshare.net/JoseAntonioCamposArroyo/estructura-urbana-13281612

http://es.slideshare.net/marijeaguillo/la-ciudad-proceaso-urbanizador-y-la-estructura-urbana

TRANSFORMACIÓN NA ESTRUTURA URBANA.cmaps.cmap

TEMA ALTERNATIVO EN ESPAÑOL: 

LA EVOLUCIÓN DE LA CIUDAD EN ESPAÑA: morfología y estructura urbana

INTRODUCCIÓN

El proceso de urbanización en España viene de lejos. Se remonta a la colonización griega y fenicia (etapa preindustrial), momento en el cual podemos hablar de las primeras ciudades en España. A estas siguieron las ciudades romanas y durante la Edad Media las ciudades continuaron proliferando, tanto en territorio musulmán como cristiano. Durante toda la edad moderna las ciudades españolas continuaron creciendo, sobre todo durante los siglos XVI y XVIII, mientras que el siglo XVII fue un período de estancamiento para el urbanismo. Pero sería a partir del S. XIX (etapa industrial), con la llegada de la industrialización, cuando las ciudades comenzaran a crecer como nunca lo habían hecho. Su crecimiento fue ininterrumpido desde mediados del S.XIX hasta la actualidad (salvo en el período de la Guerra Civil y la posguerra). No obstante desde 1975 (etapa postindustrial) se observa que el ritmo de crecimiento urbano ha descendido (sobre todo de las ciudades mayores).

 1. 1.      LA MORFOLOGÍA URBANA

La morfología es el aspecto que presenta la ciudad. Está influida por varios aspectos:

a)      El emplazamiento: es el espacio concreto sobre el que se asienta la ciudad. Dependerá de la función para la que se creó la ciudad (defensivo, comercial…)

b)      La situación: es la posición relativa de la ciudad respecto a un entorno geográfico amplio. Tiene que ver con la función de esa ciudad con su entorno.

c)      El plano. Es el conjunto formado por las superficies construidas y libres de la ciudad. Se distinguen tres tipos de planos: el irregular (calles estrechas, tortuosa sin forma definida), el radiocéntrico (tiene un centro del que parten calles radiales, cortadas por otras que forman anillos en torno al centro, pudiendo ser regular o irregular) y el ortogonal, en cuadrícula o damero (con calles que se cortan en ángulo recto).

d)     La construcción. Incluye la trama urbana, es decir la disposición de los edificios, que puede ser cerrada (edificios juntos) o abierta (edificios con amplios espacios entre sí) y la edificación, que puede ser colectiva o individual.

e)      Los usos del suelo: son las diversas utilizaciones que se hacen del espacio urbano (residencial, negocios, industrial…)

 1. 2.      LA ESTRUCTURA URBANA

Se llama estructura urbana a la división de la ciudad en áreas con morfología y funciones propias. La ciudad española, por su largo proceso de urbanización, tiene una estructura compleja. Pero generalmente en todas las ciudades podemos diferenciar tres zonas (casco antiguo, ensanche y periferia) y en otras, además, aglomeraciones urbanas.

2.1.LA CIUDAD PREINDUSTRIAL: EL CASCO ANTIGUO.

Es la parte de la ciudad urbanizada desde su origen hasta la industrialización del S.XIX. Ha pasado por varias etapas.

– El casco antiguo en la época preindustrial

De forma genérica, casi todos los cascos antiguos de esta época tenían un plano irregular, aunque también las había lineales o en cuadrícula. Su trama urbana era cerrada y la edificación de casas unifamiliares. Los usos del suelo eran diversos (viviendas, talleres, comercios…). Socialmente, en los lugares centrales vivían las élites de la ciudad, mientras que los trabajadores se alojaban en la periferia. No obstante cada civilización o período histórico trajo consigo diferenciaciones. Así las ciudades romanas se organizaban en damero, con calles rectas (cardo y decumanus que confluyen en el foro). Las ciudades musulmanas estaban amuralladas, su plano era irregular, con una zona central, la medina, donde se hallaban los edificios principales. La ciudad cristiana, también estaba amurallada, pero sus planos eran más variados.

– El casco antiguo en la época industrial

En esta etapa el casco antiguo sufrió numerosas modificaciones. Por ejemplo, en cuanto al plano, en la primera mitad del S.XIX, se ensancharon calles y plazas, con trazados más rectilíneos. En la segunda mitad del S.XIX y primer tercio del S.XX las reformas buscaron el saneamiento del suelo mediante la construcción de grandes vías (Gran Vía de Madrid), calles amplias con edificios majestuosos, donde se instalaron funciones terciarias. La trama se densificó y la edificación se verticalizó y se emplearon en ella nuevos materiales industriales (hierro y cristal). En la década de los 60 se sustituyeron edificios antiguos por otros de mayor altura, volumen y precio que no entonaban con la edificación tradicional. El uso del suelo experimentó una progresiva terciarización, como centro comercial y de negocios. Socialmente, en el S. XIX la burguesía se apropió de los espacios más valorados, hasta que más tarde se trasladaron a los ensanches urbanos, con lo que algunos barrios del casco antiguo quedaron ocupados por grupos sociales bajos y sufrieron gran deterioro a lo largo del S.XX.

– Las transformaciones actuales en el casco antiguo

En la época postindustrial (desde 1975) se inician políticas de rehabilitación integrada en el casco antiguo. En el plano se peatonalizan las calles, se ensanchan y ajardinan plazas. También se conceden ayudas de rehabilitación de viviendas. Los usos del suelo varían entre el uso residencial y el turístico, principalmente (también comercio).

2.2.LA CIUDAD INDUSTRIAL: EL ENSANCHE URBANO.

Entre mediados del S. XIX y el primer tercio del S. XX, la industria atrajo población rural a las ciudades industriales, ocasionando su expansión. Podemos distinguir varias zonas.

– El ensanche burgués

Fue la parte de la ciudad que surgió de acuerdo con los intereses de la burguesía. Era un espacio nuevo, situado más allá de las murallas. Su plano era regular en cuadrícula, con calles rectilíneas y más anchas. La edificación era variada (villas, inmuebles medianos) y el uso predominante fue residencial burgués.  Los primeros ensanches fueron los de Barcelona (Cerdá) y el de Madrid (C. María de Castro).

Con el paso del tiempo en los ensanches la trama se densificó y la edificación se verticalizó, sobre todo desde 1960. Los usos del suelo empezaron a ser más terciarios.

– Los barrios obreros e industriales del extrarradio

En el S. XIX se crearon zonas industriales y barrios marginales para el proletariado. Las instalaciones industriales se establecieron en la periferia urbana, junto a los principales caminos que conducían a la ciudad o junto a las estaciones de ferrocarril. Además, los trabajadores que emigraron a las ciudades industriales encontraron acogida en barrios obreros marginales, surgidos en el extrarradio o junto a las industrias y estaciones de ferrocarril. Su plano era muy diverso, su trama densa y la edificación se componía de viviendas de escasa dimensión y calidad (unifamiliares o pisos). En los usos del suelo se entremezclaron las residencias obreras con industrias, talleres, etc.

Actualmente tanto los barrios proletarios como los industriales, en muchos casos, han quedado incorporados a la ciudad. Los más próximos se han revalorizado y remodelado (las industrias han vendido su suelo), mientras que otros siguen siendo barrios marginales.

– Los barrios ajardinados

Fueron creados a finales del S. XIX y en el primer tercio del S. XX, como resultado de las ideas del momento de acercamiento a la naturaleza. En España destacan dos modelos:

a)      Siguiendo el modelo de la ciudad jardín británica (barrios de viviendas unifamiliares con  dirigidas al proletariado o clases medias), en España al amparo de la legislación de Casas Baratas (1911 y 1922) surgieron barrios obreros de casas baratas, monótonas y con pequeños jardines, aunque posteriormente se orientaron hacia las clases medias (era más rentable).

b)      La Ciudad Lineal de Arturo Soria, en Madrid, que se concibió como una gran calle de 40 metros de anchura, con manzanas de casas unifamiliares con huerto y jardín. Por esa calle discurrían los servicios básicos (agua, alcantarillas, electricidad) y el transporte (tranvía). Sólo se llevo a la práctica en una pequeña parte.

2.3.PERIFERIA ACTUAL Y RECIENTES TRANSFORMACIONES URBANAS

Desde la década de los sesenta, las ciudades españolas crecieron enormemente (por el aumento demográfico y el desarrollo de la industria y servicios en ellas). Las áreas edificadas se ampliaron, creándose extensas periferias urbanas.

– Los barrios residenciales de la periferia

Hay varios tipos:

a)      Barrios marginales chabolistas, sobre suelo ilegal y sin organización urbanística. Su mayores dimensiones se dieron en los años 50, por el éxodo rural.

b)      Barrios de viviendas de promoción oficial, se dieron fundamentalmente entre 1940 y 1960. Se crearon unas 400.000 viviendas con ayuda estatal. Eran casas de baja calidad, que han tenido que ir rehabilitándose.

c)      Polígonos de vivienda de promoción privada (desde 1960), de trama abierta, con bloques con espacios entre las viviendas para jardines o aparcamientos. Su uso fue fundamentalmente residencial.

d)     La manzana cerrada, que resurgió en los 80, aunque con menor densidad, con patio (privado o público).

e)      Áreas de vivienda unifamiliar (desde los 80). Su trama es abierta, la edificación individual, en viviendas exentas o adosadas. El uso del suelo es residencial y suele estar ocupado por clases medias.

– Áreas industriales y de equipamiento de la periferia

Se localizan en la periferia, junto a las principales vías de acceso a la ciudad, donde el suelo es más barato.

a)      Las áreas industriales de los años 50 que producían un impacto negativo sobre el entorno (ambiental, atascos…) han sido, en muchos casos, rehabilitados para nuevas implantaciones industriales. En la actualidad se están creando nuevos espacios industriales (parques empresariales y tecnológicos) de gran calidad.

b)      Las áreas de equipamiento más frecuentes son las grandes superficies comerciales, infraestructuras sanitarias, académicas (universidades)…

2.4. LAS AGLOMERACIONES URBANAS

Algunas ciudades han crecido hasta conectar con otros núcleos de población, creándose así diferentes tipos de aglomeraciones urbanas:

– El área metropolitana                                                                    

Es una gran extensión urbana que rodea a una ciudad importante y abarca administrativamente a varios municipios, entre los que existen importantes relaciones económicas y sociales. Está presidida por una ciudad importante (ciudad central) y la red de comunicaciones es esencial para garantizar las relaciones entre los núcleos que la forman. Son zonas de gran variedad de clases sociales y predominio de población joven. Su estructura espacial puede ser en coronas concéntricas en torno al núcleo central o sectorial o radial.

– La conurbación       

Es un área urbana continua formada por el crecimiento paralelo de dos o más ciudades hasta unirse. Cada ciudad mantiene su independencia administrativa. (Ej.: Málaga-Marbella)

– La región urbana                                       

Es un área discontinua, integrada por ciudades dispersas. No obstante todo el territorio presenta características urbanas.

– La megalópolis

Surge cuando la urbanización alcanza escala suprarregional. Está constituida por diversos elementos urbanos (áreas metropolitanas, conurbaciones, regiones urbanas, pequeñas ciudades) con funciones distintas y que forman una red urbana discontinua, pero sin fracturas importantes. En España puede considerarse megalópolis el eje mediterráneo, desde la frontera francesa hasta Cartagena.

TOMADO DE: www.beatrizdesuabia.com/…/TEMA_10_Bach.doc

LIGAZÓN DE INTERESE

http://98.red-80-59-24.staticip.rima tde.net/Joomla/IES/Departamentos/AngelLuis/TEMA10Geo.pdf

TRAMAS URBANAS A TRAVÉS DE GOOGLE EARTH

http://www.ub.edu/geocrit/aracne/araFcne-101.htm