Archive for Febreiro 2013

España, unha economía de servizos; territorio e actividades económicas, tema das pau

12 Febreiro, 2013

O SECTOR SERVIZOS E O PROCESO DE TERCIARIZACIÓN DA ECONOMÍA EN ESPAÑA E GALICIA

– Características do sector terciario

– Causas da terciarización

– Contrastes na localización dos servizos

O sector servizos abrangue todas aquelas actividades que non se poden considerar agrícolas ou industriais. En España este sector ocupa o mirande número de traballadores. Por iso, considérase que vivimos nunha sociedade terciaria. Nos países desenvolvidos máis da metade da poboación activa traballa no sector terciario ou servizos, que medrou en importancia tanto polo número de persoas que ocupa como pola riqueza que xera. A distribución dos servizos no territorio amosa grandes desigualdades e desequilibrios, dado que tenden a se concentrar nas zonas con maiores niveles de renda.

Características do sector terciario

O sector terciario ou servizos abrangue o conxunto de prestacións orientadas a satisfacer as necesidades e demandas da sociedade. É un sector moi heteroxéneo formado por actividades moi diversas. As características principais que definen o sector terciario son:

– Actividades intanxibles e inmateriais. O que se ofrece e se valora é a calidade da prestación que se realiza, por exemplo, un servizo médio ou unha asesoría.

– Actividades imposibles de almacenar. Os servizos préstanse cando son necesarios ou requiridos, polo que se adoitan localizar preto dos posibles usuarios.

– Actividades moi diversas. Desde administracións públicas, servizos financieiros, comerciais, culturais e de lecer, sanitarios e educativos, dirección, administración e asesoría de empresas, servizos de limpeza e mantemento, asistencia social, comunicacións, etc.

– Actualmente, téndese a diferenciar o terciario clásico do terciario superior ou cuaternario, sector que reúne as actividades máis cualificadas: investigación, telecomunicacións, alta tecnoloxía…

– É un sector que abrangue dende grandes empresas con milleiros de traballadores a pequenos empresarios.

Causas da terciarización

Desde hai tres décadas, pódese dicir que España ten unha economía de servizos, porque máis de dous terzos de todos os empregos e a produción que se xera no país proceden deste sector. A tendencia é que esta proporción continúe aumentando nos próximos anos, tal e como ocorre en todos os países do noso medio. Por iso adóitase afirmar que en España vivimos un proceso de terciarización da economía.

O rápido crecemento que experimentaron as actividades de servizos é o resultado das profundas transformacións que viviu a sociedade española, que hoxe presenta as seguintes características:

– É unha sociedade de consumo, en que o aumento do nivel de renda elevou a capacidade de compra e, con isto, o desenvolvemento do comercio e toda unha serie de servizos destinados á poboación.

– É unha sociedade do benestar, en que aumentou a oferta de todo tipo de servizos sociais (educativos, sanitarios, culturais, deportivos…), ofrecidos por institucións públicas e privadas.

– É unha sociedade de ocio, en que aumenta a importancia do turismo e de diversos servizos relacionados co gozo do tempo libre (hostalaría, restauración, espectáculos, etc.).

– É unha sociedade capitalista avanzada, en que o sector financieiro e de seguros ocupa un lugar destacado no control dos cartos e o crédito, básicos para o funcionamento das empresas e o propio consumo familiar.

– É unha sociedade do coñecemento, en que cobran protagonismo unha serie de servizos avanzados que melloran a calidade e competitividade das empresas (enxeñaría, deseño, servizos informáticos, asesoría técnica…), xunto a centros de investigación e centros tecnolóxicos para promover a I+D (investigación e desenvolvemento tecnolóxico).

– É unha sociedade rede, en que tanto as persoas coma os produtos ou a información, teñen cada vez maior mobilidade, xerando densas redes de fluxos ás que os territorios queren estar conectados, o que aumenta a demanda de todo tipo de transportes e telecomunicacións.

– É unha sociedade regulada, porque a súa complexidade esixe unha administración pública eficaz que xestione o seu funcionamento. Todo isto supón unha gran diversidade de servizos, desde os máis especializados e modernos ata os máis tradicionais e precarios.

Contrastes na localización dos servizos

A localización do emprego en actividades de servizos mostra importantes diferenzas se se considera o volume total de persoas ocupadas nas diferentes provincias. As de Madrid, Barcelona e Valencia concentran case 5 millóns de empregos, equivalentes a máis dunha terceira parte do total, seguidas por outras provincias litorais, xunto a Sevilla e Zaragoza. Se se considera en cambio a proporción do emprego terciario sobre o total, as diferenzas disminúen, cos valores máis altos en Madrid, o litoral mediterráneo (agás Cataluña) e ambos os arquipiélagos.

Esa distribución relaciónase coa influencia de diversos factores:

– Ante todo, relaciónase coa repartición da poboación e o seu nivel de renda, pois a maioría destas actividades buscan estar cerca dos seus clientes potenciais e, polo tanto, aumentan en territorios con altas densidades e elevado nivel de ingresos.

– Tamén inflúe a presenza de poboación estacional relacionada co desenvolvemento do turismo, sobre todo, nas áreas litorais, pois iso engade un volume importante de consumidores dalgúns tipos de servizos.

– Un terceiro factor é a densidade de empresas no territorio, pois son as principais demandantes dalgúns servizos (desde o transporte e as telecomunicacións, aos servizos informáticos, xurídicos, de mantemento e reparación, de deseño e enxeñaría, etc.).

– Por último, as administracións central, autonómica e local distribúense por todo o territorio, pero a presenza de funcionarios e contratados nelas é maior naqueles provincias e cidades onde se localiza a capitalidade nacional ou autonómica.

En resumo, os servizos teñen hoxe unha gran importancia e dinamismo, ata converterse na principal fonte de emprego actual e para o futuro. Por esa razón, e porque as diferentes actividades tamén mostran diversas tendencias de localización, xeran paisaxes específicas e, en ocasións, son fonte de impactos negativos; a Xeografía interésase cada vez máis por este sector que conta con máis de 14 millóns de empregos e dous terzos do valor da produción total obtida en España, así como a maior perspetiva de crecemento.

O sector servizos en Galicia

Máis do 60% do PIB de Galicia corresponde ao sector servizos, que experimentou un gran crecemento e diversificación nas últimas décadas. O turismo, o comercio, os transportes e mais os servizos sociais son exemplos desta transformación.

O sector terciario de Galicia adquiriu unha importancia decisiva na creación de postos de traballo, xa que en 2008 os servizos ocupaban o 63% do emprego galego. A distribución xeográfica está pouco equilibrada; os servizos concéntranse nas capitais provinciais e nos grandes núcleos urbanos, principalmente nas provincias da Coruña e Pontevedra. Distínguense dous subsectores:

– Os servizos non destinados á venda son os servizos sociais financiados polos organismos oficiais, como a educación, a saúde e a administración pública. Así, en 2006 o 56% do gasto público que realizou a Xunta estivo destinado a sanidade e educación.

– Os servizos destinados á venda abranguen o comercio, o turismo, os transportes, os servizos ás empresas, que diversificaron a súa oferta en actividades como asesoramento xurídico, servizos informáticos e administrativos, recursos humanos ou publicidade e os servizos financieiros, que potencian o crecemento da economía a través da concesión de créditos a particulares e empresas, e o investimento en proxectos empresariais.

En canto ó turismo, Galicia recibiu en 2007 máis de 3.700.000 turistas. Esta afluencia masiva de visitantes representou ao redor do 5,5% do PIB e proporcionoulle emprego ao 6,1% da poboación ocupada. Actualmente a Comunidade dispón de máis de 54.000 prazas hoteleiras e de numerosos servizos e equipamentos complementarios. Os turistas que visitan Galicia proceden na súa maioría do territorio español (80,4%) e en menor medida do estranxeiro (19,6%), sobre todo de países da UE, como Portugal, Reino Unido, Alemaña, Francia e Italia. A nosa Comunidade ofrece diversos tipos de turismo: turismo de sol e praia, turismo cultural, turismo rural e turismo termal.

Sen embargo, no ano 2008 Galicia recibiu uns 200.000 visitantes menos que o ano anterior, por mor da recesión económica. Ademais, a imposibilidade de competir no mercado internacional cos destinos masivos de praia determinou a orientación da política turística cara a outros campos, como o gastronómico, cultural, or congresos ou o deportivo, co fin de atraer un turismo de maior calidade e asegurar a ocupación hoteleira durante todo o ano.

Respecto ao comercio, Galicia incrementou nas últimas décadas o comercio interior como consecuencia do crecemento demográfico e económico. Na actualidade representa un 10% do PIB e emprega a un 17% da poboación ocupada. Caracterízase pola coexistencia de numerosos pequenos establecementos xunto con grandes empresas comerciais nacionais e multinacionais. Actualmente, o pequeno comercio está vivindo unha crise que se manifesta na redución de establecementos tradicionais e na perda de emprego.

Os intercambios co exterior son cada vez máis importantes debido á apertura progresiva da economía galega. A balanza comercial nos últimos anos foi positiva xa que as exportacións superaron ás importacións. Así, durante o ano 2008, Galicia vendeu ao estranxeiro produtos por valor de 15.614 millóns de euros e importou o equivalente a 15.463 millóns. As exportacións céntranse na venda de material de transporte, confección, e peixe, crustáceos e moluscos. As importacións que destacan polo seu volume son os produtos enerxéticos e o material de transporte, que concentran o 40,5% do total. O desafío máis importante do comercio exterior galego é manter o superávit da balanza comercial alcanzado en 2007 e 2008, tras décadas de déficit comercial.

Finalmente, nos transportes hai que salientar que a situación periférica e o relevo accidentado de Galicia son factores que explican que as infraestruturas de transporte e comunicación co resto do Estado fosen tradicionalmente moi deficientes. Así e todo, nas últimas décadas, os investimentos públicos destináronse a modernizar e ampliar a rede de estradas, os ferrocarrís, os portos e os aeroportos.

TOMADO DE:

http://noespazoenotempo.webnode.es

CADRO SENÓPTICO SOBRE O SECTOR TERCIARIO ESPAÑOL (APUNTAMENTOS SUPRA)

CMAPS OS SERVIZOS 2º BACH 2013 BIS

 

IMPORTANCIA DEL SECTOR SERVICIOS EN LA ACTUAL ECONOMÍA

1. INTRODUCCIÓN

La creciente importancia de las actividades terciarias supone uno de los elementos clave en la dinámica de la economía española. La mayor parte de la producción nacional está vinculada a este sector y más de dos tercios de los trabajadores están englobados dentro de alguno de sus subsectores. La creciente importancia del sector servicios es un fenómeno relativamente reciente. Este proceso ha venido acompañado por una reducción muy notable de las actividades primarias y una progresiva reducción de las secundarias. Es, en el actual contexto económico, donde la fuerza del sector servicios se pone de manifiesto, puesto que las debilidades que se aprecian en los otros sectores solamente son compensadas por este.

La localización de los servicios, las actividades comerciales, las actividades financieras, los transportes y el turismo son algunos de los elementos que deben ser analizados para poder ofrecer una panorámica general de esta actividad. No obstante, se debe destacar que nos encontramos ante una actividad que cuenta con unas importantes repercusiones espaciales y, por lo tanto, es absolutamente necesario abordar las posibilidades que se plantean a través de las políticas de ordenación del territorio. No hay que perder de vista que aunque es una pieza básica de la economía española también cuenta con algunas carencias y debilidades que afectan a todo el sistema productivo nacional.

2. EL PROCESO DE TERCIARIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

En paralelo a los cambios vinculados a la Tercera Revolución Industrial se desarrollaron profundas modificaciones en el sector de los servicios. La rápida expansión, en apenas 30 años, ha propiciado una modificación sustancial de la estructura económica de España. El resultado más notable es que la mayor parte de la riqueza generada en nuestro país y un porcentaje abrumador del empleo está vinculado directa o indirectamente a este tipo de actividades. El análisis y la búsqueda de los factores que pueden explicar este proceso de terciarización de la economía española se pueden concretar en los siguientes:

a) Desde el ámbito de la demanda, el incremento de los servicios está favorecido por el desarrollo económico e incremento de la renta personal disponible.

b) Desde la perspectiva de la oferta, se debe destacar que se trata de un sector que absorbe una proporción de empleos muy elevados y que es el sector refugio, frente a la pérdida de importancia tanto de las actividades manufactureras como de las vinculadas a las actividades agrarias.

c) Los procesos de externalización vinculados con los sectores empresariales e industriales tradicionales está favoreciendo la aparición de empresas especializadas en servicios que anteriormente se desarrollaban dentro de aquellas.

d) No menos importantes han sido los cambios derivados por el envejecimiento de la población así como los ligados a la incorporación de la mujer al mercado laboral. Ambos factores han favorecido la dinamización de las actividades terciarias.

e) En el caso concreto de nuestro país, el espectacular crecimiento del terciario no podría explicarse sin el desarrollo y la consolidación del estado de bienestar. Los servicios comunitarios, sociales y de atención personal han visto como su participación en el valor añadido bruto del sector crecía rápidamente.

f) Dentro de las ramas terciarias se debe destacar el papel de las actividades financieras, la hostelería y el transporte. No obstante, es destacable que son las ramas vinculadas a las telecomunicaciones las que han representado el núcleo más dinámico de todo el terciario español en la última década.

En la actualidad, la estructura de especialización de España en las ramas de servicios se encuentra condicionada por la elevada participación de la hostelería y el turismo, superior a la de nuestros socios europeos en consonancia con la existencia de claras ventajas naturales y climatológicas. Por el contrario, los servicios empresariales, considerados a nivel internacional como actividades de carácter estratégico por su capacidad para influir sobre la competitividad del conjunto del entramado productivo, tienen un escaso desarrollo en España, en relación con el promedio de la U.E. La posibilidad de mejorar el sector servicios y fomentar las ramas más dinámicas constituye el eje de buena parte de las iniciativas, públicas y privadas, que se han desarrollado en los últimos años.

Por otra parte, un elemento que se debe tener en cuenta al analizar el sector terciario es su desigual distribución en el territorio y las repercusiones que desde el punto de vista económico se derivan de este fenómeno. La consolidación de unas áreas dinámicas donde se concentra en buena medida la mayor parte del empleo y la riqueza generada por el terciario, contrasta con la presencia de otras áreas menos dinámicas y que presentan caracteres diferenciales.

3. DISTRIBUCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS EN EL TERRITORIO ESPAÑOL

3.1. LA LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS

La situación actual del terciario implica notables diferencias en cuanto a su distribución espacial en el territorio español. Si bien es destacable que el proceso de terciarización ha sido común a todo el espacio, no es menos cierto que la evolución no ha sido homogénea y, por lo tanto, se han producido notables diferencias entre las distintas regiones. No obstante, el predominio del sector servicios en todas y cada una de ellas es totalmente abrumador. Un elemento a tener en cuenta es que las desigualdades no se circunscriben al conjunto del terciario sino que se hacen más claras cuando se analizan los datos por subsectores. Es en este aspecto cuando más notables son las diferencias al referirnos a los sectores más especializados y con un carácter más dinámico.

Un primer factor a tener en cuenta es la presencia de los servicios ligados a las administraciones públicas. En España el reparto competencial entre las administraciones central, autonómica y local constituye un factor clave en este aspecto. El emplazamiento de las sedes de los principales organismos administrativos tiende a concentrarse en ciertas áreas y, más concretamente, en determinadas ciudades. Por lo tanto, es evidente que constituye un elemento que favorece la actividad económica general de las áreas en donde se localizan.

En segundo lugar, se debe destacar que la presencia de un tejido empresarial denso favorece la ubicación de algunas ramas del terciario, como son las telecomunicaciones, el transporte y, sobre todo, los servicios especialmente diseñados para cada una de las empresas o industrias. Es un aspecto crucial en su actual distribución espacial, puesto que las empresas que prestan servicios a otras empresas o industrias, se localizan en las proximidades de éstas. Por lo tanto, las diferencias regionales son notables en este punto.

Servicios_Mapa_01

Fig. 1. Localización de las actividades de servicios. 2006

http://www.01.ign.es/espmap/img/mapas_servicios_bach/Servicios_Mapa_01.gif

Otros elementos que condicionan su distribución serían tanto el desigual reparto espacial de la población como el nivel de renta de las personas, puesto que la localización de muchas actividades terciarias prima la proximidad al cliente. Los ingresos personales y el tipo de sociedades que se localizan en una determinada área, constituye un elemento fundamental que numerosas empresas de servicios tienen en cuenta al tomar la decisión de su localización. La densidad de población es importante pero no sólo en relación con su residencia estable sino también con los lugares donde se desplazan con carácter temporal los españoles. Es en este aspecto donde el turismo, de todo tipo, se muestra como un elemento dinamizador de estas actividades.

El resultado final de la localización de estas actividades lo podemos apreciar en el mapa correspondiente (Fig. 1). En las áreas de Cataluña y Madrid es donde se sitúan las actividades más especializadas, las de servicios a las empresas así como las vinculadas a las administraciones públicas. En segundo lugar, se distinguen las regiones donde predominan los servicios destinados al consumo (hostelería, comercio, turismo…), como son Baleares, Canarias y Comunidad Valenciana. Para finalizar, apreciamos como en el resto del territorio nacional, fundamentalmente el centro, las actividades terciarias tienen una presencia menor. Por lo tanto, las diferencias estructurales a nivel económico tienen en la distribución de las actividades de servicios un punto clave a la hora de su explicación.

3.2. EL TERCIARIO COMO GENERADOR DE RIQUEZA Y EMPLEO

3.2.1. Contribución de los servicios al PIB

Un análisis de la evolución del empleo entre 1970 y 2010 confirma la expansión continua en el sector servicios, es más, se aprecia claramente como en contextos de crisis económica (recesión) su evolución es mucho mejor que la de otros sectores. La crisis industrial de finales de los años 70 y comienzos de los 80 del siglo XX junto a la reducción gradual del sector primario derivaron en un alza sin precedentes del terciario. Un elemento a tener en cuenta es la consolidación y desarrollo del estado del bienestar que motivó un notable incremento en el empleo terciario. Las reformas políticas que se desarrollaron a partir de 1978 favorecieron la creación de una serie de servicios sociales, de carácter público, que tuvieron una trascendencia evidente en la consolidación de este sector como el puntero desde la perspectiva laboral y social.

Ahora bien, el proceso de terciarización de la economía española no solo ha estado ligado a la pujanza de los servicios de carácter social, personal y comunitario sino que es especialmente llamativo el desarrollo de los servicios empresariales. No obstante, este incremento no ha venido acompañado de un aumento paralelo de su productividad, lo cual refleja uno de los problemas que tiene este sector dentro de la actual situación económica española.

El análisis de las diferentes ramas que componen el sector servicios confirma las grandes diferencias que hay en su interior. Son los subsectores vinculados a las telecomunicaciones y a las actividades financieras las que mayor incremento han tenido de productividad. Por el contrario, el comercio, la hostelería y los servicios sociales presentan muy ligeros avances de este factor. En este sentido, destacan los servicios a las empresas que constituyen el centro de referencia en cuanto a generación de empleo y de valor añadido. En definitiva, nos encontraríamos ante una diversidad que demuestra las carencias existentes pero que pueden ser solventadas y corregidas de cara a una mejora de su productividad. Un factor que los expertos económicos suelen indicar como causa de estas carencias es el reducido grado de competencia que provoca un limitado progreso técnico, una gran intensidad de mano de obra, una escasa capitalización y una gran atomización de las empresas.

Desde el punto de vista de la aportación del PIB en función de los sectores económicos (Cuadro 1) se aprecia claramente una consolidación del sector servicios. La aportación del sector primario se ha reducido desde el 11% de 1970 al 2,7% del 2010, lo cual indica claramente que se trata de un sector con un peso muy reducido en la economía española. Por lo que se refiere al sector secundario, industria-energía y construcción, se aprecia cómo, en particular, la industria ha reducido su aportación al PIB de manera muy notable, en concreto, en 1970 representaba un 34% y en el 2010 un 15%. Es un reflejo muy claro de cómo ha incidido en España el proceso de cambio y transformación industrial. Por su parte, la construcción refleja una evolución muy llamativa. El peso de esta actividad en la economía española ha crecido hasta alcanzar un 11,6% en el año 2005.

No obstante, la crisis consiguiente ha provocado una tendencia bajista en su evolución, por lo que en el año 2010 su porcentaje ha disminuido a un 10,1%. Sin duda alguna es el sector servicios el que presenta una evolución muy llamativa. En el año 1970 era el sector que más aportaba al PIB con un 46,2% pero lo más significativo es como en los años siguientes se fue incrementando dicha cifra. En 1980 alcanzó el 56,5%, en 1990 un 60,6% y en el año 2000 un 66,4%. Por lo tanto, a partir del año 2000 más de 2/3 del PIB es aportado por el sector servicios. La tendencia de la última década es de un ligero incremento, ya que en 2010 alcanzó el 71,6%. En definitiva, la dependencia en la formación sectorial del PIB del terciario es muy importante. Una de las consecuencias de este fenómeno es la modificación de la población ocupada española desde la perspectiva sectorial.

3.2.2. Análisis del empleo terciario

Los datos de empleo (Cuadro 2) son muy significativos de la situación de las últimas décadas. En el año 1970 se puede apreciar como existía una distribución bastante uniforme en relación con los tres sectores, aunque con una ligera ventaja del terciario (36,5%). Los acontecimientos económicos de las décadas de los 70 y 80 del siglo XX propiciaron una drástica reducción del empleo primario y una paulatina reducción del secundario. En el primario es mucho más drástico puesto que se pasó de un 29,3% en 1970 a un 4,4% en el año 2010. El sector industrial y de energía en 1970 representaba el 25,3% del empleo, cifra que paulatinamente ha ido disminuyendo hasta alcanzar un 14,2% en el año 2010. En cuanto a la construcción su evolución en términos de empleo ha estado directamente vinculada con la situación económica en España. La cifra más alta se alcanzó en 2005 con un 12,4% y desde entonces no ha hecho más que disminuir, perdiéndose más de un tercio de su empleo en el año 2010 (8,5%).

La terciarización de la sociedad española tiene fiel reflejo en la evolución del empleo. En 1970 un 36,5% de los activos trabajaba en actividades terciarias y en 2010 esa cantidad ascendía a un 72,8%. Es decir, en cuarenta años el porcentaje se ha multiplicado por dos. Los datos analizados y el gráfico de la evolución de la población ocupada (Fig. 2) nos muestra como el sector servicios se ha convertido en el sector clave de la economía española y el único que ha conseguido, de manera constante, presentar tasas notables de crecimiento. Las perspectivas de cara al futuro, en la actual situación de crisis económica (2011) por la que atraviesa España, refuerzan de una manera notable su papel clave en la creación de puestos de trabajo.

Industria_Graf_02

Fig. 2. Evolución sectorial de la población ocupada en España. 1900-2006 (%)

http://www.01.ign.es/espmap/img/graficos_industria_bach/Industria_Graf_02.gif

Los servicios son, en general, generadores netos de empleo aunque no es menos cierto que en determinadas coyunturas pueden padecer ciertos periodos con un menor dinamismo. Ahora bien, un aspecto que se debe tener en cuenta son los tipos de empleos que se han creado durante los últimos años. La temporalidad y la inestabilidad son algunos de los rasgos característicos de la mayoría de los puestos de trabajo generados. Las carencias que presenta el mercado laboral se manifiestan de una manera nítida en períodos de recesión económica. Las malas condiciones salariales y laborales de muchos de los trabajadores del sector terciario están relacionadas con la baja productividad y escasa competitividad de muchas de las empresas del sector. Para finalizar, dentro del contexto laboral hay un aspecto que debe ser destacado. En un contexto general de crecimiento de los empleos terciarios es muy llamativa la incorporación de las mujeres al mercado laboral en paralelo al proceso de terciarización económica. Si tradicionalmente la mujer ha contado con innumerables obstáculos en la búsqueda de un empleo, no es menos cierto que hay diferencias en función de los sectores económicos. Si en los sectores primario y secundario su presencia es, en la actualidad, muy reducida, no ocurre lo mismo en el terciario puesto que la presencia femenina es mayoritaria en él. En concreto, representan un 52,6% de los puestos de trabajo.

El peso de los servicios es muy importante en un análisis de las personas ocupadas en función de su sexo, puesto que del total de mujeres ocupadas, un 85% trabajan en el terciario mientras que el porcentaje se reduce en relación con los hombres a un 66%. Por lo tanto, si bien es cierto que las actividades de servicios generan puestos de trabajo a nivel general, no se debe perder de vista que esa generación se centra fundamentalmente en las mujeres. Las políticas de igualdad y las medidas de tipo legal que se han desarrollado en los últimos años han favorecido estas tendencias descritas.

TOMADO DE: J. A Luengo (2011). “La importancia del sector servicios en la actual economía española” (Temario de oposiciones de Geografía e Historia), Clío 37. http://clio.rediris.es. ISSN: 1139-6237.

GALERÍA DE PAISAXES TURISTICOS PARA PRÁCTICOS DE A&C

PRAIA AMÉRICA NOS ANOS 60 DO S.XX

31043888_020345  PRAIA AMERICA 1

PRAIA AMÉRICA NA ACTUALIDADE

41706971

BENIDORN NOS 50

BENIDORN NOS ANOS 50

BENIDORN ACTUALIZADO

BENIDORN A FINAIS DO S.XX

PAISAXE DE LITORAL PRETERCIARIO 1960

PAISAXE DE LITORAL LEVANTINO ESPAÑOL NOS ANOS 50

PAISAXE DE LITORAL TERCIARIO 2000

PAISAXE DE LITORAL LEVANTINO ESPAÑOL A FINAIS DO S.XX

LOCALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS (documento ign.es)

La economía española es hoy una economía de servicios. Eso significa que dos terceras partes del empleo y de la riqueza producida se obtienen en el sector terciario o de servicios, al que pertenecen todas aquellas actividades que no obtienen bienes materiales (como alimentos, combustibles, ropa, libros, teléfonos móviles, muebles, ordenadores o viviendas, por ejemplo), sino bienes inmateriales (como educación, salud, entretenimiento o seguridad, entre otros muchos). Tal situación supone, igualmente, que la mayoría de contratos firmados en los últimos años en nuestro país también correspondieron a los servicios, y que buena parte de los jóvenes que se incorporen al mundo laboral en los próximos años, lo harán en empresas de ese sector. La proporción de mujeres ocupadassegún sectores de actividad muestra, además, que la probabilidad de trabajar en profesiones relacionadas con los servicios es mucho más alta en el caso de la mujer, ya que de los ocho millones de trabajadoras contabilizadas en 2006, más de 6,8 millones se sitúan en los servicios.

Dentro de este sector existe una gran variedad de ocupaciones, por lo que resulta necesario establecer una tipología de actividades de servicios, que presentan unas pautas de localización en el territorio, unas exigencias de cualificación profesional y unas condiciones de trabajo muy diferentes. Resulta bastante expresivo, en este último aspecto, constatar que aquí se encuentran buena parte de los empleos mejor pagados, pero también de los más precarios y peor retribuidos. Así, por ejemplo, el coste salarial medio por trabajador en 2006 se situó en torno a los mil euros, tanto en la hostelería (1.063 euros), como en el comercio (1.161), pero alcanzó los 3.572 euros entre los trabajadores de la banca, los 2.824 en los dedicados al transporte aéreo y los 2.288 en los servicios informáticos, quedando los empleados de la sanidad (1.874) o la educación (1.558) en cifras próximas al promedio salarial español.

La localización de las actividades de servicios en España muestra importantes diferencias si se considera el volumen total de trabajadores en cada provincia. Por una parte, eso se corresponde con la distribución de la población y su mayor o menor nivel de renta, que afecta su capacidad de compra y le permite demandar una mayor o menor cantidad de servicios (desde establecimientos comerciales a restaurantes, cines, etc.), lo que también ocurre allí donde se recibe un gran número de turistas. Al mismo tiempo, la presencia de una elevada densidad de empresas en determinados territorios también atrae la instalación de servicios que las tienen como principales clientes (desde asesoramiento informático o legal, a telecomunicaciones, reparación y mantenimiento de la maquinaria, transporte de mercancías, etc.). Por último, los diferentes gobiernos (central, autonómicos y locales) se encargan de ofrecer una serie de servicios públicos que mejoran la calidad de vida de la población, y suelen distribuirse de forma más equilibrada en relación al número de ciudadanos (desde ambulatorios y hospitales, a escuelas e institutos, polideportivos y centros culturales, etc.).

El resultado es un mapa en el que destaca el gran número de trabajadores en las provincias de Madrid (2,4 millones) y Barcelona (1,8 millones), seguidas a bastante distancia por aquellas otras provincias más pobladas y que cuentan con grandes ciudades: más de 700.000 empleados en Valencia; más de 400.000 en Sevilla, Alicante y Málaga; más de 300.000 en Vizcaya, Murcia y Las Palmas de Gran Canaria, etc. En cambio, el menor volumen de empleo en servicios corresponde a las provincias menos pobladas, y con un nivel de renta inferior al promedio español, que en su mayoría se sitúan en las regiones interiores de la Península: en los casos de Segovia, Ávila, Palencia, Soria, Zamora, Cuenca y Teruel no se alcanzan los 50.000 empleos en el sector.

Si lo que se considera, en cambio, es la evolución del empleo en actividades de servicios durante los últimos años, se comprueba que las provincias con mayor crecimiento no fueron ya las de mayor volumen, por lo que puede afirmarse que se avanza hacia un mayor equilibrio en su distribución espacial. De todos modos, eso no ocurre por igual en todo tipo de empresas, sino que aquellas que ofrecen servicios de mayor calidad y precio, o requieren profesionales altamente cualificados, tienden a concentrarse en las grandes ciudades y las regiones más desarrolladas, mientras las que ofrecen servicios menos especializados y contratan trabajadores de escasa cualificación, están repartidas por todo el territorio. Por eso la cantidad y, sobre todo la calidad de los servicios o el nivel formativo de sus trabajadores, suelen considerarse un buen indicador del desarrollo territorial.

Esas diferencias se comprueban al considerar algunas de las actividades de servicios más dinámicas en la última década. Así, por ejemplo, la distribución de los servicios avanzados a las empresas, que identifica aquellos más especializados (servicios informáticos, de ingeniería y consultoría, investigación, etc.), se muestra muy concentrada, con apenas tres provincias que reúnen más de la mitad de todos los empleos en España. Por el contrario, la localización de los centros comerciales y su distribución por Comunidades Autónomas, permite comprobar su presencia en la práctica totalidad de las provincias, aunque con importantes diferencias entre unas y otras relacionadas con la diferente capacidad de compra.

La evolución del número de¡aperturas de centros comerciales en los últimos años pone también de manifiesto el auge actual de este nuevo tipo de espacio de consumo y ocio, que suele contar en su interior con un elevado número de pequeñas tiendas especializadas, muchas de ellas pertenecientes a cadenas de franquicias. Estas últimas se han extendido con rapidez y contribuyen a la estandarización de unos centros comerciales que son bastante similares unos a otros. Por eso, el mapa de la distribución del número de franquicias y la identificación de las principales actividades con presencia de franquicias, son útiles para acercarse a la geografía de las nuevas formas comerciales.

En resumen, la economía española está dominada hoy por una gran cantidad y variedad de servicios, de los que todos somos usuarios o consumidores, y en los que trabaja una amplia mayoría de la población ocupada en España. Por esa razón, y porque muchos de ellos generan también paisajes con fuerte personalidad propia, la Geografía se interesa cada vez más por comprender las características, dinamismo, localización e impactos territoriales de unas actividades que seguirán siendo fundamentales en los próximos años.

Advertisements

situación actual e desafíos de futuro da industria española; temas das pau

6 Febreiro, 2013

A REESTRUTURACIÓN DOS ESPAZOS INDUSTRIAIS. SITUACIÓN ACTUAL DA INDUSTRIA EN ESPAÑA E GALICIA.

– Desafíos: problemas estruturais (dimensión, I+D+i, tecnoloxía) e consecuencias da

incorporación á Unión Europea.

– Tendencias recentes da industria en España: globalización e deslocalización.

España é un país integrado no conxunto dos países industriais do mundo. Pero o desenvolvemento en España da actividade industrial non acadou un nivel notable ata a segunda metade do século XX. A crise industrial de 1974, que evidenciou a necesidade de cambiar os sistemas de produción, coincidiu coa revolución tecnolóxico-informática. Desenvolveuse así unha nova etapa denominada postindustrial ou informacional e tamén terceira revolución industrial que deu lugar a novos modelos de empresas cunha importancia crecente das novas tecnoloxías, a innovación e a investigación. O ingreso de España na Unión Europea supuxo a fin de todo proteccionismo e a apertura do mercado á competencia exterior, o que provocou unha reconversión industrial e o peche

de moitas industrias non competitivas.

Situación actual da industria española

A industria española despois da súa entrada na Unión Europea viviu un proceso de modernización produtiva, aínda que tivo que superar un período de crise a partir do ano 1990 que se agudizou no ano 1993. A mediados dos noventa a industria española, xa recuperada, convertérase no sector de actividade máis produtivo grazas á moderación salarial e á flexibilidade na contratación laboral. A economía crecía por riba da media europea e aumentaba o investimento español nos países da Unión Europea mentres que en Portugal, o norte de África e Latinoamérica se instalaban empresas españolas.

A industria tivo un bo ritmo de crecemento de vendas, produción e demanda aínda que vai perdendo importancia dentro do conxunto de actividades económicas a causa da terciarización xeral do emprego.

No entanto, en 2007 xorde a crise financieira en Estados Unidos e aféctalle a economía mundial. Na Unión Europea iniciouse unha tendencia xeral á baixa, que en España se reflicte cunha recesión da carteira de pedidos, un aumento dos stocks e unha desaceleración do emprego.

Os desafíos da industria española

A industria española presenta diversos problemas estruturais que afectan negativamente á súa competitividade fronte á economía europea e á global:

– Existe un escaso número de grandes empresas, xa que dominan as pequenas e medianas empresas; estas teñen a vantaxe de adaptarse mellor ás demandas do mercado e presentar menos conflictos laborais, porén, non permite facer economías de escala, nin grandes investimentos en novas tecnoloxías. O Instituto da Mediana e Pequena Empresa Industrial fomenta a innovación das PEMEs e a colaboración tecnolóxica entre elas.

– A produtividade industrial é inferior á da Unión Europea, feito que incrementa o custo laboral. Un

dos recursos para mellorar a produtividade é a aplicación das innovacións derivadas das TIC, pero o gasto español neste sentido está moi por debaixo do gasto da UE.

– O nivel de intensidade tecnolóxica é baixo e a porcentaxe de investimento en I+D é insuficiente (só o 1,4% de industrias manufactureiras españolas presentan un nivel alto de intensidade tecnolóxica e unicamente 22 empresas españolas figuran na listaxe das mil empresas comunitarias que máis invisten en innovación).

Isto provoca unha balanza tecnolóxica deficitaria: as principais empresas de automóbiles, maquinaria eléctrica, aparellos electrodomésticos e produtos farmacéuticos fabrican con patentes estranxeiras, que son unha boa fonte de ingresos para os países que as crean, pero un enorme gasto para países como España que deben pagar para a súa aplicación.

É fundamental, polo tanto, dedicarlle unha porcentaxe máis elevada do PIB a I+D e fomentar a mellora do sistema educativo e a formación técnica laboral.

Consecuencias da incorporación de novos Estados á UE

A incorporación de novos países á UE afecta a industria española por diversas causas: estes países gozan dunha maior proximidade ao grande eixe industrial europeo que constitúen os países nórdicos, Alemaña e o Norte de Italia; ademais, a súa estrutura productiva é similar á española, a man de obra, máis barata, e a súa produtividade e cualificación en alta tecnoloxía, maior. Así mesmo o investimento do capital estranxeiro permitiulles a implantación de empresas de alta tecnoloxía co que aumentou o seu potencial industrial dentro da UE.

Un dos sectores da industria española máis afectados é o dos automóbiles, no que España mantivo un bo ritmo de exportacións; o sector está dominado por empresas de capital estranxeiro que poden deslocalizar as industrias na procura de menores custos, o que tería consecuencias negativas para as industrias de compoñentes. España debería orientar o seu tecido industrial a unha maior calidade e produtividade para lle facer fronte á competencia dos novos países da UE que tenden a esprazar a España do seu segmento do mercado exportador.

Os espazos industriais españois nun mundo global

O actual tecido industrial español estase a incorporar á globalización económica, de maneira que as nosas zonas industriais se configuran como puntos dunha rede de produción a nivel mundial.

Esta rede caracterízase pola concentración de capital e de decisión en poucas empresas multinacionais moi poderosas, co que o papel da economía estatal se reduce. Numerosas decisións tómanse fóra de España xa que aquí hai poucas sedes centrais de grandes empresas. Isto explica que, malia ser unha potencia industrial, non teña un papel relevante na economía mundial.

Globalización e deslocalización

Nunha economía globalizada as empresas buscan a competitividade para aumentar a súa conta de mercado; de aquí derívanse as causas da deslocalización: a busca de menores custos laborais e das mellores condicións fiscais e técnicas. Por esta razón trasládanse ao Leste de Europa, Sueste asiático, China…

Por outro lado, a localización dos establecementos industriais flexibilizouse de maneira que a empresa pode deslocalizar parte do proceso produtivo. Este é o caso dalgunhas fábricas téxtiles españolas que desprazaron ao Norte de África os procesos que esixen unha considerable ma de obra, mentres que o deseño dos tecidos, proceso de maior valor engadido, se fai en España.

As consecuencias das deslocalizacións son o aumento da taxa de paro e a perda de emprego do sector secundario que cad avez tende máis a terciarizarse.

As políticas industriais, por parte dos gobernos, proporciónanlles axudas ás empresas para frear o proceso de deslocalización e o aumento do paro.

O proceso de industrialización de Galicia

En 1955, cando outras comunidades españolas comezaban o seu despegamento industrial, preto do 70% da poboación galega aínda se dedicaba ás actividades agrícolas. Así pois, o proceso industrializador en Galicia estivo marcado por un evidene atraso debido non só á falta de iniciativas locais senón tamén á deficiente organización do sector primario e á súa posición periférica e mal comunicada con respecto aos centros de decisión.

Ata as décadas centrais do século XX, as únicas actividades fabrís, limitadas case exclusivamente ao sector naval e ás conserveiras, foran desenvolvidas grazas a inestimentos exteriores como os levados a cabo pola burguesía catalana en certos núcleos costeiros. Posteriormente, as actuacións do goberno central en materia de desenvolvemento -os Polos de Desenvolvemento Industrial- apoiaron un incipiente, aínda que tardío, desenvolvemento industrial. A instalación de Citroën Hispania en Vigo (1957), grazas a un certo aperturismo económico a partir da década dos anos cincuenta, supuxo o inicio do proceso de internacionalización e diversificación da economía galega. Desde 1960, paralelamente á modernización do sector agrario, chegaron a Galicia varias multinacionais alimentarias (como Nestlé), que favoreceron o desenvolvemento das actividades primarias ao garantir e estabilizar a demanda industrial dos nosos productos agrícolas.

En definitiva, as grandes empresas localizadas en Galicia contan con capital eminentemente foráneo e están máis vinculadas á industria española ou europea no seu conxunto que á do resto da comunidade autónoma.

Estrutura e principais áreas industrias galegas

Na actualidade, o sector secundario ocupa en torno ao 29% da poboación activa galega, similar á porcentaxe española (30%), o que indica un importante desenvolvemento do sector nas últimas décadas. Non obstante, algúns dos subsectores empresarias localizados en Galicia supoñen un gran custo ambiental. Tal é o caso da celulosa de Pontevedra, a refinería da Coruña, ou as industrias de base localizadas no concello lucense de Cervo (Alúmina-Aluminio) e no coruñés de Cee (Carburos Metálicos).

As empresas industriais galegas, salvo excepcións, caracterízanse polo seu pequeño tamaño, o que as fai pouco competitivas, ao teren dificultades para incorporar innovacións tecnolóxicas. Os principais subsectores industriais localízanse ao longo do Corredor Atlántico, sobre todo na área metropolitana de Vigo e no Golfo Ártabro, que conta con mellores infraestruturas de comunicación e cunha rede empresarial consolidada:

– A construción naval -sector que sufriu unha forte reconversión, da que logrou saír gracias ás subvencións estatais e ás axudas do Fondo Social Europeo- localízase fundamentalmente nascidades de Ferrol (Navantia) e Vigo (Barreras), aínda que existen arredor de cen empresas polo xeral de pequeno tamaño relacionadas co ramo ao longo da costa galega que empregan máis de 10.000 traballadores.

– A industria automobilística concéntrase fundamentalmente en Vigo e a súa comarca arredor de Citroën Hispania. Así e todo, algunhas empresas dedicadas á fabricación de carrocerías e vehículos especiais aséntanse noutras localidades galegas como Santiago (Castrosúa e URO, vehículos especiais).

– O sector alimentario conta cunha ampla representación en Galicia, dada a vocación agropecuaria e mariñeira do territorio. Destacan as industrias de conserva de peixe, as de máis longa tradición da nosa comunidade, situadas preferentemente nas Rías Baixas e, sobre todo, na de Arousa (Ribeira, Pobra do Caramiñal, Vilagarcía, Vilanova…); os conxelados de produtos do mar -coa multinacional galega Pescanova-; o sector lácteo e o das augas minerais, localizados nas provincias de Ourense e Pontevedra, e o grupo Coren, que, empezando como cooperativa no ano 1961, se converteu na primeira empresa agroalimentaria de España, especializada en produtos avícolas.

– O ramo da madeira está composto por industrias de primeira transformación, representadas por empresas de gran tamaño presentes nos mercados internacionais -como a Financieira MadereiraM FINSA, con sede en Santiago- así como por un bo número de pequenas e medianas empresas (serradoiros, carpinterías, fabricación de mobiliario…) con carácter familiar e espalladas por todo o territorio, tanto nas provincias do interior como na costa.

TOMADO DE:

http://noespazoenotempo.webnode.es

CADRO SENÓPTICO SOBRE A INDUSTRIA ESPAÑOLA ACTUAL (APUNTAMENTOS SUPRA)

CMAPS INDUSTRIA 2 BACH 2013 bis

VIDEOS DA UNED:

“A ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL”.

O MADRID INDUSTRIAL

https://www.youtube.com/watch?v=ybxTcU48_J0&list=PLC646B700A694C013&index=2

SITUACIÓN ACTUAL DA INDUSTRIA EN ESPAÑA E GALICIA.

INTRO: CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA INDUSTRIA

Los factores que mayor peso tuvieron en el emplazamiento de los primeros establecimientos fabriles fueron la cercanía a los recursos naturales (carbón, hierro…) y la proximidad tanto a las áreas portuarias como a las grandes ciudades españolas. Estos factores fueron poco a poco perdiendo relevancia en cuanto fueron implementándose una amplia gama de políticas gubernamentales. No obstante, el resultado de estas medidas, años 70 del siglo pasado, fue una concentración de la actividad industrial en los ámbitos que históricamente contaban con presencia industrial y una ligera difusión hacia los territorios más próximos a ellos.

Ahora bien, la crisis de comienzo de los años 80 del s. XX propició una paulatina transformación en las localizaciones industriales. La reorganización industrial propició que factores como la existencia de recursos naturales o la proximidad a grandes concentraciones de población no fuesen esenciales. La existencia de unas óptimas infraestructuras de transporte, una mano de obra cualificada y las inversiones en tecnología, son los elementos fundamentales que explican las actuales tendencias espaciales vinculadas a la industria.

TERCERIZACIÓN ECONÓMICA Y PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LA INDUSTRIA

Un fenómeno que no admite discusión es la paulatina pérdida de importancia de las aglomeraciones urbanas como polos de concentración industrial. Las ciudades han visto como sus áreas industriales han ido, poco a poco, siendo sustituidas por otros usos (fenómeno de tercerización económica) dentro de un contexto especulativo general en relación con el valor del suelo. El uso residencial, comercial o destinado a la construcción de oficinas ha favorecido que el tejido industrial modifique su emplazamiento buscando rentabilizar un suelo muy apetecible para aquellos usos. La consecuencia es una pérdida muy importante no solo de industrias sino, sobre todo, una disminución considerable del empleo industrial. Se calcula que las ciudades de más de 250.000 habitantes han pedido unos 40.000 puestos de trabajo desde el año 2000 y que concentran solo el 18% de los empleos ligados a las actividades industriales. Si bien las iniciativas legislativas que se han desarrollado en las últimas décadas han intentado reducir los desequilibrios espaciales ligados a la actividad industrial, los resultados no han sido muy positivos.

La mayor parte del empleo y de la producción industrial siguen focalizados en el valle del Ebro, el corredor Mediterráneo, el área Cantábrica y Madrid. Por el contrario, el interior peninsular (ambas Castillas y Extremadura) continúa teniendo un papel secundario en relación con la actividad fabril. No obstante, las actuales diferencias espaciales no tienen que ver tanto con el número de empleos industriales sino con la tipología industrial presente en el espacio. En definitiva, los sectores fabriles más dinámicos y que cuentan con una importante presencia de I+D se localizan en las regiones más prósperas. Este es el fenómeno clave que permite diferenciar claramente los ámbitos punteros de los que se han quedado descolgados de los cambios más recientes en el ámbito industrial.

Un análisis de los datos estadísticos permite destacar el intenso cambio que en el ámbito económico ha experimentado España en las últimas décadas. Si a comienzos de la década de los 70 del siglo XX la actividad industrial representaba, según la Contabilidad Nacional, cerca de un 34% del PIB, en el año 2008 esa cifra descendió hasta el 17%. No se trata de un fenómeno exclusivo de España. A nivel mundial se observa un proceso similar y que tiene como consecuencia un notable incremento del peso del sector servicios en las economías desarrolladas. Ahora bien, en el caso español este fenómeno se ve reforzado por los procesos de deslocalización que favorecen dicha desindustrialización, sobre todo, en los sectores intensivos de mano de obra o con un nivel tecnológico muy bajo.

A este hecho se le añade que el tejido industrial español se caracteriza por el reducido tamaño de sus empresas, lo cual implica una incapacidad tanto para desarrollar una adecuada política de inversiones como para atender los gastos ligados a la innovación y al desarrollo. El porcentaje de empresas vinculadas con los sectores tecnológicos punteros es notablemente inferior respecto de aquellos ligados a una escasa presencia tecnológica. En definitiva, una falta notable de competitividad es lo que caracteriza al tejido industrial español. La mejora en este ámbito económico no puede pasar más que por un notable incremento del gasto en I+D así como de los niveles de innovación y de competitividad. La segmentación y la descentralización productiva es una realidad en el mercado de trabajo español. La plena incorporación de la automatización y la dependencia, cada vez mayor, de los avances tecnológicos desde la perspectiva industrial es un elemento que condiciona de una manera clara las desigualdades presentes en el espacio.

EL FUTURO: I+D+I Y ESTABILIDAD DEL MARCO LEGISLATIVO EUROPEO

El futuro de la industria española no pasa por el refuerzo de los sectores maduros e intensivos en mano de obra sino que debería centrarse en el reforzamiento de las empresas y sectores cuya producción esté relacionada con la tecnología. España no puede competir con los costes laborales de países como China e India pero sí que puede obtener unos resultados aceptables, si desde las instancias públicas y privadas se realiza una apuesta decidida, en los sectores más dinámicos y productivos del tejido industrial. Las inversiones en I+D han representado tradicionalmente un lastre para el sistema productivo español, pues al atraso científico-técnico en numerosas ramas del conocimiento se añadió una integración muy débil entre los elementos del sistema de innovación: universidades, centros de investigación, empresas y organismos públicos.

El incremento en los gastos de I+D y el establecimiento de un marco estable desde la perspectiva legislativa europea podrían ser consideradas como dos factores determinantes para el futuro de la industria en España. No obstante, la ausencia de una plena coordinación entre todas las administraciones públicas implicadas en este asunto supone un lastre y un factor de retraimiento en relación con las inversiones a desarrollar desde el ámbito privado. Los esfuerzos efectuados por los diferentes organismos públicos han sido notables, pero el mantenimiento del tejido industrial y el incremento de las inversiones productivas (nacionales e internacionales) están condicionados por una mejora general de la economía española y por la existencia de una legislación estable en materia jurídica y laboral.

CONCLUSIÓN

Las consecuencias derivadas de un proceso de industrialización tardío en el tiempo y con grandes diferencias desde el punto de vista territorial han propiciado la existencia de unas características bien definidas en la industrialización española, que obviamente afectan al conjunto y a las particularidades de la industria en Galicia. De este modo las carencias que desde el punto de vista estructural manifiestan van acompañadas por enormes desequilibrios en cuanto a su ubicación y evolución, tendencias que, no obstante, los nuevos retos que plantea la integración en el contexto de la globalización podrían estar modificando: de este modo, serían las regiones donde mayor presencia ha tenido y tiene el sector secundario o industrial las que más estarían expuestas a los procesos de pérdida de tejido industrial y de deslocalización.

GALERÍA DE PAISAXES INDUSTRIAIS PARA PRÁCTICOS DE A&C

A&C PAISAXE INDUSTRIAL BILBAO 1920

 

BILBAO 1ª MITADE DO S.XX

A&C PLANO PAISAXE INDUSTRIAL BILBAO 2000

BILBAO, FINAIS DO S.XX

sistemas e paisaxes agrarias; prácticas pau, cambio e permanencias do sector primario

6 Febreiro, 2013

SISTEMAS Y PAISAJES AGRARIOS

La agricultura, como actividad característica y caracterizadora del mundo rural, no ha dejado de perder peso económico y social en España durante el último medio siglo. En el año 2006 la contribución del sector agrario al Producto Interior Bruto ha sido sólo del 3,5 % y la población activa agraria, que hace treinta años suponía el 20 % del total, apenas supera ahora el 5 % y no deja de descender. Pese a estos datos tan modestos, la agricultura española se ha modernizado notablemente, con elevados índices de mecanización, y ha mejorado mucho su productividad, aunque menos que otros sectores productivos, de ahí su pérdida de posición relativa. Además, es la actividad que utiliza y gestiona actualmente casi el 90 % de la superficie geográfica (más de 44 millones de hectáreas), siendo el segundo país de la Unión Europea (UE), muy cerca de Francia, en superficie agraria censada.

A la producción agraria, y dentro del sector primario, suele asociarse la pesca. España ocupa un lugar destacado en el mundo y en la UE por volumen de capturas; el descenso de éstas en los últimos 20 años, de más de 1 millón de toneladas en 1987 a 711.000 en 2006, se ha compensado con la producción procedente de la acuicultura, en la que España es primer país productor de la UE. Se trata de una actividad innovadora e industrial, que contrasta con los sistemas tradicionales de marisqueo, por ejemplo el de la captura del percebe.

La actividad agraria se organiza en España, según los últimos datos censales, en algo más de 1,7 millones de explotaciones, frente a los casi 3 millones existentes en 1962. La estructura agraria española sigue siendo fuertemente desequilibrada, con un claro predominio de minifundios y explotaciones familiares en las tierras del norte, en el litoral mediterráneo y las islas, y un protagonismo de latifundios y grandes empresas en las regiones del sur. Los titulares de las explotacionesson mayoritariamente personas físicas, pero es importante también la superficie en manos de entidades públicas (ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones y Estado), sobre todo en la España del norte y Canarias, y de sociedades mercantiles, especialmente en las agriculturas más dinámicas y empresariales del sur de la Península. Junto al descenso ya señalado de la población activa agraria, llama la atención el acusado nivel de envejecimiento de los titulares de las explotaciones, con más de un 30 % de más de 65 años y un grave problema para el mantenimiento futuro de las mismas, sobre todo en las agriculturas extensivas del interior peninsular. El trabajo familiar, dominante en la mayoría de las explotaciones, se completa con trabajo asalariado fijo y eventual, siendo éste último muy importante en las grandes fincas olivareras y vitícolas del sur, y en los nuevos regadíos intensivos del sureste, especialmente en las provincias de Murcia y Almería, con una participación significativa de mujeres y de inmigrantes.

Del total de la producción agraria española, casi un 40 % corresponde al sector animal -a la ganadería-, que no ha cesado de crecer en los últimos años, y el 60 % restante, al sector vegetal La cabaña y la organización de los sistemas ganaderos presenta en España una clara diversidad regional en función de aspectos agroclimáticos, empresariales y culturales. En las provincias húmedas del norte, con ricos pastos y prados, domina el ganado bovino de orientación láctea o mixta, frente al predominio del vacuno extensivo de carne y el porcino ibérico de las tierras adehesadas del oeste y suroeste peninsular. Llama poderosamente la atención el gran peso de la ganadería industrial porcina y avícola, que sitúa a Cataluña, y dentro de ella a Lleida, a la cabeza del sector ganadero en España.

El clima, a veces con episodios meteorológicos catastróficos, el relieve y los suelos, unidos a una larga historia de ocupación y organización del espacio rural permiten explicar el rico mosaico de sistemas y paisajes agrarios de España. Se trata de un valioso patrimonio ambiental y cultural, además de económico, con hermosas expresiones estéticas y literarias. Los usos del suelo, con distinta participación de cultivos, pastos y terrenos forestales según áreas geográficas, constituyen probablemente la expresión más visible de la diversidad paisajística del espacio rural. Un dato importante en lo que a usos y sistema agrarios se refiere es la expansión contemporánea de las tierras de regadío, que superan en la actualidad los tres millones de hectáreas, y que contrasta con el tímido avance hasta hoy de la agricultura ecológica, con un muy bajo porcentaje todavía de tierras afectadas, aunque con un número creciente de operadores.

En el norte y el noroeste húmedo peninsular, el sistema agrario de base predominantemente ganadera se organiza sobre extensas superficies de prados minifundistas, habitualmente cercados, que ocupan los fondos de valle, las marinas y rasas del litoral, y las onduladas planicies de Galicia. Asociada a pastos y praderías, el arbolado, natural (robledales y hayedos, sobre todo) o de repoblación (con pinos y eucaliptos), ocupa también grandes extensiones, hasta hacerse dominante en las sierras y macizos, siendo aquí de propiedad mayoritariamente pública.

La montaña pirenaica, más elevada y menos húmeda en general, ofrece un paisaje rural de base también ganadera, organizado de forma escalonada, desde las estivas y pastos de verano de cimas, puertos y colls, a los cultivos y prados abancalados de las laderas bajas y valles, pasando por las vertientes forestales, con importante presencia de repoblaciones pinariegas, especialmente en el Prepirineo de Huesca y Lleida.

También es ganadero y forestal el paisaje de amplias áreas del Sistema Central y de la Cordillera Ibérica, con un contraste acusado y llamativo entre las desoladas tierras cerealistas de las altas parameras, y los pastizales, rebollares y extensos pinares de pino silvestre y salgareño, de propiedad predominantemente municipal, que tapizan las serranías y los altos macizos. Por el contrario, en los Montes de Toledo y en Sierra Morena, de menor altitud, pastizales, dehesas de encinas y alcornoques, y tierras de labor definen un mosaico paisajístico pecuario y agrícola, de aprovechamiento también cinegético, y en el que no faltan los pinares y algunos eucaliptales de repoblación.

Hacia el Oeste, sobre las penillanuras salmantina y zamorana, y sobre todo en tierras de Extremadura, la dehesa como estructura vegetal que combina armónicamente pastos y arbolado (de encina, alcornoque, quejigo o rebollo, dependiendo de circunstancias bioclimáticas), y como explotación agrosilvopastorial de grandes dimensiones define uno de los paisajes rurales más característicos y valiosos de la Península, tanto por sus valores ecológicos y culturales, como productivos.

Las llanuras sedimentarias del interior ibérico son la base de los grandes paisajes agrícolas, con un llamativo contraste entre las vegas regadas de los ríos que las drenan y las tierras de secano: en la cuenca del Duero dominan los páramos y campiñas cerealistas, de explotación mayoritariamente campesina y familiar, salpicadas aquí y allá de montes concejiles de encinas y de algunos pinares, con un crecimiento importante del regadío remolachero y forrajero. Los cultivos herbáceos definen también buena parte del paisaje de las planicies y campiñas de la cuenca del Ebro, con el contrapunto de extensos y afamados viñedos, como los de La Rioja o Cariñena, los olivares abancalados del Bajo Aragón y los nuevos regadíos de Los Monegros y Las Bardenas Reales.

En los páramos y llanuras de la Meseta meridional, varios centenares de miles de hectáreas de viñedo -auténtico monocultivo en áreas de La Mancha-, caracterizan un paisaje de suelos ocres y rojizos, en general bastante parcelados, y en el que no faltan tampoco los campos de cereal, crecientemente regados, sobre todo en Albacete, y los olivares al pie de los Montes de Toledo. En la depresión del Guadalquivir, se diferencian con claridad las campiñas olivareras de la provincia de Jaén y del sur de Córdoba, de las campiñas herbáceas, latifundistas y salpicadas de cortijos de Sevilla, del centro de Córdoba o el noroeste de Cádiz. Los viñedos de Jerez y de Montilla-Moriles constituyen dos paisajes cargados de valor económico, cultural y estético.

Las montañas que bordean la Península por el sur y el este, así como las de Baleares, bastante secas y de clima relativamente templado hasta alturas considerables, han sido tradicionalmente ocupadas por la actividad agrícola. Aunque es importante en ellas la superficie forestal, lo más llamativo son los terrazgos abancalados para corregir la pendiente y conseguir suelo en el que cultivar una gran variedad de plantas, tanto de secano como de regadío, como olivos, viñas, almendros, frutales, cereales y productos de huerta. Se observan frecuentes procesos de abandono y de deterioro paisajístico, dadas las limitaciones ambientales del terreno y la escasez de mano de obra para mantener estos paisajes construidos, soportes de agriculturas en general poco rentables.

Abrigadas por esas montañas, se disponen junto al Mediterráneo un conjunto de llanos litorales, hoyas y deltas, de excelentes suelos, clima benigno, casi sin heladas, aunque secos. Allí, el agua y el trabajo humano, han modelado históricos paisajes huerta, como los de Valencia o Murcia, crecientemente urbanizados, junto a nuevos regadíos intensivos, a cielo abierto o bajo plástico, que constituyen hoy el exponente más innovador y competitivo de la agricultura española, aunque con crecientes problemas ambientales.

Singulares son los sistemas y paisajes agrarios de Canarias, adaptados a las peculiares condiciones agroclimáticas, geomorfológicas y edáficas de las islas. La aridez condiciona y explica los secanos cerealistas esporádicos y los extensos eriales y pastizales de Fuerteventura, de buena parte de Lanzarote y, en general, de las rampas y llanos de sotavento de Gran Canaria y Tenerife. En fuerte contraste, los primorosos viñedos y enarenados de Lanzarote y las gavias majoreras. Con agua, tanto en las medianías de barlovento, como en fondo y vertientes de los barrancos, cuidadosamente abancaladas, domina el cultivo del plátano en las zonas bajas y por encima de los 400 m, un policultivo de papas, forrajes, cereales y hortalizas.

PAISAXES AGRARIAS

PAISAXE AGRARIA DO VAL DO NANSA (CANTABRIA)

TUDANCA  NO VAL DO NANSA

En los valles cántabros y asturianos, el paisaje rural, modelado sobre altas divisorias, empinadas vertientes y fondos de valle, aparece organizado por aldeas y villas, como la de Tudanca, en el valle medio del Nansa (Cantabria). Junto a los núcleos se disponen pequeñas parcelas de propiedad privada, separadas por cercas y setos vegetales, destinadas en la actualidad a praderío y antaño tierra de cultivo. En las laderas, como se ve en la imagen, comparten el terreno pastizales, matorrales y bosques de roble y haya, en ocasiones de repoblación de pinos o eucaliptos, sobre todo en las proximidades de la costa. Monte arriba, en los puertos, collados y divisorias, aparecen nuevamente los pastos de propiedad y aprovechamiento colectivo.

PAISAXE AGRARIA DA BISBARRA DO RIBEIRO

VAL DA BISBARRA DO RIBEIRO

El paisaje agrario de buena parte de Galicia, tanto interior como litoral, se caracteriza por un acusado minifundio parcelario y de propiedad de hondas raíces históricas, y por un variado mosaico de aprovechamientos agrícolas, ganaderos y forestales, que con frecuencia se mezclan en el territorio No obstante, hay comarcas en las que la actividad agrícola caracteriza el paisaje, como en el O Ribeiro, en la provincia de Ourense y sobre el valle medio del Miño. El viñedo se convierte en monocultivo sobre minúsculas parcelas aterrazadas, como se observa en la imagen, aunque compartiendo el terrazgo con monte de pino marítimo y carballo. Ese viñedo es la base del vino de la acreditada Denominación de Origen O Ribeiro, con alrededor de 3.000 ha de superficie y casi 6.000 pequeños viticultores, que dirigen su producción a poco más de un centenar de bodegas.

PAISAXE AGRARIA DA RIOXA

A RIOXA VIÑEDOS

En el corazón de la depresión del Ebro, desde tierras alavesas hasta las sierras litorales catalanas, se extiende un dilatado paisaje de mesas, planicies y lomas, modelado sobre los materiales sedimentarios de relleno de la depresión. En el centro de la cuenca, de clima mediterráneo continental y semiárido, y de suelos secos, alternan los cereales como pastizales y matorrales abiertos, adaptados a las condiciones de aridez, configurando el paisaje estepario de Los Monegros, hasta la difusión del regadío en las últimas décadas. En la parte occidental de la depresión, algo más húmeda, alternan los cultivos herbáceos y leñosos, destacando sobre las campiñas riojanas y alavesas los cualificados y hermosos viñedos de La Rioja, salpicados de pueblos sobre los cerros, entre los que se intercalan bosquetes y matorrales, que otorgan al paisaje en algunos sectores el carácter de mosaico. Los viñedos riojanos, navarros y alaveses constituyen la base de una cultura enológica y de una producción de muy alta calidad y buen mercado nacional e internacional, amparada por la denominaciones de origen Navarra y Rioja.

PAISAXE AGRARIA DAS CAMPIÑAS DE TERRA DE CAMPOS

Rural_Fig_09 (1)

En la cuenca del Duero, sobre todo en el área central y oriental, definen el carácter del paisaje y sus imágenes culturales y simbólicas, campiñas cerealistas, de explotación mayoritariamente campesina, salpicadas aquí y allá de montes concejiles de encinas y de algunos pinares, con un crecimiento importante del regadío remolachero y forrajero. El sistema de explotación de estas campiñas castellanas suele ser de año y vez, que supone la división de la explotación agraria o de una finca en dos mitades, de las que cada año una se siembra de cereal (tradicionalmente trigo y en la actualidad sobre todo cebada), y la otra mitad permanece en barbecho. Con la mecanización y el uso generalizado de abonos los barbechos se suelen semillar con plantas industriales como el girasol, con leguminosas o con otras herbáceas forrajeras. La imagen ofrece un primer plano del terrazgo cerealista de la campiña de Tierra de Campos, cerca de Medina de Ríoseco. Entre los rastrojos del cereal y las pacas de paja destaca un palomar circular de adobe, construcción característica y elemento del paisaje de estas campiñas castellanas.

PAISAXE DE DEVESA PACENSE

DEVESA PACENSE JEREZ DE LOS CABALLEROS

El paisaje agrario del oeste de España (con continuidad en Portugal), sobre las penillanuras salmantina y zamorana, y en una parte importante de las tierras de Extremadura, se define por el protagonismo del espacio adehesado. La dehesa es una estructura vegetal propia de los climas mediterráneos que combina armónicamente pastos, cultivos herbáceos y arbolado (de encina, alcornoque, quejigo o rebollo, dependiendo de circunstancias bioclimáticas). Pero es también un tipo de propiedad y explotación de gran tamaño, cercada y latifundista, y un complejo sistema de explotación agrosilvopastoril de notables valores al mismo tiempo económicos, ecológicos, culturales y estéticos, como pone de manifiesto la presente imagen de las dehesas cercanas a Jerez de los Caballeros a fines de primavera.

PAISAXE AGRARIA DE MOTA DEL CUERVO (A MANCHA)

MOTA DEL CUERVO CUENCA

En los páramos y llanuras de la Meseta meridional, varios centenares de miles de hectáreas de viñedo -auténtico monocultivo en áreas de La Mancha-, caracterizan un paisaje de suelos ocres y rojizos, en general bastante parcelados, y en el que no faltan tampoco los campos de cereal, como en esta imagen del término municipal de Monta del Cuervo en tierras manchegas de Cuenca. Los extensos pueblos de caserío chato y encalado, dominados por las torres parroquiales y vigilados en ocasiones por molinos de viento sobre los cerros, contrastan con la soledad de los campos, salpicados aquí allá de majanos, norias, casillas y alguna casa de labor o quintería de grandes proporciones cuando la propiedad se hace latifundista. Esto último ocurre sobre todo en las áreas en las que las órdenes militares (las de Santiago, Calatrava y San Juan, según comarcas) mantuvieron hasta mediados del siglo XIX un importante patrimonio rústico.

PAISAXE AGRARIA DAS CAMPIÑAS CORDOBESAS

CAMPIÑA CORDOBESA

La depresión del Guadalquivir, que se extiende desde Jaén a la marisma de Doñana, se caracteriza en buena parte de su extensión por un relieve de suaves lomas y algunos cerros, modelado sobre los potentes espesores de margas arcillosas de relleno marino. Sobre esas lomas de suelos arcillosos y elevada calidad agrológica el terreno aparece completamente cultivado. En la parte oriental y meridional de la depresión, de suelos algo más sueltos y de mayores pendientes, domina el cultivo del olivar, que caracteriza a la campiña jiennense, y en algunas comarcas, el viñedo, como en la zona de Montilla-Moriles. En el centro y oeste de la cuenca, el paisaje agrario se hace plenamente cerealista y latifundista, organizado por cortijos, como el que aparece en la imagen, situado en la extensa campiña del término municipal de Córdoba. La clase terrateniente tradicional de Antiguo Régimen, integrada aquí por la catedral (que poseía 27 cortijos), algunos conventos y la nobleza, se vio sustituida a lo largo del XIX, como consecuencia de la desamortización eclesiástica y la desvinculación de bienes raíces, por una nueva clase terrateniente de grandes labradores que controla hoy la propiedad de la tierra en amplias zonas de las campiñas sevillana, cordobesa y gaditata. La imagen corresponde al final del verano, con las tierras en barbecho, después de haberse cosechado y labrado las tierras cultivadas de trigo y girasol.

PAISAXES AGRARIAS DO BAIXO MAESTRAZGO

BAIXO MAESTRAZGO

Las montañas que circundan el Mediterráneo en la Península Ibérica y las de Mallorca, sobre todo sus laderas soleadas y de suaves inviernos orientadas al mar, y, en general, algo más húmedas que los llanos costeros, presenta un paisaje rural en el que, junto a matorrales, pastizales y bosques, los terrazgos agrícolas ocupan un extensión considerable. Son pues paisajes de una montaña agroforestal y, en muchos casos, altamente poblada y humanizada. Las fuertes pendientes y la pedregosidad del terreno, con frecuencia calizo, ha obligado a las comunidades rurales a abancalar o aterrazar las vertientes, para conseguir suelo agrícola y desarrollar sobre bancales y terrazas una agricultura mayoritariamente de secano y de cultivos leñosos como el olivar, el almendro, la viña, el algarrobo y otros frutales de secano. La imagen ofrece un paisaje del Bajo Maestrazgo en la provincia de Castellón; los bancales, defendidos por gruesos muros de cantería caliza, estar cubiertos de olivos.

PAISAXE AGRARIA DA HORTA MURCIANA

Rural_Fig_14

Abrigados por montañas, se disponen junto al Mediterráneo un conjunto de llanos litorales, hoyas y deltas, de excelentes suelos, clima benigno, casi sin heladas, aunque muy secos. Allí, el agua y el trabajo humano, han modelado históricos paisajes de huerta, como el de Murcia, que aparece en esta imagen, crecientemente urbanizado, y en el que pueden apreciarse el minifundio parcelario, la mezcla de los cítricos y cultivos hortícolas, y un diseminado residencial que va colonizando la huerta a partir de la densa red de caminos que confluyen en la ciudad de Murcia.

PAISAXE AGRARIA DA GERIA (LANZAROTE)

LA GERIA EN LANZAROTE

La aridez, unida a la sequedad ambiental de los suelos y a la existencia de extensas zonas cubiertas por depósitos volcánicos recientes, explican que amplias áreas de las tierras bajas de las islas orientales de Canarias presenten un paisaje agrario caracterizado por el predominio de pobres y abiertos pastizales esporádicos, dedicados a la ganadería extensiva de caprino, y por aleatorias sembraduras de cereal en los años menos secos. Contrastan en este panorama, las gavias aterrazadas en las inmediaciones de algunos barrancos, con cultivos regados y palmeras, frecuentes en Fuerteventura, o los terrazgos empiconados de Lanzarote. En esta isla se encuentra el singular y hermoso paisaje de La Geria (en la fotografía), uno de los más característicos del Archipiélago. Su origen se encuentra en la necesidad de aprovechar las amplias extensiones recubiertas por las arenas (lapilli) , emitidas en las erupciones volcánicas de Timanfaya. El campesino lanzaroteño comprobó cómo las plantas que habían quedado parcialmente cubiertas de picón o arena, tenían un desarrollo más favorable. De ahí surgió la idea de excavar la capa superficial, hasta encontrar el suelo enterrado y realizar allí la plantación, mayoritariamente de viñas, y, en menor medida, de otros frutales, como higueras.

Los hoyos así realizados, en forma de pequeños conos, se suelen proteger del viento con un pequeño muro. Se calcula que en cada hectárea pueden existir de 250 a 350 hoyos, de- pendiendo de su profundidad, siendo aproximadamente 2.300 las hectáreas dedicadas al cultivo de la vid. Las características del lapilli permitieron mantener cultivos de secano, en una zona con una pluviometría anual que no supera los 150 milímetros. Ello es posible gracias a que este material volcánico reúne una serie de propiedades, tales como su capacidad de absorber y conservar la humedad, tanto de la lluvia como la ambiental. Asimismo, permite una mayor absorción del agua de las precipitaciones, facilitando la infiltración y evitando la erosión. Además, el picón actúa como aislante, evitando las pérdidas de agua por evaporación, y manteniendo constante la temperatura de la tierra vegetal.

PAISAXE AGRARIA DO VAL DO REI (A GOMERA)

BANCAIS DA ILLA DA GOMERA

En Canarias, cuando se dispone de humedad y agua para riego, tanto en las medianías de barlovento, como en fondos y vertientes de barrancos, cuidadosamente abancalados como el de Gran Rey en La Gomera, que aparece en la imagen, domina el cultivo del plátano en las zonas bajas y por encima de los 400 m, un policultivo de papas, forrajes, cereales y hortalizas, salpicado de palmeras y moteado por un caserío diseminado o agrupado en pequeños núcleos.

LIGAZÓN DE INTERESE:

guías para o comentario de paisaxes xeográficas

5 Febreiro, 2013

GUÍAS PARA O COMENTARIO DE PAISAXES XEOGRÁFICAS


Segundo sinala a Convención Europea da Paisaxe, a “paisaxe” designa calquer parte do territorio, tal como é percibida polas poboacións, e cuxo carácter resulta da acción de factores naturais e humanos e das súas interrelacións”. As paisaxes que son dinámicas e evolucionan ao largo do tempo, son diferentes en cada rexión e forman parte de noso patrimonio, polo que están sendo cada vez máis valorados e protexidos.

Dacordo coa anterior definición, para o comentario xeográfico dunha paisaxe deberanse ter en conta  todos os aspectos (naturais, agrarios, industriais, terciarios ou de servizos) susceptibles de ser analizados en dita paisaxe; e estos, que poden conter elementos moi variados, terán que ser ademáis considerados, no desenvolvemento do comentario, nas súas mútuas interrelacións. Neste sentido, as fotografías aéreas e ossensores remotos constitúen, xunto ao imprescindible traballo de campo, uns  dos instrumentos más eficaces da xeografía na lectura e interpretación das paisaxes

RELACIÓN DE PAUTAS A SEGUIR

I. PAISAXE NATURAL:

1. Análise dos elementos naturais:

a) Relevo:

– Formas de relevo (montaña, chaira, costa, …).

– Formas do modelado (granítico, calcáreo, arxiloso, producto da erosión diferencial, …).

b) Vexetación: Tipos (bosque, matogueira, prado, …), especies, extensión, distribución, …

c) Solos: Tipos (Terra fusca, terra rossa, terra parda meridional, solo aluvial, volcánico, …), calidade.

d) Augas: Tipo (mar, ríos, arroios, acuíferos, …), localización, réxime e caudal dos ríos.

e) Clima: A deducir das referencias anteriores.

2. Localización xeográfica da paisaxe: En base aos elementos naturais analizados, localizar o máis aproximadamente posible a paisaje proposta

3. Interrelacións entre o medio natural e a actividade humana:Analizar as influencias entre o medio (relevo, vexetación, solos, augas, clima) e o ser humano (posible aproveitamento de recursos, si favorecen ou non certas actividades económicas ou o asentamento humano, etc.). No caso de que a paisaxe sexa estrictamente natural, centrar este apartado no posible impacto das actividades humanas no medio e nas medidas políticas de protección e conservación medioambiental. (cfr., Manual).

PAISAXES HUMEDOS BIS

II. PAISAJE RURAL (AGRO–PECUARIO, PESQUERO, EXPLOTACIÓN FORESTAL):

As paisaxes rurais resultan da combinación do medio natural coa actividade agraria do ser humano. Xa que logo, á hora de facer un comentario deles, hai que ter en conta ambos aspectos.

1. Emprazamento: paisaxe de interior, costa, montaña, val, etc.

2. Análise dos elementos naturais (aplicar o apartado I, sintetizando os principais aspectos).

3. Análise dos elementos humanos:

a) Trazos da estructura agraria:

– Estructura da propiedade e da explotación: Tamaño, forma e límites das parcelas.

– Técnicas de producción (tradicionais ou modernas, maquinaria, tipo de abonado, invernadeiros, rego por goteo, …)

b) Poboamento e hábitat rural: tipoloxía do poboamento (concentrado, disperso, …) e do agrupamento (lineal, apiñado); outras formas de poboamento (urbanizacións, …); características da casa rural (tradicional, novos modelos, …) e a súa integración co medio.

c) Rede viaria: Rede tradicional (servidumes e camiños) e rede actual (pistas, estradas). Tipo (imbricada, iuxtaposta), impacto sobre o medio rural, etc.

d) Actuacións políticas: Obras hidráulicas, concentración parcelaria, …

4. Análise dos usos do espazo rural:

a) Localización e extensión de cada uso do solo: agrícola, gandeiro, forestal.

b) Usos agrarios do solo:

– Tipos de cultivo, de gando e de especies forestais.

– Sistemas de producción agrícola (rotación de cultivos, barbeito, sequeiro/regadío –obras hidráulicas–) e de producción gandeira (pastos naturais, estabulación, …)

– Rendemento e productividade: sistemas extensivos ou intensivos, de alta ou de baixa productividade.

– Destino da producción: autoconsumo, mercado, transformación industrial.

Pode deducirse do grao de desenvolvemento da paisaxe, da especialización de productos, da rede de transporte, da presencia de industrias agroalimentarias, etc.

c) Outros usos do solo: residencial, industrial, turístico, etc.

5. Localización da paisaxe rural: segundo as referencias anteriores, determinar o tipo de paisaxe rural e a súa posible localización, o máis aproximadamente posible.

6. Problemas do espazo rural:

a) Relacionados coa actividade agraria: tipo de actividades, tamaño das parcelas, infraestructuras e equipamentos, …

b) Relacionados co medio ambiente: impacto das actividades humanas (sobreexplotación, contaminación, …); por abandono da actividade (éxodo rural, …).

7. Perspectivas de futuro: previsións segundo o grao de desenvolvemento actual e coa PAC, posibilidades de ordenación do espazo rural, etc.

TABOA TRAZOS ESPAÑA NORTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAISAXE AGRARIA DA IBERIA HÚMIDA PARA PRÁCTICO DE A&C

PAISAXE GALEGA DE MONTAÑA

 

 

transformacións recentes na estructura agropecuaria; territorio e economía, teoria da pau 2012

4 Febreiro, 2013

TRANSFORMACIÓNS RECENTES NA ESTRUTURA AGROPECUARIA ESPAÑOLA

O espazo rural é o territorio non urbanizado da superficie terrestre. Tradicionalmente foi, case en exclusiva, un espazo agrario onde se desenvolvían as actividades agrícolas, gandeiras e forestais. Non obstante, desde a década de 1970, introducíronse outras actividades, como as residenciais, industriais, de servizos, recreativas e paisaxístico-conservacionistas. Como consecuencia, o espazo rural volveuse máis heteroxéneo e complexo.

A POBOACIÓN RURAL

A poboación ocupada nas actividades agrarias é escasa (4’5% en 2007) e envellecida (máis do 50% tiña entre 40 e 64 anos). Non obstante, existen diferenzas territoriais entre as baixas cifras de poboación agraria de Madrid e do País Vasco, en torno ao 1%, e os valores máis altos de Estremadura, Murcia e Galicia, superiores ao 8%. Pola súa banda, o envellecemento rural é máis adecuado nas comunidades do interior peninsular.

A causa principal desta situación foi o éxodo rural, acontecido entre 1960 e 1975. Estivo motivado pola mecanización das tarefas agrarias e pola atracción exercida pola industria e polos servizos urbanos, que provocaron o despoboamento das áreas rurais máis atrasadas da montaña e do interior peninsular. Desde 1975, a crise económica desacelerou o éxodo rural e incrementou a actividade agraria a tempo parcial.

As tendencias demográficas que se apuntan desde a década de 1990 son dobres:

– Unha continuación do descenso demográfico e do envellecemento nas áreas rurais máis desfavorecidas. Os motivos son o crecemento natural negativo; a emigración; a xubilación de moitos agricultores maiores; e os plans de prexubilación e de abandono da actividade, que lles afectan sobre todo ás explotacións menos rendibles e a unha parte das traballadas a tempo parcial.

– Certa recuperación e rexuvenecemento das áreas rurais máis dinámicas. Está relacionada co asentamento de inmigrantes para realizar tarefas agrarias; coas novas actividades residenciais, industriais e de servizos en zonas rurais periurbanas e turísticas; e coas subvencións destinadas a evitar o despoboamento rural e a instalar novos agricultores.

AS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS

Unha explotación agraria é unha unidade económica que agrupa todas as parcelas traballadas por un mesmo agricultor ou gandeiro, xunto ás instalacións complementarias (granxas, almacéns, silos…), aínda que non todas as terras sexan da súa propiedade e estean dispersas polo territorio.

En España contabilízanse hoxe un millón de explotacións agrarias, cifra moi inferior aos 2,9 millóns censadas en 1962. Unha parte dese descenso débese ao abandono de terras polos que se xubilaron, emgraron ou cambiaron de actividade. Pero tamén é resultado dun proceso de concentración, por venda ou arrendamento de parte desas trerras aos que permanecen no campo.

Esa concentración permitiu a elevación do tamaño medio das explotacións a 24,8 hectáreas, pero aínda existen fortes contrastes: a metade non chega ás 5 hectáreas, mentres só un 5% supera as 100 hectáreas; aínda que reúnen máis da metade da terra e dos ingresos obtidos. O resultado é unha dualidade cada vez maior entre:

– Explotacións familiares moi pequenas e pouco rendibles, en progresivo abandono ou traballadas só a tempo parcial ao non permitiren uns ingresos suficientes, o que supón unha baixa produtividade.

– Empresas agrarias, ben de particulares, sociedades ou cooperativas, que teñen maior dimensión, estanse modernizando e son rendibles, o que permite aumentar a súa produción e manter os empregados. Existen importantes diferenzas rexionais en canto ao tamaño medio das súas explotacións agrarias:

– As rexións dominadas por cultivos de secaño ou devesas presentan explotacións de maior tamaño medio: máis de 50 hectáreas en Castela e León, ou máis de 30 en Aragón, Castela-A Mancha, Extremadura e Madrid.

– As rexións húmidas e de especialización gandeira, xunto aos regadíos do litoral mediterráneo e as illas, contan con explotacións máis pequenas: menos de 12 hectáreas de media en Galicia, País Vasco ou Murcia, e de 5 hectáreas na Comunidade Valenciana e Canarias.

O réxime de tenza estable a relación entre propiedade e explotación ou uso da terra. Pode distinguirse entre tenza directa (explotación traballada polos seus propietarios), arrendamento (se explotan terras alleas a cambio dunha renda anual) e parzaría (se explotan terras a cambio dunha porcentaxe da colleita). Na actualidade, un 70% das terras cultivadas mantéñense en tenza directa e tende a desaparecer o sistema de parzaría (só un 2% do total).

Un medio para conseguir explotacións agrarias rendibles de dimensión suficiente foi a creación de cooperativas, en que os propietarios son socios ou cooperativistas, que poñen as súas terras ou a súa produción en común. Nalgúns casos compártense as tarefas do campo, pero predominan as dedicadas a transformar os produtos (elaboración de viños e aceites, por exemplo) e comercializalos. En España hai arredor de 4.000 cooperativas agrarias, que xa xeran o 45% da produción final agraria.

TÉCNICAS E SISTEMAS AGRARIOS

As técnicas e os sistemas agrarios experimentaron cambios desde a década de 1960. As transformacións técnicas consistiron na incorporación de avances como a mecanización de tarefas, a seleción xenética das sementes e razas gandeiras, ou o uso de fertilizantes químicos e productos fitosanitarios.

As transformacións nos sistemas agrarios supuxeron unha crecente intensificación da producción e un paralelo aumento do rendementos. A agricultura española actual coñeceu un intenso proceso de modernización, o que permitiu elevar a súa eficiencia. As transformacións máis importantes son:

– Unha crecente especialización do territorio nos cultivos para os que teñen meiores condicións competitivas, abandonando o resto. A substitución do policultivo polo monocultivo provoca maior rendabilidade para o agricultor, aínda que a cambio, os riscos son superiores en caso dunha mala colleita ou se se produce un descenso de prezos neste produto.

– Maior investimento de capital para incorporar maquinaria (tractores, colleitadoras, motores para rega, etc.), produtos químicos (fertilizantes, herbicidas, praguicidas, etc.) Ou sementes seleccionadas e transxénicas, manipuladas xeneticamente. Este tipo de investimentos reduce a necesidade de traballadores e aumenta os rendementos, aínda que tamén pode ter consecuencias negativas: os residuos químicos poden contaminar o solo ou as augas, e existe un debate sobre os posibles riscos para a saúde derivados do concurso de productos transxénicos.

– orte incremento da superficie en regadío, que de ocupar pouco máis dun millón de hectáreas en 1900, duplicou esa cifra en 1970 e hoxe supera os 3,4 millóns. Este aumento permite multiplicar ata por seis as produccións obtidas en secaño, pero tamén provoca a sobreexplotación de certos acuíferos e crecentes conflitos pola auga.

– Incorporación de novas técnicas de cultivo, como o enarenado ou cultivo baixo plástico. No enarenado altérnanse capas de area e esterco, permitindo cultivar terrras moi pouco fértiles; sobre todo, no sureste peninsular. O cultivo baixo plástico asóciase ao uso de técnicas avanzadas como o cultivo hidropónico, sen solo, a rega por goteo, ou a creación de microclimas controlados a distancia con medios informáticos.

ESTRUCTURA GANDEIRA

Nos últimos anos, a gandería coñeceu un notable desenvolvemento en España, e hoxe en día representa un 40% da produción final agraria, fronte ao 60% da agricultura. Esta crecente importancia veu acompañada por:

– Un cambio das funcións asignadas á actividade gandeira, que de ser só un complemento da agricultura, aumentou a súa importancia económica ante o crecente consumo dos seus produtos.

– A modernización das explotacións, incorporando todo tipo de melloras técnicas no seu funcionamento.

– Unha diferente evolución das especies en función da súa rendibilidade e das limitacións ao seu aumento impostas polas políticas agrarias.

– Importantes modificacións na súa distribución territorial, que resulta cada vez menos dependentes das condicións naturais, ao aumentar a importancia da gandaría estabulada.

No pasado, a gandaría tiña como funcións principais as de fornecer animais de labor as tarefas agrícolas (gando bovino e equino) e a produción de la (gando ovino). A produción de carne e leite para a alimentación era complementaria, ao seren produtos que só unha parte da poboación podíaincluír como parte habitual da súa dieta.

O gando bovino era máis frecuente nas rexións húmidas, e o ovino e caprino nas secas, pero resultaba frecuente certa mestura de especies no territorio. O gando porcino e aviario era bastante habitual, en pequenas cantidades, dentro das explotacións familiares. Na actualidade, esa situación modificouse por completo:

– Case desapareceu a utilización de animais de labor ante o avance da mecanizació, e tamén perdeu importancia a produción de la ante os baixos prezos e o aumento das importacións.

– Produciuse unha intensificación da actividade, crecendo a estabulación do gando en granxas onde é alimentado a partir de pensos. Pola contra, case desapareceron algunhas prácticas seculares como a transhumancia estacional dos rabaños, entre os pastos de montaña no verán e os de chaira no inverno, que foron a base da prosperidade económica de numerosas comarcas hoxe en declive.

– A gandaría destínase hoxe principalmente á alimentación da poboación, o que va unido ao forte aumento do consumo de carne, leite e ovos. Iso supuxo, a miúdo, a substitución das razas autóctonas por outras de maior produció e por conseguite, maior rendabilidade. Os diversos tipos de especies tiveron un crecemento moi desigual, que tamén modificou a súa distribución espacial:

– O gando bovino ou vacún conta hoxe cuns 6,5 millóns de cabezas, que se destinan nun 80% á produción de carne e coiros. Localízanse, sobre todo, nas áreas montañosas e nas devesas occidentais, aínda que as granxas intensivas para a engorda de becerros proliferaron tamén en territorios con escaseza de pastos, totalmente dependentes da compra de pensos. O outro 20% do gando vacún dedícase, a produción de leite, pero a súa evolución foi máis negativa ante a competencia doutros países europeos e o establecemento de cotas leiteiras pola PAC, que eliminaron moitas explotacións familiares de pequeno tamaño. Este sector se localiza especialmente nas rexións cantábricas.

– O gando ovino conta con 24 millóns de cabezas, e sufriu un forte retroceso hai catro décadas ao caer o prezo da la e emigraren moitos pastores. Porén, nos últimos anos foise recuperando ao aumentar a demanda de carne de cordeiro e leite. A súa distribución é bastante dispersa con maior importancia no interior peninsular, onde aproveitan pastos estacionais: Castela-A Mancha, Castela e León, Estremadura e Aragón suman o 70% do total.

– O gando caprino conta con 3 millóns de cabezas e sempre foi complementario do anterior, utilizado para a fabricación de queixos e consumo de carne. Alcanza a súa importancia en terreos áridos ou montañosos con pastos escasos e de pouca calidade, como os de sueste peninsular e Canarias.

– O gando porcino conta con preto de 24 millóns de cabezas e experimentou un rápido crecemento nas últimas décadas. Mantense a importancia da raza ibérica, criada nas devesas salmantinas, estremeñas e onubenses, que xera produtos de alta calidade e crecente demanda nacional e internacional. Pero tamén proliferan as granxas onde se realiza a engorda rápida de animais, localizadas sobre todo en Cataluña, Aragón, Murcia e algunhas provincias próximas a grandes mercados de consumo, como son Segovia e Toledo.

– O gando aviario é a que rexistrou un maior aumento nos últimos tempos, con granxas que funcionan como verdadeiras fábricas automatizadas que chegan a superar, en ocasións, os 50.000 animais, a partir do consumo intensivo de pensos e un sistema de produción continua.

O aumento rexistrado no consumo de carne de polo e ovos ten a súa orixe na expansión das granxas avícolas, mentras outros tipos de granxas (pavos, paspallases, avestruces, parrulos, etc.) Teñen escasa importancia ata o momento. A súa localización é pareceida á das granxas porcinas, con Cataluña na cabeza

POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC)

As áreas rurais españolas cunha importante presenza de actividades agrarias enfróntanse desde hai décadas a importantes problemas:

– Escasa competitividade dunha parte dos produtos, que só poden ser rendibles para o agricultor grazas ás políticas de subvención e ao establecemento de prezos protexidos.

– Progresivo despoboamento e envellecemento das áreas rurais españolas, onde os maiores de 65 anos representan un terzo da poboación, mentres a poboación nova, con menos de 16 anos é só dun 10%, así como dos propietarios das explotacións agrarias (máis da metade supera os 50 anos).

– Redución dos empregos agrarios debido aos procesos de mecanización e o abandono de terras pouco produtivas.

– Ingresos medios inferiores aos que obteñen os que traballan na industria ou nos servizos.

– Crecentes impactos ambientais ao aumentar a demanda de agua e intensificarse a explotación da terra mediante o uso, ás veces excesivo, de agroquímicos que contaminan solos e acuíferos.

Ante esta situación todos os países desenvolvidos manteñen unha política agraria que trata de asegurar a viabilidade do sector, e así manter a presenza no camo dun certo número de agricultores e gandeiros; procurando, deste xeito, elevar as súas rendas tanto por razóns económicas coma sociais e ambientais.

Desde a entrada na Unión Europea, a maioría das accións dirixidas á promoción do sector agrario español proveñen da Política Agraria Común (PAC). Aínda que a PAC coñeceu importantes cambios ao longo do tempo, a súa influencia sobre o sector agrario español concretouse nunha serie de accións:

– Establecemento de prezos de garantía para determinados produtos agrícolas e gandeiros (cereais, oleaxinosas, leguminosas, leite, etc.), con subvencións aos produtores en función da superficie cultivada ou do número de cabezas de gando coas que contan.

– Esixencia de reducción de superficie, ou cotas máximas de produción, para algúns cultivos ou especies gandeiras que xeran excedentes non consumidos, tal como ocorreu, por exemplo, co viñedo ou as grandes leiteiras.

– Apoio á forestación de terras agrícolas, para reducir a superficie total cultivada e mellorar a calidade do medio ambiente, así como á agricultura e gandería ecolóxicas.

– Axudas para a modernización das explotacións e a incorporación de mozos agricultores.

– Apoio á diversificación económica do mundo rural, que evite a excesiva especialización agraria de certas e comarcas e favoreza empregos alternativos para mulleres e mozas (turismo rural, artesanía e industria, etc.).

– Axudas especias para áreas de montaña e zonas desfavorecidas. Pese a ser a clave que permite manter hoxe activas boa parte das explotacións agrarias, a PAC enfróntase a certas críticas:

– Absorbe parte importante do orzamento total comunitario, o que non corresponde ao peso relativo do sector.

– Supón un protecionismo do seu mercado interior, que frea as posibilidades de que países do Terceiro Mundo exporten a el os seus produtos, moitas veces máis baratos.

– Como as axudas se vinculan ao tañamo da explotación, favorece unha repartición moi desigual: só un 20% das exportacións repartiu o 80% das axudas.

TOMADO DE:

http://noespazoenotempo.webnode.es/fotogaleria/cambios-e-permanencias-no-sector-primario/

http://ciug.cesga.es/docs/probas/2012/PAU_2012_Xeografia.pdf

MAPA CONCEPTUAL BLOQUE II TEMA 2

TRANSFORMACIONS RECENTES DA ESTRUTURA AGROPECUARIA

RESUMOS (DE ALUMNOS) SOBRE AS DINÁMICAS RECENTES DO MUNDO RURAL

As transformacións e o progreso nas actividades agrarias non afectaron a todo o espacio rural español e seguen convivindo modernización (especializacións competitivas no marco da economía de mercado) e tradición.  En efecto, algunhas comarcas con menor adaptación ós cambios (cultivos tradicionais con escasos rendementos), o chamado espacio rural profundo, son as que mellor exemplifican a crise do mundo rural, que tratan de solucionarse mediante políticas de ordenación do espacio rural.

A CRISE DO MUNDO RURAL

A crise rural manifestase en diversos indicadores:

– O descenso da poboación activa ocupada.

– A disminución da súa contribución relativa ó PIB, fora da crecente contribución absoluta ao PIB por incremento da productividade.

– A reducción da participación agraria no comercio exterior.

As causas foron o incremento das importacións alimentarias relacionadas co aumento do nivel de vida, das importacións de productos tropicais e o déficit madeireiro.

PROBLEMAS DO ESPACIO RURAL ESPAÑOL

A) Problemas demográficos:

– A disminución e envellecemento da poboación rural como consecuencia da emigración.

– A escasa cualificación de man de obra que dificulta a súa reconversión.

B) Problemas económicos:

– A escasa diversificación económica do espacio rural, con consecuencias de paro agrario nas grandes propiedades agrarias traballadas por xornaleiros.

– A adaptación da actividade agraria ós cambios na demanda alimentaria operados nos últimos anos.

A dependencia ás fábricas alimentarias do mercado tanto no abastecemento como na venda dos productos.

– A PAC esixe crecente modernización agraria para incrementar a competitividade e os rendementos.

C) Problemas de equipamento e calidade de vida:

a) Problemas de equipamento Problemas de accesibilidade, carencias en infraestructuras e servizos elementais ou baixas dotacións en equipamentos colectivos de todo tipo son problemas agravados polas distancias respecto ós núcleos urbanos.

b) Problemas ambientais. A actividade agraria colabora á degradación do medio natural:

– A degradación da vexetación pola deforestación.

– O deterioro do solo por sobreexplotación (os pesticidas acaban facendo resistentes os parasitos e os fertilizantes químicos diminúen a calidade nutritiva das plantas).

– A sobreexplotación e contaminación das augas superficiais e os acuíferos (problemas causados polos productos químicos e os vertidos directos de xurros gandeiros ós ríos).

A ORDENACIÓN DO ESPACIO RURAL:

A resolución dos problemas agrarios débense abordar globalmente, é dicir, a través das políticas de ordenación do espacio rural.

Os actores da ordenación rural son:

– A Unión Europea (UE), as Comunidades autónomas (CCAA) e as Administracións locais.

A política da UE proporciona fondos estructurais as rexións agrarias desfavorecidas. O obxectivo e manter un numero suficiente de agricultores para conservar as paisaxes agrarias e o medio natural. Financia o programa LEADER que axuda as rexións mais afectadas negativamente pola PAC.

As CCAA interveñen na ordenación rural a través das súas competencias.

– As Administración local  que xunto a ordenación do espacio rural no termo municipal e fomentar o potencial endóxeno.

AS PRINCIPAIS LIÑAS DE ACTUACIÓN

A) Desenvolvemento económico (a retención da poboación no mundo rural depende dos postos de traballo e das expectativas económicas). Entre as iniciativas:

– A diversificación das actividades (fomentar a transformación industrial

con agroindustriais destinadas a elaboración de alimentos e artesanías e o turismo rural que ofrece diversas modalidades: agroturismo, turismo infantil, xuvenil, ecolóxico…).

– A modernización e a mellora da calidade (introducción das denominacións de orixe e calidade).

– A promoción das cooperativas de producción e consumo coa pretensión de reducir a dependencia do mercado.

B) Mellora das infraestructuras, equipamentos colectivos e calidade de vida.

Mellorar a accesibilidade e garantir os servicios elementais.

Desenvolver a política rural da UE que financia a preservación do ambiente xunto ás actividades tradicionais da poboación.

Potenciar a agricultura ecolóxica con sistemas naturais, que evitan o uso de productos químicos (Os seus cultivos proceden de solos descontaminados dende polo menos dous anos). A vantaxe desta producción está na saudabilidade. Os inconvenientes están na súa caducidade e carestía.

A ESTRUTURA AGRARIA E AS SÚS TRANSFORMACIÓNS RECENTES

POBOACIÓN RURAL

Ata o século XIX gran parte da poboación española dedicábase a obter alimentos e outros bens de primeira necesidade. A pesar da industrialización, a comezos do s. XX España aínda era una sociedade rural, pois apenas una quinta parte da poboación vivía en cidades e dous terzos do activo humano traballaba no sector primario. O período tralo Plan de 1959 modificou definitivamente esta situación ao acelerar o proceso de industrialización, provocar o éxodo rural e o proceso de desagrarización. Ao mesmo tempo , a sociedade española terciarizouse; hoxe en día o sector primario só da emprego ao 4,5% dos ocupados en España e xera un 4% do PIB. Na sociedade postindustrial as actividades agrarias non poden competir con outras que xeran maior riqueza, nin tampouco con produtos procedentes de terceiros países. As rexións con maior emprego primario son Extremadura, Murcia, Andalucía, Galicia e as dúas Castelas. Hoxe en día, para manter a poboación no rural establécense unhas políticas tendentes ao desenvolvemento destas zonas non urbanas, como vermos ao final da exposición.

AS EXPLOTACIÓN AGRARIAS

Unha explotación agraria é unha unidade económica que agrupa todas as parcelas traballadas por un mesmo agricultor ou gandeiro, xunto ás instalacións complementarias (granxas, almacéns, silos…), aínda que non todas as terras sexan da súa propiedade e estean dispersas polo territorio. Existen latifundios, grandes extensións agrarias cultivadas con traballadores asalariados con salarios baixos e baixos rendementos, que están situados no sur da Península, sobre todo en Andalucía e Extremadura; e minifundios, pequenas parcelas cuxo orixe é a fragmentación por herdanza, normalmente orientadas ó policultivo de subsistencia, atopándose no norte da península e nalgunhas zonas do Mediterráneo. En España contabilízanse hoxe un millónde explotacións agrarias. O descenso constante no seu número débese ao abandono de terras polos que se xubilaron, emigraron ou cambiaron de actividade. Pero tamén é resultado dun proceso de concentración, por venda ou arrendamento de parte desas trerras aos que permanecen no campo. Esa concentración permitiu a elevación do tamaño medio das explotacións a 24,8 hectáreas, pero aínda existen fortes contrastes: a metade non chega ás 5 hectáreas, mentres só un 5% supera as 100 hectáreas; aínda que reúnen máis da metade da terra e dos ingresos obtidos. O resultado é unha dualidade cada vez maior entre:

Explotacións familiares moi pequenas e pouco rendibles, en progresivo abandono ou traballadas só a tempo parcial ao non permitiren uns ingresos suficientes, o que supón unha baixa produtividade.

Empresas agrarias, ben de particulares, sociedades ou cooperativas, que teñen maior dimensión, estanse modernizando e son rendibles, o que permite aumentar a súa produción e manter os empregados.

Existen importantes diferenzas rexionais en canto ao tamaño medio das súas explotacións agrarias:

As rexións dominadas por cultivos de secaño ou devesas presentan explotacións de maior tamaño medio: máis de 50 hectáreas en Castela e León, ou máis de 30 en Aragón, Castela-A Mancha, Estremadura e Madrid.

As rexións húmidas e de especialización gandeira, xunto aos regadíos do litoral Mediterráneo e as illas, contan con explotacións máis pequenas: menos de 12 hectáreas de media en Galicia, País Vasco ou Murcia, e de 5 hectáreas na Comunidade Valenciana e Canarias.

Nestas explotacións o réxime de tenza establece a relación entre propiedade e explotación ou uso da terra. Pode distinguirse entre tenza directa (explotación traballada polos seus propietarios), arrendamento (se explotan terras alleas a cambio dunha renda anual) e parzaría (se explotan terras a cambio dunha porcentaxe da colleita). Na actualidade, un 70% das terras cultivadas mantéñense en tenza directa e tende a desaparecer o sistema de parzaría (só un 2% do total).

          Un medio para conseguir explotacións agrarias rendibles de dimensión suficiente foi a creación de cooperativas, en que os propietarios son socios ou cooperativistas, que poñen as súas terras ou a súa produción en común. Nalgúns casos compártense as tarefas do campo, pero predominan as dedicadas a transformar os produtos (elaboración de viños e aceites, por exemplo) e comercializalos. 

TÉCNICAS AGRARIAS

As técnicas e os sistemas agrarios experimentaron cambios desde a década de 1960, xa que a agricultura española actual coñeceu un intenso proceso de modernización, o que permitiu elevar a súa eficiencia. As transformacións máis importantes son:

Unha crecente especialización do territorio nos cultivos para os que teñen meiores condicións competitivas, abandonando o resto. De esto deriva a substitución do policultivo polo monocultivo, que provoca maior rendabilidade para o agricultor, aínda que a cambio, os riscos son superiores en caso dunha mala colleita ou se se produce un descenso de prezos neste produto.

Maior investimento de capital para incorporar maquinaria (tractores, colleitadoras, motores para rega, etc.), produtos químicos (fertilizantes, herbicidas, praguicidas, etc.) ou semente seleccionadas e transxénicas, manipuladas xeneticamente. Este tipo de investimentos reduce a necesidade de traballadores e aumenta os rendementos, aínda que tamén pode ter consecuencias negativas: os residuos químicos poden contaminar o solo ou as augas, e existe un debate sobre os posibles riscos para a saúde derivados do concurso de productos transxénicos.

Forte incremento da superficie en regadío, que de ocupar pouco máis dun millón de Hectáreas en 1900, duplicou esa cifra en 1970 e hoxe supera os 3,4 millóns. Este aumento permite multiplicar ata por seis as produccións obtidas en secaño, pero tamén provoca a sobreexplotación de certos acuíferos e crecentes conflitos pola auga.

Incorporación de novas técnicas de cultivo, como o enarenado ou o cultivo baixo plástico. No enarenado altérnanse capas de area e esterco, permitindo cultivar terrras moi pouco fértiles; sobre todo, no sureste peninsular. O cultivo baixo plástico asóciase ao uso de técnicas avanzadas como o cultivo hidropónico, sen solo, a rega por goteo, ou a creación de microclimas controlados a distancia con medios informáticos.

GANDEIRÍA

A gandería ocupa un alto porcentaxe do valor final da produción agraria, un 40% contra un 60% da agricultura. O crecemento do sector ben motivado polos seguintes elementos:

A modernización das explotacións 

A independencia do sector con respecto ás outras actividades agrarias, ó deixar de ser un complemento para a agricultura: abono, traballo,…

Traballo máis intensivo: pensos, estabulación,…

Especialización gandeira tanto rexional como polas especies máis axeitadas a cada produción.

Precisamente as especies máis destacadas na gandería española son:

Gando vacún. Un 80% da cabana bovina se adica á produción de carne e un 20% á producción de leite. A España húmida é por tradicional zona principal para este gando, debido á presenza de abundantes pastos, aínda que hoxe debido á estabulación e o uso de pensos tamén se pode producir noutras rexións.

Gando ovino. Hoxe non é tan importante a produción de lá como antes e medrou en cambio a produción de carne de cordeiro e de leite para queixos. Segue existindo pero diminúe cada vez máis a tradicional gandería trashumante. A zona de produción é o interior da península. Vencellado a este está o caprino que se adica tamén á produción de carne e leite para queixo e só ten importancia en zonas montañosas.

Gando porcino. A produción máis importante en canto a valor son todos os derivados do porco ibérico criado nas dehesas salmantinas e extremeñas de xeito extensivo. Aínda que tamén na produción de carne noutras moitas granxas preto dos centros de consumo, de xeito intensiva, en granxas, por exemplo en Cataluña.

Gando aviario. Se trata sobre todo de granxas intensivas de galiñas preto dos centros de consumo, sobre todo en Cataluña. Oriéntase tanto á produción de carne como de ovos. Tamén hai en menor medida granxas de pavos, parrulos e avestruces.

POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC)

Para solucionar os problemas do sector primario, básico para soster a autonomía alimentaria de Europa, empezouse a deseñar esta política dentro da Unión Europea, que ten como principais eixos de actuación os seguintes:

Subvencións ós produtos agrarios que intentan garantir uns ingresos mínimos ós produtores (cereais, leite,…).

Optimización da propiedade agraria mediante políticas de concentración parcelaria.

Reducción da superficie agraria ou da produción naqueles sectores onde se producían excedentes non consumidos: leite, viñedo).

Axudas á modernización das explotacións e rexuvenecemento da poboación agraria.

Promocionar a diversificación económica nas zonas rurais: turismo, artesanía.

TOMADO DE:

https://sites.google.com/site/xeomasabelen/ii-actividades-economicas/i-1-sector-primario/a-agricultura/a-estrutura-agraria-e-as-sus-transformacions-recentes